Gå til hovedindhold

Arbejdsplan for Enhedslisten maj 2009 - maj 2010

Perioden frem mod næste årsmøde er fuld af udfordringer og opgaver, som kun kan løses gennem medlemmernes engagement og aktivitet.

Skal vi sætte en anden dagsorden, sørge for en anden regering og en anden politik, finde en vej ud af kapitalismens krise, skabe resultater på klimaområdet, forsvare og udbygge velfærden og den offentlige sektor i forbindelse med kommune- og regionsvalget, så skal vi alle i gang.

Det er derfor bare med at klø på. I lokalafdelinger og udvalg, på arbejdspladser og skoler, i bevægelser og foreninger. For i Enhedslisten siger vi stadig hvad vi mener, og gør hvad vi siger.

 

KAMPAGNER

For at kunne sætte vores præg på den politiske situation iværksætter vi to kampagner i perioden frem til næste årsmøde. Og ved at begrænse os til to, skaber vi rum til og mulighed for at vi også kan reagere på andre politiske udviklinger.

Efteråret 2009

Kampagne: Vi skal ikke betale for kapitalens krise
Kapitalismens krise vokser dag for dag. Kapitalejerne forsøger at sende regningen videre til den almindelige befolkning. Skattekroner bruges til at skæppe i bankernes kasser. Samtidig lader regeringen arbejdsløsheden vokse med løntrykkeri og faldende lønninger til følge.

Enhedslisten vil gennemføre en kampagne med det budskab, at befolkningen ikke skal betale regningen for kapitalismens krise. Vi vil stille krav der forsvarer arbejderbefolkningens interesser og sender regningen til kapitalejerne. Vores budskab vil også være, at fagbevægelsen må træde i karakter, og mobilisere medlemmerne til en aktiv kamp for arbejdspladser, løn og arbejdsvilkår.

Foråret 2010

Kampagne X
Det er svært at spå om den politiske dagsorden efter kommune- og regionsvalget og klimatopmødet. Derfor vil vi i år prøve noget nyt. Vi afsætter plads i arbejdsplanen til en kampagne, hvis indhold og form først defineres efter nytår.

Ideen er, at vi derved kan formulere os ind i de politiske kampe, der måtte dominere dagsordenen i foråret 2010. Herved sikrer vi aktualitet og mulighed for at tilpasse os de politiske vilkår.

 

ANDRE UDADVENDTE AKTIVITETER

Enhedslistens politiske virke kan selvfølgelig ikke begrænses til ovenstående. Dertil er vi alt for aktive, og der er da også mange andre ting, vi skal blande os i.

Men til forskel fra prioriterede kampagner, der gerne skulle involvere hele organisationen, har de forskellige andre udadvendte aktiviteter gerne et mere lokalt eller regionalt præg. Ligeledes afhænger de måske mere af interesser, udvalg eller netværk. Det er derfor ikke nødvendigvis alle medlemmer, der skal engagere sig heri.

Kommune- og regionsvalget

17.november 2009 afvikles kommunal- og regionsvalget. Siden kommunevalget 2005 er Enhedslistens medlemstal forøget betydeligt - og vi bør derfor slå rekorden ved valget i 2009. Ved sidste valg boede mere end 90 % af landet indbyggere i kommuner, hvor man enten kunne stemme på Enhedslisten eller på lokallister, der havde Enhedslistemedlemmer som kandidater.

Den politiske valgkamp kommer til at handle om velfærd, fordelingspolitik og miljøpolitik. At skabe bevægelse mod regeringens udsultning af kommunerne og velfærden er en vigtig opgave.

Mobilisering op til klimatopmødet

7.-18. december 2009 afholdes der internationalt klimatopmøde i København. Skal der komme noget som helst godt ud af topmødet, så kræver det folkelig bevægelse og aktivitet. Derfor vil Enhedslisten i samarbejde med miljøbevægelser og andre organisationer mobilisere så bredt som muligt for at skabe pres for en international aftale, der forpligter de rigeste nationer til konkrete og store reduktioner af drivhusgasser.

De internationale aftaler skal også indeholde solidariske løsninger, således at alle nationer kan erstatte fossile brændsler med vedvarende energikilder, gennemføre energisparetiltag og langsomt omlægge produktion og transport med henblik på væsentlige reduktioner i drivhusgasser i løbet af de næste 30 år.

Formålet med kampagnen er primært at deltage i og mobilisere til de klimabevægelser og alternative møder og aktiviteter, der måtte være op til klimatopmødet og sætte vores præg på politikken.

Skolestartkampagne i august-september

Sidste år havde vi gode erfaringer med at køre skolestartskampagne sammen med SUF. Derfor gentager vi succesen igen i år, og i august og september skal vi igen rundt på landets uddannelsesinstitutioner for at få ungdommen og de uddannelsessøgende i tale.

EU og EU-parlamentsvalget

EU-parlamentsvalget d. 7. juni er selvfølgelig en prioritet. Vi støtter her de forskellige EU-kritiske bevægelser såvel som Enhedslistemedlemmer, der måtte være opstillet på disse. Men EU er også en løbende prioritet i forhold til fx reaktioner på krige og konflikter, forsvaret for de faglige og sociale rettigheder, nye forslag til finanslov, kampe mod ulighed, fattigdom og diskrimination og meget mere. Desuden er der mulighed for folkeafstemning om et eller flere af EU-forbeholdene.

OK 2010

I foråret 2010 indgås der overenskomst på det private arbejdsmarked. Enhedslisten vil også engagere sig i denne faglige kamp og politiske aktivitet.

Markering af kvindernes internationale kampdag 8. marts

Initiativet til 8. marts blev taget af den tyske socialist og feminist Clara Zetkin og vedtaget i København 1910 under "The Second International Conference of Working Women". Zetkins forslag om en international kvindedag skulle bl.a. bruges til at agitere for kvinders stemmeret og arbejderkvindernes rettigheder.

Dette må markeres i 2010 eller 2011, hvor Enhedslisten vil arbejde for at kvinde- og fagbevægelsen i fællesskab sætter arbejderklassens kvinders vilkår på dagsordenen. Denne markering vil vi arbejde på både får et ligestillings- og et frigørelsesperspektiv. Vi ønsker at inddrage alle køn og etniske grupper i en forberedelsesgruppe, der skal nedsættes af HB.

Endelig er der de forskellige traditioner og mærkedage, hvor vi selvfølgelig også vil markere os. Krystalnatten d. 9. november og arbejdernes internationale kampdag d. 1. maj med videre er oplagte muligheder for lokal og national aktivitet.

 

ORGANISATORISK

Enhedslisten fortsætter sin medlemsvækst. Det afspejler sig dog ikke nødvendigvis i øget lokal aktivitet. Vi er derfor nødt til at fortsætte arbejdet med vores organisation og inddragelsen af medlemmerne.

HB nedsætter et organisationsudvalg, hvis kommissorium rækker længere end næste årsmøde. Med udgangspunkt i målsætningerne fra årsmødet 2008, skal udvalget arbejde med konkrete forslag og initiativer til ændringer af praksis og vedtægter. Det gælder især med hensyn til integrationen af nye medlemmer, Enhedslistens medlemssammensætning, styrkelsen af faglige netværk og alternative aktivitetsmuligheder, generationsskiftet i lokalafdelingerne samt en styrkelse HB's arbejde og en debat af årsmødets rytme og funktion.

Der skal i den kommende periode arbejdes videre med Enhedslistens kønspolitik. Bl.a. som opfølgning på kommissoriet fra sidste års arbejdsplan vedr. kønspolitik, feminisme og ligestilling, hvis opgaver endnu ikke er gennemført. Hvis Enhedslisten skal have en større vælgeropbakning og afdelingerne en bredere medlemssammensætning m.h.t. køn, alder og uddannelse, må der arbejdes videre med de kønspolitiske signaler og den kønspolitiske praksis i organisationen.

Aktivistfabrikken var en stor succes, som vi nu gør til en fast tradition. Aktivistfabrikken giver os mulighed for at samle partiet bredt og stille skarpt på politisk aktivisme, bevægelse og organisation. Det er herigennem, Enhedslisten gør en forskel også i 2009 og 2010.

Kursus og seminarvirksomhed

Politikudviklingen er forsat vigtig i Enhedslisten. Nye medlemmer skal uddannes og ældre skal udfordres. Derfor vil vi fortsætte den politiske debat via kursus- og seminarvirksomhed samt medlemsblad og interne internetforummer.

HB nedsætter et centralt udvalg, der udarbejder forslag til debatoplæg og en liste med oplægsholdere, der kan bruges lokalt og regionalt, ligesom udvalget vil fremme seminar- og kursusvirksomhed.

Men der vil selvfølgelig også opstå medlemsdebatter og komme udspil fra udvalg og parlamentarikere, som løbende debatteres på møder i medlemsbladet og via internetforummet.


Vedtaget på Enhedslistens Årsmøde d. 10. maj 2009

Onsdag, 27. maj 2009 - 13:28

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]