Gå til hovedindhold

Forretningsorden for EL's Hovedbestyrelse

 

I. Indkaldelse af HB-møder:

1. Hovedbestyrelsen (HB) beslutter selv sin mødeplan. Derudover skal der afholdes ekstraordinære HB-møder, hvis Forretningsudvalget (FU) beslutter det eller hvis fire HB-medlemmer kræver det.

2. Senest to uger før HB-mødet skal FU udsende en indkaldelse til mødet, som indeholder oplysninger om tid og sted samt et forslag til dagsorden. Den lægges desuden på hjemmesiden.

3. Ekstraordinære HB-møder skal indkaldes af FU senest en uge efter at kravet er blevet rejst og med mindst 24 timers varsel.

4. Afbud skal meddeles så tidligt som muligt og senest inden mødets start. Af mødets referat skal fremgå, hvilke HB-medlemmer som er til stede, og det skal fremgå med tidspunkter, når et HB-medlem er med til dele af et HB-møde. Til årsmødet skal fremlægges en statistik med oversigt over hvert enkelt HB-medlems deltagelse.

5. Fremmøde-statistikken forsynes med et note-apparat af hvilket det fremgår om HB-medlemmer har været fraværende fra et møde fordi de samtidigt har optrådt som repræsentanter eller udsendte for Enhedslisten i anden sammenhæng.

II. Forberedelse af HB-møderne:

6. FU er ansvarlig for at forberede HB-møderne politisk og organisatorisk med dagsordenspunkter, oplæg og bilag med henblik på beslutninger.

7. FU er ansvarlig for at komme med forslag til dirigenter, referenter, kaffebryggere, oprydningsmestre og frokosttillavere m.v. på HB-møderne

8. Beslutningsforslag der ønskes behandlet på et HB-møde sendes til FU så hurtigt som muligt forud for mødet så FU har mulighed for at sende materialet videre til HBs medlemmer, der skal have det i hænde senest 2 hverdage før det pågældende møde. Dette gælder dog ikke ændringsforslag til beslutningsforslag.

9. HB´s mailliste omfatter medlemmerne af HB, de to første suppleanter til HB, folketingsgruppen, SUF’s repræsentanter i HB samt partiets ansatte. HB-mailen er ikke et alment debatforum, men kan bruges til at rundsende konkrete forslag til HB-mødet, samt viderebringe informationer, som er relevante for HBs konkrete arbejde og beslutninger. HB-mailen bruges også til udsendelse af FU-referater. Diskussion af forslag mm. Foregår på HB´s debatmail. Udover HB medlemmer inviteres to repræsentanter fra SUF´s ledelse.

10. FU er ansvarlig for at følge og løbende justere HB’s årsmødeplan, herunder årsmødebeslutningerne, og orientere HB herom.

11. Forberedelsesmateriale til HB-møderne, som FU udsender, udsendes til HB-medlemmerne. Senest tre uger før et ordinært HB-møde udsendes pr. mail en indkaldelse til mødet med dagsorden og referat fra sidste HB-møde. Senest en uge før et ordinært HB-møde uploades HB-papirer, herunder også dagsorden og referat fra sidste HB-møde til et drev, som alle medlemmer har adgang til. Hvis der herefter kommer yderligere HB-bilag eller ændringer til dagsorden lægges disse på drev samt udsendes dette elektronisk til mødet, dvs. pr. mail. Alle dokumenter ligger printet til selve mødet. Ved ekstraordinære HB-møder udsendes alt materiale hurtigst muligt pr. mail.

12. Ved HB-mødernes godkendelse af afdelinger skal der vedlægges afdelingens vedtægter, som godkendt af afdelingen.

III. Afvikling af HB-møderne:

13. HB kan kun træffe bindende beslutninger, hvis indkaldelsesfristen er overholdt og hvis et flertal af HBs medlemmer er til stede under det pågældende punkt på dagsordenen, d.v.s. mindst 13 ud af de 25 medlemmer.

14. Ved starten af HB-mødet vælger HB to dirigenter, én af hvert køn. Dirigenternes første opgave er at lede mødets konstituering. Det vil sige: a) Gennemføre valg af en eller flere referenter, b) konstatere om mødet er lovligt indkaldt, c) konstatere mødets beslutningsdygtighed gennem notering af tilstedeværende og fraværende HB-medlemmer med og uden afbud samt d) sikre vedtagelse af en dagsorden med tidsrammer for de enkelte punkter.

15. Dirigenterne fører en talerliste. Mødedeltagerne får ordet i den rækkefølge, de lader sig indtegne. Førstegangsindlæg kommer dog altid før andengangsindlæg. Dirigenterne fører to talerlister, én for hvert køn. Dirigenterne skal lukke for indtegning på talerlisten, når de vurderer at det er nødvendigt, for at punktet kan afvikles indenfor den tidsramme, der er fastsat i dagsordenen. Dirigenterne skal så vidt muligt sikre at alle 1. gangsindlæg tildeles lige lang taletid. Dette kan ske på bekostning af mulighed eller taletidens længde for 2. gangsindlæg. Dirigenterne kan beslutte kun at lukke talerlisten for det ene køn.

Såfremt dette ikke er muligt/tilstrækkeligt til at sikre at de to talerlister sluttes samtidigt, kan dirigenterne vælge ikke at skifte lige over mellem talere fra de to lister. Dirigenten kan give en mødedeltager mulighed for en kort replik (max ½ min.) for at rette en misforståelse eller klargøre en pointe. Dirigenterne skal indføre taletidsbegrænsning, hvis de skønner der vil være behov herfor, for at sikre punktets afvikling indenfor den fastsatte tidsramme. Taletidsbegrænsningen kan indføres fra starten af punktets behandling eller undervejs i behandlingen af punktet. Enhver mødedeltager kan bede om ordet til forretningsordenen med angivelse af hvilket punkt i forretningsordenen der henvises til. Dirigenterne skal straks give ordet til den mødedeltager, der anmoder om ordet til forretningsordenen.

16. HBs møder er som udgangspunkt åbne for Enhedslistens medlemmer, men hvis der

foreligger en særlig begrundelse kan HB beslutte at lukke dørene. HB kan give taleret til andre end HBs medlemmer. De to deltagere fra SUF kan deltage i debatterne og stille forslag på lige fod med HB-medlemmerne, men de har ikke stemmeret og har ikke ret til at deltage i fortrolige punkter på HB-møderne.

17. Under hele HB-mødet er der rygeforbud i det lokale, hvor HB-mødet holdes.

18. Såfremt et HB-medlem har brug for børnepasning i forbindelse med et HB-møde, refunderes udgifterne til dette i henh. t. gældende takster.

IV: Beslutningsprocedurer på HB-møderne:

19. Beslutningsforslag (bortset fra proceduremæssige) skal afleveres til dirigenten i skriftlig form. Dirigenten skal straks meddele HB indholdet, normalt ved at læse forslaget op. Der kan ikke uden HBs godkendelse stilles forslag eller ændringsforslag efter at talerlisten er lukket.

20. Dirigenterne har til opgave at lede møderne og fremme at HB træffer beslutninger i enighed. Dirigenterne kan derfor opsummere konklusionen på en debat og høre om HB kan tilslutte sig de konklusioner.

21. Ved afstemninger er ethvert forslag vedtaget, som opnår simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslag. Indkommer der to eller flere forslag, hvoraf kun et kan vedtages, stemmes der på følgende måde: a) Dirigenten fastlægger afstemningsrækkefølgen. b) I den rækkefølge stemmes for hvert forslag, idet hvert HB-medlem kun har én stemme. Forslaget med det mindste stemmetal udgår. Således fortsættes til der kun er et forslag tilbage. c) Med hensyn til det tilbageværende forslag stemmes derefter for eller imod. d) Ændringsforslag til det enkelte forslag behandles først.

22. Ethvert HB-medlem har ret til at kræve optælling af stemmerne eller navneopråb ved afstemninger.

23. Ethvert HB-medlem kan indlevere stemmeforklaringer til mødets afstemninger op til 24 timer efter HB-mødet. Stemmeforklaringerne bringes som bilag til HB-referatet.

V: Valg af FU m.m. på HB-møderne:

24. HB vælger et FU af sin midte. I henhold til Enhedslistens vedtægter må FU højst udgøre en tredjedel af HB, d.v.s. højest 8 ud af 25. Kønsfordelingen i FU er underkastet samme kvoteringsregler som HB, d.v.s. at mindst 40 procent af medlemmerne skal være kvinder eller mænd. Højst en tredjedel af FU-medlemmerne må være parti-ansatte.

25. Valg af FU foregår på følgende måde:

 • - HB beslutter, hvor mange medlemmer der skal være i FU.
 • - Hvis der opstiller flere kandidater end det antal, som skal vælges, gennemføres et kampvalg ved skriftlig afstemning.
 • - Et antal HB-medlemmer, som svarer til 25 delt med FUs medlemstal rundet op til næste hele tal, kan som politisk mindretal vælge et FU-medlem direkte. I så fald indgår de ikke i valget af det øvrige FU.
 • - Resten af Forretningsudvalget vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver HB-medlem højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal FU-medlemmer, der skal vælges.
 • - Der vælges ingen suppleanter til FU.
 •  

26. Ethvert medlem af HB kan kræve nyvalg af FU sat på HB-mødets dagsorden. Nyvalg finder sted, hvis det støttes af et almindeligt flertal blandt de tilstedeværende HB-medlemmer på HB-mødet.

27. HB uddelegerer følgende opgaver til Forretningsudvalget:

 • -at lede partiets arbejde på grundlag af årsmødets og HBs vedtagelser,
 • - at udtale sig og træffe politiske beslutninger mellem HB-møderne, når en udsættelse til næste HB-møde ikke er hensigtsmæssig. Dog således, at beslutninger vedr. anvendelse af militære midler altid skal træffes af HB.
 • - at være ansvarlig for landskontorets daglige funktion, herunder arbejdsgiverfunktionen i forhold til de ansatte,
 • - at administrere Enhedslistens økonomi inden for rammerne af det af årsmødet vedtagne budget og HBs beslutninger,
 • - at tage stilling til sager vedrørende partiskat i afdelinger og regioner med orientering til HB.
 • - at varetage en løbende kontakt med folketingsgruppen,
 • - at forberede HB-møderne,
 • - at være ansvarlig for at HBs beslutninger føres ud i livet,
 • - at varetage en løbende kontakt med SUF.
 •  

FU fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

28. HB kan nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendig. HB udpeger en ansvarlig overfor HB for udvalget/arbejdsgruppen. HB/FU godkender kommissorium eller projektplan for udvalg og arbejdsgrupper.

VI: Referat af HB-møderne:

29. FU er ansvarlig for at der bliver taget et skriftligt referat af HB-møderne, med minimum alle beslutninger. Alle beslutninger skal med i referatet. Hvis det er blevet krævet på mødet tilføjes stemmetal og navne på afstemningerne.

30. Ved behandling af fortrolige punkter i HB, skal det af referatet fremgå at et sådant er behandlet, og hvilken karakter, det var af. Referatet af selve det fortrolige punkt skal skrives i en særlig protokol, hvor også eventuelle andre fortrolige papirer i sagen er vedlagt. Når et fortroligt punkt ikke længere er fortroligt skal referatet og eventuelt tilknyttede papirer frigives.

31. FU er ansvarlig for, at HB-referatet udsendes til HB-medlemmerne så hurtigt som muligt og senest en uge efter HB-mødets afholdelse. Når FU har godkendt referatet og udsendt det til HBs medlemmer er alle mødepapirer tilgængelige for medlemmer og andre, medmindre der på mødet er besluttet fortrolighed om punktet, jvf vedtægternes §8, stk 9.

32. FU er ansvarlig for, at finde et HB medlem, som vil skrive en kort artikel til medlemsbladet, om hovedpunkter fra seneste HB møde.

VII: Ændringer af forretningsordenen:

33. Ændringer af denne forretningsorden kan ske på HB-møder, hvor punktet fremgår af indkaldelsen. Hovedbestyrelsen kan dog med almindeligt flertal dispensere fra forretningsordenen. I så fald skal mødet straks fastsætte en ny procedure, som højst kan gælde frem til næste HB-møde.

Senest ændret på HB-møde 6. oktober 2018.

 

Fredag, 19. oktober 2018 - 9:05

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]