Gå til hovedindhold

Resolution om FN

Et nyt FN i en ny verden
Enhedslistens mål er en verden hvor mennesker kan leve uden frygt for krig, uden nød, undertrykkelse og udemokratiske styrer. Vi mener det er muligt at nå dette mål, fordi det store flertal af jordens befolkning deler dette ønske.

Den verden vi lever i er desværre langt fra fredelig. Krig og konflikt er hverdag mange steder. Det skyldes først og fremmest det verdensomspændende system, vi kalder imperialismen. Økonomiske og militære supermagter kæmper om kontrol med verdens ressourcer og territorier og udsuger kloden. FN blev dannet på baggrund af folkenes massive ønske om at undgå fremtidige krige efter verdenskrigenes rædsler.

Men den konkrete dannelse af FN blev bestemt som sejrherrernes kompromis om at dele verdensherredømmet efter 1945. Derfor fik Sovjetunionen (nu Rusland), USA, Storbritannien, Frankrig og Kina deres permanente pladser i sikkerhedsrådet, med indbygget vetoret.
FN-pagtens erklærede formål er at forhindre krig og militære aggressioner, gennem et tæt og regelbaseret samarbejde mellem ligeberettigede nationer, og forbedre de sociale og økonomiske forhold for verdens folkeslag. Enhedslisten deler til fulde FNs målsætning. Kun gennem
et ligeværdigt samarbejde mellem verdens folkeslag kan krig, konflikt undgås.
Men FN kan i sin nuværende form kun lave de sanktioner, de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet tillader. Derfor har FN aldrig kunnet leve op til sit formål.

Vi har været vidne til utallige angrebskrige og konflikter uden at FN har kunnet eller ville forhindre dem, og FNs indsats har været præget af dobbeltmoral. Der er talrige eksempler på, at der gælder forskellige regler alt efter stormagternes interesser. Mens FN sanktionerede det amerikanske angreb på Irak i 1991 efter besættelsen af Kuwait, har Israel i årtier kunnet holde palæstinensiske områder besat uden nogle former for konsekvenser.
På samme måde fik folkemordet i Rwanda lov at udfolde sig uden at FN greb ind.

Problemet er, at FN uanset de smukke ord i FN-pagten ikke har ændret ved de imperialistiske stormagters dominans. FN er ikke et folkenes verdensparlament, men et samarbejde mellem regeringer, hvoraf mange er udemokratiske. Dermed er kampen for et bedre FN også en kamp for en bedre regering i hver stat. Desuden er FN præget af de magtforhold, der hersker i verden. Alle lande er absolut ikke lige. Dette har også et konkret udtryk i sikkerhedsrådet, hvor sejrherrerne fra 2. verdenskrig er permanente medlemmer og har vetoret. Det betyder, at der kun bliver sat magt bag ordene, når det passer stormagterne.
FN har dog i en række tilfælde udgjort en modvægt til stormagternes interesser. Det gjaldt ikke mindst i vinteren 2002-03 hvor FN og våbeninspektørerne var i vedvarende opposition til USAs og Storbritanniens angrebsplaner mod Irak.

Mere indflydelse på global økonomi
Heller ikke på det økonomiske og sociale område har FN kunnet leve op til sine målsætninger om at skabe social fremgang. En lang række FN-institutioner har til formål at forbedre forholdene for verdens befolkning. De spiller hver især en positiv rolle - uanset om det er ved at påpege
menneskerettighedskrænkelser eller at hjælpe flygtninge fra krig. Men der er en næsten omvendt proportionalitet mellem deres positive rolle og den vægt de rigeste lande tildeler disse institutioner.
Stormagterne svækker FN på det sociale og økonomiske område ved at flytte de vigtigste beslutninger om globalt økonomiske samarbejde til udemokratiske institutioner som Den Internationale Valutafond, Verdensbanken og WTO. Disse handler ofte direkte i strid med anbefalinger fra FNs organisationer i de økonomiske stormagters interesse.

Enhedslisten ønsker at styrke FN på det sociale og økonomiske område Vi ønsker derfor også de internationale organisationer, såsom WTO, der regulerer handel og økonomi nedlagt og erstattet af institutioner i FN-regi, der sætter sociale og miljømæssige hensyn over markedsinteresser.
Samtidig ønsker Enhedslisten at væsentlige større midler bruges i FN-regi. Disse kan bl.a. komme ved at etablere en international "Tobinskat" på valutahandel. Indtægten skal gå til FN. Desuden vil Enhedslisten fjerne støtten til IMF og verdensbanken og overføre de midler der herved frigøres til FN-aktiviteter og humanitær indsats.

Militære operationer sidste udvej
Enhedslisten mener at konflikter bør undgås ved at sikre de økonomiske, sociale og politiske betingelser for fred, demokrati og menneskerettigheder. Militære aktioner skal undgås gennem en civil krigsforebyggende indsats.
Krige opstår ofte pga. social nød og kaos, pga. stormagters indblanding og fremme af økonomiske og politiske særinteresser. Krig bliver brugt til at undertrykke befolkningers legitime ret til at ville styre sig selv og deres økonomi. Derfor er indsatsen mod krig - før den opstår - og først og fremmest fra civile, den vigtigste fredsindsats. Respekt for folkeretten og staternes suverænitet er også vigtig for at hindre jungleloven i at råde.

Militære FN-operationer kan dog i ekstreme situationer være sidste udvej til at skabe sikre zoner til flygtninge eller til at forhindre alvorlige overgreb som etnisk udrensning eller folkemord. Enhedslisten kan i sådanne ekstreme tilfælde støtte militære operationer, sådan som vi f.eks. har støttet en humanitær intervention i Darfurregionen.
Som en hovedregel, der kun kan fraviges i helt ekstreme tilfælde såsom folkemord, er det en klar forudsætning for at Enhedslisten kan støtte en militær intervention, at denne har et præcist og utvetydigt FN-mandat. Selv i disse tilfælde må Enhedslisten vurdere hver enkelt intervention. Det er endvidere en forudsætning at interventionen ikke bliver brugt af stormagterne til at sikre deres interesser i området, eller gennemtvinge et regeringsskifte i deres favør.
Lande og individer, der er ansvarlige for at starte krige uden FN-mandat, skal kunne dømmes ved en international domstol. Enhedslisten vil konkret vurdere sin eventuelle støtte til hver enkelt operation. Enhedslisten støtter, at FN har en udrykningsstyrke, der kan sættes ind i fredsbevarende operationer.

Reformer af sikkerhedsrådet
I kampen for en bedre verden vil Enhedslisten støtte ethvert fremskridt. Derfor støtter vi en udvikling af FN i retning af mere demokrati og mindre magt til de økonomiske og militære stormagter. Mest påtrængende er en reform af sikkerhedsrådet. Vi går ind for en udvidelse af FN's daglige ledelse som i dag udgøres af sikkerhedsrådet. Ingen lande bør have særstatus med vetoret, som det i dag gælder de permanente medlemmer af sikkerhedsrådet.
I stedet bør den daglige ledelse i højere grad afspejle verdens befolkninger og træffe beslutninger, der følger de politiske retningslinjer fra FN's generalforsamling.

Enhedslisten vil sammen med andre progressive bevægelser og nationer arbejde for sådanne reformer. Der skal i FN oprettes en forsamling af parlamentarikere samt en forsamling for græsrødder, NGOer og civilsamfundet, for at medvirke til at folkeliggøre FN.

Folkelig supermagt
FN's udvikling og reformer af de eksisterende institutioner hænger nøje sammen med de globale styrkeforhold. Det er i kampen for en bedre verden ikke nok, at de små eller fattige lande får mere indflydelse, hvis deres regeringer reelt fører en politik der ligger under for stormagterne og de store selskaber.
I sidste ende kan der kun ske en grundlæggende ændring af FN, hvis der også sker ændringer i de globale magtforhold mellem klasserne. I FN udfolder den internationale klassekamp sig forvrænget i nationalstaternes rammer.
Hvis det lykkes befolkningerne og massebevægelserne at gennemtvinge sociale og økonomiske
forandringer i deres egne lande, kan det medføre en forandring af FN's rolle i en ny verdensorden.

Kampen om FN er klassekamp på internationalt plan
Den internationale kapital er meget velorganiseret - her halter arbejderbevægelsen og de sociale og frihedselskende græsrødder langt efter - selv om der er sket imponerende fremskridt de seneste 15 år med sociale forummer, internationale klimanetværk mv. Her må Enhedslisten fremme initiativer for international organisering blandt såvel socialistiske partier som faglige organisationer, græsrødder, freds- og menneskerettighedsorganisationer.
For Enhedslisten er den væsentligste opgave således at styrke kampen mod den kapitalistiske globalisering.

Det betyder konkret at styrke de bevægelser, der kæmper for fred, social retfærdighed og menneskerettigheder, lokalt, nationalt og globalt og at støtte u-landenes løsrivelse fra imperialistisk dominans. En ny supermagt skal opbygges fra neden, som da millioner af mennesker gik på gaden 15. februar 2003 for at stoppe invasionen af Irak. Som når hundredetusinder af bevægelsesaktivister samles i til Verden Sociale Fora. Det er gennem millioner af menneskers direkte aktivitet at en anden verden og et andet FN kan blive muligt.

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2009

Mandag, 1. februar 2010 - 11:32

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]