Gå til hovedindhold

Ændringsforslag til offentlighedsloven

Læs de tre ændringsforslag stillet af Enhedslisten, DF og LA.

Ændringsforslag 1:

§ 22 ændres til:

”Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om førelse af en kalender for så vidt angår fremtidige begivenheder.”

Bemærkninger:

Et flertal i Folketinget har afvist et ændringsforslag om at slette lovforslagets § 22. Begrundelserne for lovforslagets § 22, der er blevet anført har dels været, at kalenderførelse er et arbejdsredskab, dels at adgang til aktindsigt i kalenderførelse kan føre til chikane af medarbejdere i den offentlige forvaltning.

Dette ændringsforslag har til formål at indskrænke anvendelsesområdet af bestemmelsen, så det fortsat er muligt at få adgang til aktindsigt i allerede afholdte møder o.lign. i forvaltningen. Ved at begrænse undtagelsen til fremtidige begivenheder, vil det fortsat være muligt at få indsigt i, hvilke møder embedsværket har afholdt, men det vil ikke være muligt at bruge adgangen til aktindsigt til chikanøs adfærd overfor medarbejdere. Dermed imødegås ønsket om at beskytte medarbejdere, men en adgang til aktindsigt bibeholdes. Dette har tidligere vist sig relevant fx i forbindelse med afsløringer i den såkaldte skatte-sag og den såkaldte Farum-sag.

Ændringsforslag 2:

§ 24 ændres til:

Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der er udarbejdet til og tilgår en minister, når disse indeholder politisk rådgivning til ministeren og disse udveksles mellem:

1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder.

2) Forskellige ministerier.

Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i §§ 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1.

Stk. 3. Uanset stk. 1 gælder retten til aktindsigt

1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed,

2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og

3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol eller tilsynsopgaver.

Bemærkninger:

Et flertal i Folketinget har afvist et ændringsforslag, der havde til formål at fjerne lovforslagets § 24. På den baggrund stilles nu ændringsforslag om at indskrænke anvendelsesområdet.

Ændringsforslaget indebærer, at undtagelse af retten til aktindsigt udelukkende sker i de tilfælde, hvor man på tidspunktet for dokumentets udarbejdelse konkret ved, at ministeren har behov for embedsværkets rådgivning og bistand i det konkrete tilfælde. Dermed sikres det, at det ikke er muligt at undtage dokumenter og oplysninger fra retten til aktindsigt i de tilfælde, hvor det endnu ikke er klart, at ministeren har behov for embedsværkets rådgivning. Dermed kan dokumenter og oplysninger ikke undtages fra retten til aktindsigt på baggrund af en formodning for, at ministeren i fremtiden muligvis vil få behov for embedsværkets rådgivning. Lovforslagets formulering om, at antagelse om, at ministeren vil få brug for embedsværkets rådgivning i en konkret sag, kan danne grundlag for undtagelse af adgangen til aktindsigt, er med dette ændringsforslag ændret til, at man på tidspunktet skal være vidende om, at ministeren har brug for rådgivning i sagen. Samtidig bliver det med ændringsforslaget et krav, at dokumentet både er udarbejdet med henblik på ministerbetjening, og reelt tilgår ministeren som en del af ministerbetjeningen i den konkrete sag.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance mener, at der bør være så vid en adgang til aktindsigt som muligt, og mener ikke, at det er nødvendigt at begrænse adgangen til aktindsigt for så vidt angår lovforslagets § 24. Regeringen, Venstre og Konservative har dog indgået en politisk aftale, hvoraf det fremgår, at ”der skal mere til end løse forventninger om, at ministeren muligvis kan få behov for bistand fra embedsværket”, før lovforslagets § 24 kan finde anvendelse. Dette ses dog ikke opfyldt i formuleringen af § 24 i lovforslaget, idet det fremgår, at dokumenter og oplysninger undtages fra retten til aktindsigt, når der er grund til at antage, at ministeren ”vil få” behov embedsværkets rådgivning og bistand.

Med dette ændringsforslag præciseres det således, at en forventning om, at ministeren vil få et behov for embedsværkets rådgivning, ikke er tilstrækkeligt til at undtage et dokument eller en oplysning fra retten til aktindsigt. Dermed kan dokumenter og oplysninger kun undtages i tilfælde, hvor det allerede er klart, at der er behov for ministerbetjening, og hvor dokumenterne reelt tilgår ministeren.

Ændringsforslaget opfylder dermed den politiske aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative, men indskrænker undtagelsesmulighederne i forhold til lovforslagets formulering.

Ændringsforslag 3:

§ 27, stk.1, nr. 2 ændres til:

”Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, så længe pågældende proces pågår.”

Bemærkninger:

Et flertal i Folketinget har afvist et ændringsforslag om at slette lovforslagets § 27, nr.2. På den baggrund stilles nu ændringsforslag om at begrænse bestemmelsens anvendelsesområde.

Det er Dansk Folkepartis, Enhedslistens og Liberal Alliances opfattelse, at der i forbindelse med politiske og økonomiske forhandlinger er behov for, at visse dokumenter undtages fra retten til aktindsigt i en periode. Det er dog også partiernes opfattelse, at det efter afslutning af politiske og økonomiske forhandlinger er gavnligt, at befolkningen og den brede offentlighed har mulighed for at få indsigt i grundlaget for disse forhandlinger og de beslutninger, der træffes på baggrund heraf.

Derfor foreslås det, at undtagelsen fra adgang til aktindsigt for så vidt angår dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer begrænses til den periode, hvor den pågældende proces pågår. Det vil i praksis betyde, at der opretholdes et fortroligt rum til politiske forhandlinger og udveksling af synspunkter mellem folketingsmedlemmer og ministre i sager om lovgivning eller lignende politisk proces, men at der ved afslutning af denne proces åbnes for adgang til aktindsigt. Dermed vil det fortsat være muligt for offentligheden at få indsigt i grundlaget for de politiske beslutninger, der træffes, herunder indsigt i, hvilke temaer, der har været diskuteret i den politiske proces.

Hensigten med ændringsforslaget er således at tage hensyn til de indsigelser, som bl.a. mindretallet i Offentlighedskommission samt andre høringsparter har haft. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslaget pkt. 4.15, hvori mindretallets synspunkter er gengivet.

Fredag, 31. maj 2013 - 9:57

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]