Gå til hovedindhold

Homoseksuelle skal have adoptions-ret

Enhedslisten har fremsat forslag i folketinget, som gennemfører en ligestilling mellem registreret partnerskab og ægteskab ved adoption.

Bemærkninger til lovforslaget:
England og Sverige har vedtaget en lovgivning, som giver homoseksuelle ret til at adoptere. Danmark har normalt haft førertrøjen, hvad angår ligestilling af homoseksuelle. Men vi er begyndt at halte bagefter. Familiemønstrene i dagens Danmark er meget forskelligartede, men adoptionsloven er ikke helt opdateret i forhold til vores familiemønstre. En homoseksuel kan jo allerede i dag adoptere sin partners biologiske børn, og derfor opfatter forslagsstillerne det som en mindre ændring at åbne for en generel ligestilling af homoseksuelle i adoptionsloven.
Børn verden over lever under kummerlige forhold. De børn kan tilbydes en tryg og kærlig opvækst hos homoseksuelle forældre. Vælger man udelukkende at se på barnets tarv, vil en ændring af lovgivningen være positiv.
Forslagsstillerne foreslår derfor, at der i adoptionsloven gennemføres en ligestilling mellem registreret partnerskab og ægteskab ved adoption. Herved åbnes der i den danske lovgivning også for, at der kan gives tilladelse til adoption til homoseksuelle par af børn fra andre lande.
Adoption i disse tilfælde vil dog fortsat være begrænset af adoptionsprocessen i barnets hjemland, andre landes godkendelseskrav til adoptivforældrene m.v.

Gældende ret
Det er et grundlæggende krav for, at man kan få lov til at adoptere, at adoptionen kan antages at være til gavn for den, som man ønsker at adoptere. Vurderingen af, om adoptionen er til gavn for barnet, sker på baggrund af en undersøgelse af adoptanternes (dvs. dem, der søger om at adoptere) og barnets forhold. For at adoptere skal man normalt være fyldt 25 år. Hvis man er gift, kan man kun adoptere sammen med sin ægtefælle. Dog kan den ene ægtefælle adoptere den anden ægtefælles barn eller adoptivbarn. Kun ægtefæller kan adoptere sammen. Et par, der lever i papirløst forhold, kan derfor ikke adoptere sammen. Bestemmelserne i adoptionsloven om ægtefæller finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. En registreret partner kan dog adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land.
En ansøger kan godkendes som adoptant, når ansøgeren opfylder nogle godkendelseskrav og ansøgeren i øvrigt kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn alene eller, hvis ansøgeren er gift, sammen med sin ægtefælle. En ansøger, som er gift, kan kun godkendes som adoptant, hvis ægtefællen samtidig godkendes som adoptant.
For at blive godkendt som adoptant skal man opfylde nogle generelle godkendelseskrav, ligesom man efter en konkret vurdering skal kunne anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn. Der gælder følgende generelle godkendelseskrav:
– Der må højst være 40 års aldersforskel mellem barnet og ansøgeren. Det betyder, at en ansøgning om godkendelse til adoption af et lille barn, skal indgives inden ansøgeren fylder 41 år.
– Ansøgere, der ønsker at adoptere sammen skal have boet sammen i minimum 2½ år, når de indgiver ansøgningen, og de skal være gift på tidspunktet for godkendelsen. Forundersøgelse kan dog påbegyndes, selv om ansøgerne endnu ikke er blevet gift.
– Ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand må ikke forringe mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste.
– Ansøgerens bolig skal være egnet til at danne ramme for opfostring af barnet.
– Ansøgeren skal have forsvarlige økonomiske forhold.
– Ansøgeren må ikke være straffet for forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om egnetheden til at adoptere.

Onsdag, 27. november 2002 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]