Gå til hovedindhold

Nyt udspil: Boliger til udsatte grupper – også til flygtninge

 

Behov for flere billige boliger til udsatte og flygtninge

Mange kommuner kæmper i disse måneder med at finde permanente boliger til de flygtninge, som får ophold i Danmark. Den opgave er ikke blevet nemmere, efter at den nuværende regering med støtte fra de øvrige borgerlige partier har genindført fattigdomsydelser i form af integrationsydelse og kontanthjælpsloft. Det har øget presset markant på det stadigt mindre antal betalelige lejeboliger.

For Enhedslisten er det afgørende at finde løsninger på boligsituationen for de udsatte grupper. Det at have en ordentlig bolig er fundamentalt for at have et trygt og godt liv. Det gælder for hjemløse, kontanthjælpsmodtagere og selvfølgelig også for flygtninge. I den forbindelse er det meget uhensigtsmæssigt, at regeringen foreslår at afskaffe kommunernes mulighed for at reservere 25 pct. alment byggeri gennem planloven. Det vil bremse alment byggeri i de større byer og forhindre billige boliger.

Det er en bunden opgave at finde boliger til alle udsatte grupper i Danmark – også til flygtninge. Det kræver en bred vifte af tiltag og redskaber. På den baggrund foreslår vi en rækkeredskaber til at skaffe boliger til udsatte grupper i Danmark, særligt med fokus på flygtninge med ophold.

 

Afskaf fattigdomsydelserne

 • Folketinget må rulle kontanthjælpsloft mv. og integrationsydelse mv. tilbage.
  Hvis ikke de udsatte i vores samfund får flere midler til at sikre mad og husly til dem selv og deres familie, er det meget svært at finde boliger med så lav husleje, som fattigdomsydelserne kræver. Samtidig øger kontanthjælpsloftet presset på markedet for de billigste boliger, da tusindvis af kontanthjælpsfamilier må antages ikke at have råd til deres nuværende bolig. Det gør det samtidig sværere at finde boliger til flygtninge. KL bemærkede til lovforslaget om kontanthjælpsloft mv., at ”[d]a de fleste kommuner allerede nu har meget svært ved at finde billige boliger, er det urealistisk, at kommunerne vil kunne finde boliger til de borgere, som nu sættes ned i boligydelse. Særligt med forventningen om at 17.000 nye flygtninge, som skal boligplaceres i 2016, er det urealistisk i langt de fleste kommuner at kunne finde nok nye billige boliger”. [1]
  Udgiften til at tilbagerulle disse to reformer skønnes til godt 300 mio. kr. i 2016.

 

Flere almene boliger – med lavere husleje

Der er behov for flere boliger. Særligt boliger med en lavere husleje end den rene markedsleje, som ofte ligger langt ud over, hvad udsatte grupper kan betale. Derfor foreslår Enhedslisten følgende:

 • Statslig støtte til mindst 10.000 nye almene boliger med lav husleje.
  Staten må finansiere det kommunale grundtilskud i kommuner med få ledige almene boliger og et relativt stort antal flygtninge og socialt udsatte, for at det ikke skal belaste kommunens økonomi at foretage den nødvendige udbygning. Udbygningen af almene boliger kan foregå efter forbillede af ”Flygtningeboliger med perspektiv” eller ”Startbo” – begge koncepter, der er udviklet af almene boligorganisationer, og hvor boligbyggeriet er meget fleksibelt, så det både udnytter de eksisterende byrum og kan omstruktureres, hvis behovene ændres. KL har anslået, at der er behov for 7.000-10.000 almene boliger til at løse udfordringen.[2]
  Udgiften for staten til finansiering af kommunal grundkapital skønnes til knapt 1.300 mio. kr. i 2016.[3]
 •  
 • Kommunerne skal støttes i investeringer i semi-permanente boliger.
  Der findes flere semi-permanente bolig-modeller. Både hos private entreprenører og i den almene sektor arbejdes der med præfabrikerede modulbyggerier, der kan flyttes, og som er billige at sætte op. Konceptet ”Venlig-boliger” er et sådan eksempel, hvor en semi-permanent præfabrikeret bolig er placeret i parcelhus-haver eller i boligforeninger, og hvor flygtninge bor side om side med almindelige danske familier. Man kunne forestille sig lignende boligtyper i større klynger af fx 40-60 boliger, som ville gøre forskellige tilslutninger til forsyning endnu billigere. Enhedslisten støtter denne form for semi-permanent bolig i den nuværende situation og foreslår, at der gives statsstøtte til kommuner, der vil købe disse boliger, fordi der mangler permanente boliger. Enhedslisten vil afsætte en ramme på 35 mio. kr. til støtte i 2016.

 

Brug den eksisterende boligmasse bedre

 • Kommunerne skal kunne anvise flygtninge i private lejeboliger.
  Kommunerne skal have mulighed for at anvise flygtninge og udsatte grupper til boliger i den private udlejningsbyggeri, på samme måde som det er tilfældet med det almene byggeri. Nogle kommunerne har allerede i dag forhandlet anvisningsret til visse private boliger, som er ejet af fonde
  Initiativet er udgiftsneutralt.'
 •  
 • Tilskud til ombygning af private ejerboliger til boliger til flygtninge.
  Ejere, som ønsker at ombygge ejerboligen, så der kan laves en permanent bolig til en flygtning, skal kunne få støtte hertil. Fx i parcelhuse, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og der er overskud af kvadratmeter, kunne der oprettes en bolig efter reglerne for en permanent bolig. Det skal gøres til en betingelse for støtten, at kommunen har godkendt boligen, og at der anvises en flygtning. Samtidig skal huslejen være så lav, at den er til at betale.
  Der afsættes 10 mio. kr. til ombygninger i 2016.

 

Brug de ledige boliger

I visse egne af landet er der i forvejen ledige boliger. Kommunerne har dog ikke adgang til disse boliger, fordi de er privatejede. Derfor foreslår Enhedslisten følgende:

 • Kommunerne skal have støtte til at lave opsøgende arbejde i lokalsamfund.
  Indsatsen skal få lokalsamfund rundt om i kommunerne til at gå sammen om at modtage et antal flygtninge og stille boliger til rådighed til en billig husleje. Flere landsbyer med stærke borgergrupper har allerede meddelt deres interesse i at få flygtningefamilier til deres landsbyer. Sådanne initiativer kombineret med stærkt fokus på integration skal støttes så meget som muligt. [4]
  Der afsættes 25 mio. kr. i 2016.
 •  
 • Der skal oprettes offentlige boligportaler.
  Efter svensk forbillede skal der oprettes offentlige boligportaler med ventelister, hvor private udlejere kan annoncere deres boligudbud. Dette vil give både flygtninge og andre udsatte grupper en mere lige adgang til udlejningsboliger i kommunerne. [5] Modellen skal tilpasses det danske kommunale system og boligmarked.
  Der afsættes knapt 10 mio. kr. til etableringsstøtte af portalerne.
 •  
 • Flygtninge skal tilbydes integrationsforløb på højskole.
  Flere flygtninge skal kunne komme på højskole. Det giver god integration og letter presset for anvisning til permanent boliger her og nu. Flere kommuner og højskoler er allerede i gang. For at sikre gode forløb og en ordentlig danskundervisning foreslår Enhedslisten derfor at øge støtten til højskolerne efter en norsk model, hvor der gives 5000 kr. pr. elev pr. måned i støtte til højskolerne målrettet danskundervisning. Det giver en merudgift på ca. 24 mio. kr. årligt. Derudover vil vi etablere en mentorordning for flygtningene på samme måde som for unge uden ungdomsuddannelse, i hvis uddannelsesplan et højskoleophold indgår. Udgiften hertil er anslået 23 mio. kr. årligt. Endelig vil Enhedslisten afsætte 4 mio. kr. til at støtte kommuner, der endnu ikke har erfaringer med at sende flygtninge på højskole.

 

Økonomi

Enhedslistens forslag til flere billige boliger til udsatte indeholder merudgifter for staten på ca. 1,7 mia. kr. i 2016, jf. tabel 1. Enhedslisten foreslår, at boligplanen finansieres af indførelse af progression på arveafgiften, så der kommer en ekstra afgift på 15 pct. på store arve over 750.000 kr. Det vil give en indtægt på 2,3 mia. kr. og 1,75 mia. kr. efter tilbageløb.[6]

 

Tabel 1. Udgifter til Enhedslistens boligudspil i 2016

Initiativ

Mio. kr.

Kontanthjælpsloft og integrationsydelse mv.

 316

Statsstøtte til almene boliger

 1.273

Semi-permanente boliger

 35

Anvisning i privat lejebolig

0  

Støtte til ombygning

 10

Kommunale boligportaler

 10

Opsøgende arbejde i lokalsamfund

 25

Integrationsforløb på højskoler

 51

 I alt

1.720

 

Kilder:  Enhedslistens skøn pba. L2, L7 (2014-15, 2. samling), Politiken, Højskolerne, og egne beregninger.

 

 

Noter

[1] Se KLs høringssvar til L113 (samling 2015-16): http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l113/bilag/1/1595318.pdf, side 59.

[3] Baseret på byggeri af 5.000 ungdomsboliger af 35 m2 og 5.000 familieboliger af 85 m2 til kvadratmeterpris, der svarer til et gennemsnit af den maksimale m2-pris på tværs af landet.

[4] Sådanne borgerinitiativer er rapporteret for flere byer allerede, jf. Jyllandsposten (21.02.2016): ”Borgmestre: Landsbyer og flygtninge kan hjælpe hinanden”. Online: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8459111/borgmestre-landsbyer-og-flygtninge-kan-hjaelpe-hinanden/

[6] I dag er der en flad skat på arv fra nære slægtninge, der overstiger 268.900 kr. (2014). Afgiften er på 15 pct. uanset, hvor meget arven overstiger det skattefri beløb. Enhedslisten foreslå at indføre en ekstra boafgift på 15 pct. for beløb over 750.000 kr. Se Skatteministerens svar på spm. nr. 321 af 22. december 2014 (alm. del).
Provenuvirkningen af tiltaget i 2016 og 2017 er kun i meget begrænset omfang påvirket af planerne om at sænke satsen for bo- og arveafgiften for overdragelse af erhvervsvirksomhed, jf. Aftale om finansloven for 2016. Fra 2018, hvor den store sænkning af bo- og arveafgiften vil sætte ind skønnes der stadig finansiering nok til at dække tilbagerulningen af kontanthjælpsloft mv. og integrationsydelse mv., som er det eneste initiativ i udspillet med sikkerhed vil give øgede udgifter ud over 2016.

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]