Gå til hovedindhold

Rød-grøn omstilling eller klimakaos

Danmark skal inden 2040 være overgået 100 procent til vedvarende energi, og inden 2050 skal vi være holdt op med at belaste klimaet med drivhusgasser!

Mindre ambitiøse målsætninger vil enten føre til, at klimaforandringerne eksploderer, eller at vi pålægger andre lande at bære et ansvar, der er større end det, vi selv vil bære. Det er helt uacceptabelt, når vi tænker på, at Danmark indtil nu har været et af de lande i verden, som har haft det største CO2-udslip. Alle mennesker har samme ret til jordens ressourcer, og de fattige er de første ofre for klimaforandringerne. Derfor er det de rigeste, som skal skære mest ned både nationalt og globalt.

Det er muligt at afværge de værste klimaulykker, men det kræver en helt anderledes politik end den, den borgerlige regering fører: afladskøb og halvhjertede tiltag underlagt markedets love og kapitalens krav om evig vækst – uanset om Fogh nu har omdøbt den til ”grøn vækst”! Det kræver en gennemgribende omstilling af samfundet ud fra klima- og miljøhensyn og ud fra social retfærdighed. Enhedslisten vil være med til at samle en bevægelse for denne røde og grønne omstilling.

Danmark skal i gang med omstillingen nu.


De vigtigste skridt i Enhedslistens plan for et klimavenligt samfund er:
1.    Omfattende udbygning med vedvarende energi. Der skal satses på både vindenergi, bølgekraft, solenergi og jordvarme.
2.    Alt eksisterende byggeri energirenoveres i løbet af de næste 30 år.
3.    Alt nybyggeri skal være CO2-neutralt fra 2015.
4.    Massive investeringer i bedre og billigere kollektiv trafik.
5.    Planlægning der reducerer behovet for transport.
6.    Dyrere brændstof til biler, bompenge og fuldt stop for motorvejs- og lufthavnsudvidelser.
7.    Mere godstransport på skinner og over vand.
8.    Omlægning af landbruget til økologi og kraftige nedskæringer af husdyrproduktionen.
9.    Satsning på nye grønne jobs, med garanti for nyt job og evt. omskoling til dem, hvis arbejdspladser må reduceres af hensyn til klimaet.
10. Forbrugerne og det offentlige skal overtage energiproduktionen i Danmark.
11. ”11. Nordsøolien skal nationaliseres og olieproduktionen skal afvikles – ethvert overskud i den forbindelse skal bruges til investeringer i energibesparelser, vedvarende energi og kollektiv trafik.”
12. Fly og skibstransport skal pålægges energiafgifter.
13. Der indføres sociale miljøafgifter, hvor produktion af bæredygtige og økologiske varer – særligt dagligvarer – belønnes og forurenende produktion straffes.”

For at gøre de langsigtede målsætninger konkrete og forpligtende, må Folketinget snarest vedtage en klimalov om mindst 6 procents årlig nedbringelse af Danmarks drivhusgas-udledninger.

For en stærk og bindende international klimaaftale
Med en sådan plan kan Danmark være et eksempel, som er med til at presse de store landes regeringer til at forpligte sig til de nødvendige klimamål.

Regeringerne, der mødes til klimatopmøde i København til december, må presses til at indgå en bindende aftale med stærke mål på både kortere og længere sigt. FN’s klimapanels anbefalinger må udgøre minimum for aftalen, og den skal sikre, at de rigeste og mest forurenende – lande og befolkningsgrupper – trækker det største læs. Der skal gøres op med de hidtidige CO2-kvoter og -kreditter, der overlader klodens skæbne til markedets tilfældigheder og lader de rigeste lande købe sig til øget CO2-forurening. I stedet skal de forpligtes til såvel massive hjemlige reduktioner som økonomisk og teknologisk støtte til klimatiltag i udviklingslandene.

Kapitalismens vækst æder kloden op
De menneskeskabte klimaforandringer er en del af en større økologisk krise. Overproduktion og overforbrug har belastet Jordens økosystem til smertegrænsen.

Fogh-regeringen og Dansk Industri har nu indledt en kampagne for ”grøn vækst”. Påstanden er, at den danske økonomi er vokset flot uden at øge energiforbruget og CO2-udledningen. Desværre er der igen tale om kreativ bogføring: Handelsflåden, ikke mindst Mærsk, er talt med i den økonomiske vækst, men dens massive og voksende udledninger er udeladt af CO2-regnskabet.
Samtidig er en væsentlig del af den CO2-udledende vareproduktion i de senere år flyttet herfra til lavtlønslande som Kina, og også det er skjult i den hjemlige CO2-statistik. En analyse fra WWF viser, at Danmarks import af varer belaster klimaet med langt mere CO2 end eksporten, og at det danske ”CO2-fodaftryk” i udlandet har været hastigt voksende.

Regeringen har nedsat en Klimakommission, hvis løsninger skal bygge på ”fortsat høj økonomisk vækst” og ”markedsbaserede løsninger”. Det er opskriften på en katastrofe! Bedre energiteknologi rækker nemlig ikke langt, hvis den samlede mængde af produkter og transport fortsætter med at tårne sig op som hidtil. Hvis klimaforandringerne skal bremses, må vi gøre op med kapitalismens ”køb og smid væk”-forbrug og krav om evig økonomisk vækst.

Kapitalismen og dens ”markedsbaserede løsninger” indebærer, at der produceres stadig flere varer med stadig kortere levetid. Den enkelte virksomhed er pisket af konkurrencen til at øge produktiviteten og indhøste en ekstra profit – for ikke at blive udkonkurreret af andre. Det fører til en overproduktion, som omsættes til overforbrug gennem et tæppebombardement af reklamer – med de riges forbrug som forbillede.

Vi kan få øget livskvalitet og samtidig sætte et mindre økologisk fodaftryk på kloden. Men det forudsætter, at vi tilkæmper os demokratisk kontrol med, hvad der produceres, hvor meget og hvordan. Penge og arbejdskraft skal flyttes fra klimanedbrydende aktiviteter som bilisme, svineproduktion og reklamer til klimabeskyttende aktiviteter som kollektiv trafik, energirenovering og vedvarende energi. Der skal satses på vækst i velfærd, fritid, uddannelse, sundhed og kultur. Og industrien skal sættes til at levere produkter af høj kvalitet, med lang holdbarhed og maksimal genanvendelighed.”


Liberaliseringer og privatiseringer truer klimaet og demokratiet
El-liberaliseringen har betydet, at fokus i dag er på de kortsigtede økonomiske gevinster. Selv statens eget energiselskab, DONG Energy, bliver nu styret fuldstændigt efter markedsprincipper. Nye kulfyrede elværker uden anvendelse af overskudsvarmen planlægges, samtidig med at der ikke investeres i havvindmølleprojekter, fordi fortjenesten er for lav. På forbløffende få år er store dele af en effektiv og billig borger- og kommunalstyret energisektor i Danmark blevet kastet ud til de multinationale selskabers profitstyring.
 
For at kunne gennemføre de nødvendige omlægninger af energiproduktionen, må privatiseringen af DONG standses, og forbrugerne og det offentlige overtage energiproduktionen i Danmark..
 
Forandringer kræver aktiv handling
 De nødvendige forandringer kommer ikke af sig selv. De kræver folkelig aktivitet og bevægelse. Kun en national og international social-, klima- og miljøbevægelse kan sikre de nødvendige resultater på nationalt og globalt niveau. Når Enhedslisten i år gennemfører en klimakampagne, er det en del af vores indsats for at være med til at opbygge en sådan bevægelse. En stor alternativ klimakonference i forbindelse med topmødet i København og mobilisering til en stor folkelig demonstration ved samme lejlighed prioriteres højt af Enhedslisten.
 
Klimaspørgsmålet skal rejses overalt: På arbejdspladser og uddannelsessteder, i fagforeninger og elevorganisationer samt i boligforeninger, lejerforeninger og ejerforeninger.
Løsningen på klimaudfordringen skal ses i sammenhæng med Enhedslistens forslag til at sikre beskæftigelse og tryghed over for den økonomiske krises trusler. Opbygningen af et klimavenligt samfund vil sikre masser af bæredygtige arbejdspladser. Det kræver imidlertid, at fagbevægelsen engagerer sig aktivt i klimakampen, herunder for de ansattes ret til indsigt i virksomhedernes forurening, til kontrol over virksomhedens miljø- og klimapolitik og til nyt job og omskoling ved de omlægninger, der er nødvendige af hensyn til klimaet.
 
Kommunalvalget hænger sammen med klimaudfordringen
Klimapolitikken skal spille en central rolle i Enhedslistens kommunalpolitiske kampagne frem til kommunalvalget.
Vores afdelinger vil rejse kravet om, hver kommune tager sin del af ansvaret for klimaudviklingen. Der skal lægges planer for begrænsning af CO2-udledningen, energibesparelser i eksisterende byggeri skal gennemføres, og ved byggetilladelser skal der kræves de højest mulige standarder. Nybyggeri af storcentre skal indstilles, fordi det fremmer biltrafikken og dermed CO2-udledningen. Kommuner og regioner skal forbedre den kollektive transport, og den skjulte støtte til biltransport fjernes ved ændringer i befordringsfradrag og virksomheders skattefradrag for transport.
 
Grøn omstilling er alternativet til kaos
Vi kan stadig sikre vores efterkommere muligheden for at vælge grøn omstilling frem for kaos. Det forudsætter imidlertid handling nu. Klimatopmødet i København i december 2009 giver ikke nogen resultater, hvis magthaverne ikke oplever et massivt pres fra befolkningen. Derfor er opbygningen af en aktiv social klima- og miljøbevægelse og arbejdet med at få sat klimaaktiviteter i gang overalt den vigtigste opgave for Enhedslisten i 2009.

Lørdag, 9. maj 2009 - 17:24

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]