Gå til hovedindhold

vedr. tilladelse til genetisk modificeret majs

9. august 1996

til Miljø- og energiminister

Svend Auken

Vedr. tilladelse til markedsføring af genetisk modificet majs

Med henvisning til bilag 1217 vedr. tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret majs af 31. juli 1996 skal jeg hermed gøre opmærksom på, at Enhedslisten tager klart afstand fra en godkendelse til markedsføring.

Enhedslisten er imod enhver form for gensplejset produktion i dansk landbrug, da vi anser det for totalt unødvendigt og i åbenlys konflikt med udviklingen af et økologisk jordbrug.

Enhedslisten anser udsætning af gensplejsede produkter for undergravende for den økologiske sikkerhed, idet det ikke kan udelukkes, at resistente gener vil sprede sig i naturen og fremvirke nye ukrudtsarter, som er endnu sværere at få bugt med. Dermed startes en ond spiral, hvor den kemiske trædemølle eskalerer.

I den ene sag handler det om tilladelse til markedsføring af en majs med indbygget tolerance overfor pesticidet Basta. Det overordnede sigte med salget er således stik imod en bæredygtig udvikling, idet formålet er at sprede et giftigt pesticid, der udover grundvandsforureningen er ødelæggende for jordbundsøkologien, biodiversiteten og jordens frugtbarhed og derfor i åbenlys modstrid med regeringens mange hensigtserklæringer om at ville gøre en indsats for at sikre det danske grundvand. Endvidere er der efter Enhedslistens vurdering en risiko for resistensopbygning i såvel mejsen selv som i beslægtede planter, hvorfor den langsigtede effekt kan blive et endnu større forbrug af pesticider - hvilket jo helt klart er i producentens og dermed ansøgerens interesse.

I den anden sag handler det om tilladelse til markedsføring af en majs med indbygget resistens overfor insektet majsborer gennem indsættelse af et gen, som sikrer produktion af et toksin, som dræber majsborerens larver. Der er her tilsvarende stor risiko for udvikling af resistens hos majsboren p.g.a. den konstante påvirkning af toksinet med efterfølgende behov for igen at anvende sprøjtemidler - og nu måske med krav om større doser.

Enhedslisten anbefaler på denne baggrund et afslag på ansøgningen.

Det fremgår, at ministeren vil tilslutte sig en tilladelse under forudsætning om mærkning af de gensplejsede produkter. Et EU-krav om mærkning af gensplejsede råvarer vil imidlertid kun have yderst ringe effekt, medmindre mærkningskravet også omfatter alle de færdigvarer, hvor gensplejsede råvarer er indgået i produktionen. Dvs. at kødpålæg som er produceret på basis af grise, som har fået foderblandinger, hvori der indgår gensplejsede råvarer, skal gen-mærkes. Alt andet lige et rimeligt krav set med forbrugerøjne.
Dette er næppe politisk realistisk at få gennemført, da det i praksis vil betyde gen-mærkning af en meget stor del af fødevareprodukterne fordi genteknologien nu indføres på en række meget basale råvarer i hele fødevareproduktionen.
Enhedslisten vil derfor på det kraftigste advare mod at indgå et kompromis, hvor alene råvarerne kræves gen-mærket. Det vil totalt svigte forbrugernes mulighed for at fravælge gensplejsede produkter og fravælge denne produktionsform.

Da sagen i EU-regi naturligvis ender med en problemfri tilladelse til markedsføringen af gensplejset majs (og andre tilladelser vil følge efter) - uden mærkningskrav overfor forbrugerne - forpligter denne sag regeringen og folketinget til i endnu højere grad at sikre det danske Ø-mærke som et gensplejsningsfrit mærke. Jeg skal her erindre om landbrugsministerens tilslutning til synspunktet om, at gensplejsede produkter er uforenelige med Ø-mærket.

Alternativet er næsten ikke til at bære: Såfremt gensplejsede produkter vil kunne få Ø-mærket, er enhver respekt for dette kvalitetsmærke væk og hele den økologiske bølge hos forbrugerne knækkes. Og selvom der selvfølgelig er stærke internationale og nationale kræfter, som har en klar interesse heri, håber jeg, at Folketinget og regeringen kan stå sammen i denne sag.

Med venlig hilsen

Bent Hindrup Andersen

9. august 1996

Til pressen

Forbrugerne svigtes totalt

Folketingets partier har i dag haft samråd med miljø- og energiminister Svend Aukens bebudede accept af markedsføring af genmodificeret majs i EU. Ministeren har lagt op til en accept under forudsætning af, at de pågældede to produkter mærkes med information om, at de er genmodificeret.

Enhedslisten har på det kraftigste advaret mod denne taktik, idet en mærkningsordning kun vil kunne udnyttes af forbrugerne, såfremt kravet omfatter samtlige færdigprodukter, hvori der har indgået genmodificerede råvarer og mellemprodukter i produktionsleddet.

F.eks. bør der være krav om, at kødpålæg gen-mærkes, såfremt der indgår kød fra f.eks. grise, der har fået foderblandinger, hvori der indgår gensplejsede råvarer. Alt andet lige et rimeligt krav set med forbrugerøjne.

Imidlertid er dette ikke politisk realistisk. Når genteknologien nu indføres på en række meget basale råvarer i hele fødevareproduktionen betyder det i praksis, at en meget stor del af dagligdagens fødevareprodukter skulle gen-mærkes - og det vil EU med den kemiske industri og landbrugsorganisationernes massive modstand aldrig gå med til.

Derfor har Enhedslisten meddelt ministeren, at vi på det kraftigste advarer mod at indgå et kompromis, hvor alene råvarerne kræves gen-mærket. Det vil totalt svigte forbrugernes mulighed for at fravælge gensplejsede produkter og fravælge denne produktionsform.

Omvendt betyder tilladelsen til at markedsføre genmodificerede råvarer og produkter i EU, at kampen for at bevare Ø-mærket som et gensplejsningsfrit mærke øges markant. Derfor opfordrer Enhedslisten regeringen og folketinget til i endnu højere grad at sikre det danske Ø-mærke som et gensplejsningsfrit mærke. Alternativet er næsten ikke til at bære. Såfremt gensplejsede produkter vil kunne få Ø-mærket, er enhver respekt for dette kvalitetsmærke væk og hele den økologiske bølge hos forbrugerne knækkes.

Enhedslisten har konsekvent sagt fra overfor alle ansøgninger om udvikling og nu markedsføring af genmodificerede produkter, og undrer os over, at der i hele myndighedsbehandlingen af disse ansøgninger tilsyneladende ikke er nogen overvejelser om de mere overordnede konsekvenser af de enkelte tilladelser, men alene en vurdering af, om man i dag kan bevise direkte negative biologiske effekter af en tilladelse - forsigtighedsprincippet er helt sat ud af kraft.

Webmaster
Siden er sidst opdateret d. 25-09-1996

Fredag, 9. august 1996 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]