Gå til hovedindhold

”Det vil Enhedslisten”

Hovedbestyrelsen er i gang med at formulere en ultrakort version af, hvad der gør Enhedslisten til et politisk alternativ til blå blok og Socialdemokraterne.

Formålet med ”Det vil Enhedslisten” er at vise i ultrakort form, at Enhedslisten både har konkrete og aktuelle krav, som kan samle bred opbakning her og nu, vidtrækkende og indgribende forslag, som for alvor vil kunne skabe positiv forandring (men som vi måske skal bruge mere tid for at skabe bred opbakning til) og visioner for, hvordan samfundet kunne fungere… Og ikke mindst, at der er sammenhæng i det.

Vi har udvalgt syv temaer. For hvert af dem har vi kort formuleret en sigtelinje/vision, og et eksempel på et vidtrækkende krav og på et umiddelbart krav, som kan bringe os nærmere målet.

Vi har brug for input

Idéen til denne tekst udspringer af årsmøde-udtalelsen ”Fremtidens Venstrefløj” fra 2015, som blandt andet pegede på vigtigheden af, at Enhedslisten står for et samlet politisk alternativ til både blå blok og Socialdemokratiet. Vi skal både bruge teksten internt som reference og inspiration, når vi formulerer vores politik i forskellige sammenhænge, og som en kort præsentation af vores politisk alternativ.

Her kan du læse et første udkast fra en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen, som meget gerne vil have så mange input som muligt, inden vi skal vedtage en endelig version. Derfor opfordrer vi medlemmer, afdelinger, netværk og udvalg til at diskutere og kommentere på udkastet. De centrale spørgsmål er:

Er det de syv vigtigste temaer, der bliver behandlet? Har vi formuleret pejlemærkerne, så de reelt afspejler partiets visioner på området? Er det de bedst mulige eksempler på krav/politikforslag, vi har valgt inden for hvert område? Kan det formuleres bedre – i lyset af, at teksten nødigt skal blive meget længere?

Vi opfordrer medlemmer, afdelinger, netværk og udvalg til at diskutere det foreløbige udkast og sende kommentarer. Send dine/jeres kommentarer til [email protected] senest mandag den 6. marts kl 12.

Alle kommentarerne vil indgå i hovedbestyrelsens diskussion af udkastet på vores møde den 1. april, hvor vi vil tage endelig stilling til papiret.
 

Hovedbestyrelsens udkast:

Det vil Enhedslisten

Papiret er opbygget sådan, at vi starter med pejlemærket (a), herefter kommer de(t) mere principelle krav (b), og så slutter vi af med de(t) aktuelle krav (c).
 

1. a) Sikring af et materielt og socialt grundlag, der giver mennesker frihed til at udfolde sig frit i samspil med andre. Det vil sige uden truslen om fattigdom og økonomisk utryghed og med frigørelse fra al undertrykkelse – uanset om den skyldes klassetilhørsforhold, køn, seksuel orientering, oprindelse eller race.

b) Alle får ret til en samfundssikret mindsteindkomst.

Alternativ formulering:

Alle sikres ret til arbejde, uddannelse eller offentlig forsørgelse uden tidsbegrænsninger og kontrolregime.

c) Fjernelse af kontanthjælpsloft, krav om 225 timers arbejde og integrationsydelse. Dertil vil vi have bedre sikring for arbejdsløse, syge og mennesker med nedsat arbejdsevne.


 

2. a) Mennesker skal have ret til et arbejde uden nedslidning, ret til fritid og mulighed for at udnytte denne fritid efter eget ønske.

b) 30 timers arbejdsuge.

c) Kortere arbejdstid, mulighed for at tage orlov fra arbejdet og deling af arbejdet.
 

3. a) Sikring af natur og miljø, sådan at fremtidens generationers livsmuligheder ikke undergraves og natur og biodiversitet sikres.

b) CO2-neutralt samfund og 100 procent økologi.

c) Afskaffelse af moms på økologiske produkter og fuld fart på omstilling til vedvarende energi.
 

4. a) Lige muligheder for udvikling for mennesker i hele verden.

b) Demokratisering af FN samt at EU erstattes af et demokratisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt europæisk samarbejde.

c) Øget u-landsbistand og tilbagerulning af EU's magt.

 

5. a) Demokratiet virkeliggøres med lige adgang til formelle og sociale rettigheder og mennesker sættes fri af uligestilling og kønsroller.   

b) Demokratiet udbygges til at omfatte alle arbejdspladser.

c) Ytringsfriheden sikres for både privat og offentligt ansatte.
 

6. a) Fælleseje, bæredygtighed, demokrati og ligestilling skal være de bærende principper for økonomien.

b) Der understøttes, at virksomheder ejes kollektivt og ledes bæredygtigt, demokratisk og med reel ligestilling. Samfundet overtager kontrollen over de samfundsbærende sektorer.

c) Fællesskabet sikres ejerskab og kontrol over vores forsyningsvirksomheder og infrastruktur. Der etableres en samfundsejet bank. Måles om øget ligestilling indarbejdes i alle økonomiske beslutninger.

 

7. a) Et gratis og profitfrit sundhedsvæsen med lighed i sundhed.

b) Medicinalindustrien demokratiseres og kontrolleres af samfundet og ulighed i sundhed elimineres. Alle borgere skal informeres om og tilbydes den lægefagligt set bedste behandling.

c) Skrappere beskatning medicinalindustrien til offentlig finansiering og bedre mulighed for offentlig produktion af medicin. Patenter på lægemidler begrænses. Alle borgere skal sikres medbestemmelse i egen behandling inden for sundhedsvæsenet.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]