Gå til hovedindhold

Vedtagelse om Enhedslistens principprogram

Enhedslistens politiske program skal fastholde partiets socialistiske revolutionære politik og skal bestå af 3 dele:

  • En beskrivelse af de grundlæggende principper, som vi mener et socialistisk samfund skal bygge på.
  • En kort analyse af det kapitalistiske samfund i dag.
  • En beskrivelse af hvordan Enhedslisten arbejder for samfundsforandringer.

Et vigtigt mål for programmet er, at det skal være tilgængeligt for medlemmer og interesserede, også selvom man hverken har lang politisk skoling eller akademisk uddannelse som forudsætning. Derfor skal programmet også være væsentligt kortere og skal derfor heller ikke indeholde selvstændige afsnit om hvert enkelt politikområde, men i stedet fokusere på de overordnede politiske principper og inddrage politikområder, når de kan anskueliggøre eller eksemplificerer vores principper. Programmet skal maks. være 10 sider.

Skrivegruppen får til opgave at foreslå årsmødet 2014, hvilke afsnit i det nuværende program, som får status af at være delprogrammer/politikpapirer på et givent område og dermed fortsat vil være gældende som årsmødevedtagelser indtil der evt. bliver vedtaget noget nyt på de områder.

 

Tidsplan for arbejdet

Maj    
HB nedsætter skrivegruppe på sit første møde efter årsmødet.

Maj-september
Skrivegruppen skriver udkast til program med løbende tilbagemeldinger til HB på alle HB-møder.

September  
Første tekst-udkast til program forelægges HB, som kan vedtage ændringer, og sendes derefter ud.

December-februar     
Debat i afdelinger og Rød-grøn. Desuden afholdes der to debatseminarer hhv. Øst og Vest for Storebælt.

Både i Rød-Grøn og på debatseminarer indtænker skrivegruppen hvordan man kan lave en åben proces, hvor man inddrager bevægelser, eksterne ressourcepersoner osv.

Februar
Deadline for at sende ændringsforslag til principprogrammet

Februar
HB samler indkomne ændringsforslag, indarbejder de åbenlyst ukontroversielle og kvalificerende, og sender resten videre til delegeretkonference.

Marts
Delegeretkonference. Konferencen tager stilling til ændringsforslagene med henblik på at:

  • vedtage/forkaste de ændringsforslag, der ikke er udtryk for meget principielle uenigheder. Ændringsforslag kan herefter kræves opretholdt af forslagsstiller på årsmødet.
  • beslutte hvilke ændringsforslag der skal sendes videre til årsmødet, fordi de repræsenterer forskellige politiske grundopfattelser.

Skrivegruppen laver et oplæg til konferencen med forslag til, hvilken kategori de forskellige ændringsforslag tilhører

Marts-april
Debat i afdelingerne med udgangspunkt i materialet fra delegeretkonferencen

Maj    
Årsmødet behandler udkast til nyt program og de principielle ændringsforslag.

Det nyvalgte HB har ansvaret for udmøntning af tidsplanen, herunder nødvendige tilretninger, hvis forudsætningerne ændrer sig.

 

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2013

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]