Gå til hovedindhold

Referat fra Enhedslistens 7. HB - møde

Mødet fandt sted lørdag-søndag d. 6. – 7. januar 2007

Dirigenter: Marianne Frederik og Sara Sindberg Bentsen.
Referenter: Helge Bo Jensen (lørdag) og Michael Schølardt (søndag)
Journalistisk referat til RGL: Helge Bo Jensen

Deltager fra HB: Marianne Frederik, Søren Søndergaard (lørdag dog kun til kl. 16, inkl. pkt. 3), Inger V Johansen, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli (kun lørdag til kl. 17.45, til og med pkt. 4), Thomas Eisler, John Littau, Sara Sindberg Bentsen, Søren Egge Rasmussen, Bruno Jerup, Niels C. F. Rasmussen (lørdag), Finn Sørensen (lørdag), Peter Hegner Bonfils, Ingelise Bech Hansen (lørdag), Baltser Andersen, Vibeke Syppli Enrum (til søndag kl.12), Jørgen Arbo-Bæhr., Johanne Schmidt-Nielsen, Janne Gleerup, Niels Henrik Nielsen, Majbrit Berlau (til kl. 13 lørdag), Bizhan Alankesh (lørdag).

Afbud: Bizhan Alankesh (søndag), Susanne Flydtkjær, Per Clausen, Ingelise Bech Hansen (søndag), Vibeke Syppli Enrum (søndag eftermiddag), Rosa Hjörvar, Finn Sørensen (søndag), Niels CF Rasmussen (søndag), Jaleh Tavakoli (søndag), Majbrit Berlau (søndag)

Deltagere i øvrigt lørdag: Maibritt Kerner, Ulf V. Olsen, Brian Skov Nielsen, Frank Aaen, Rune Lund (under pkt. 3), Thomas Bugge (under pkt. 4), Khaled Mustafa (til kl. 13), Hans Jørgen Vad, Jakob Nerup, Ørn Olafsson, Thomas Egholm (under pkt. 5).

Deltagere i øvrigt søndag : Maibritt Kerner, Ulf V. Olsen, Brian Skov Nielsen, Pia Boisen (sundhedspolitik), Hans Jørgen Vad, Robert Nedergaard, Thomas Egholm.

Lørdag d. 6/1
1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat- Forslag til dagsorden (1.0). Godkendt
- Godkendelse af referat fra sidste møde 25.-26/11-06. (1.1). Godkendt

2. Kampen mod den borgerlige regeringJohanne Schmidt-Nielsen indledte om hovedtemaet: Enhedslistens stilling til regeringsspørgsmålet.
Regeringsspørgsmålet og især SFs rolle diskuteres meget, bl.a. i bevægelserne. Vi har behov for en samlet linie her. FU foreslår at vi vedtager det som politisk intern udtalelse – som vi så kan arbejde videre med frem mod årsmødet. Der er to niveauer: 1) Hvilke krav skal der stilles til en regering, vi skal kunne gå med i: Systemoverskridende, antikapitalistiske, 2) Hvilke krav skal der stilles til en Socialdemokratisk mindretalsregering, hvordan forholder vi os konkret til en sådan størrelse.
Villy Søvndal taler om de fantastiske erfaringer fra Norge. Det kan vi ikke genkende fra Asbjørn Wahls beskrivelse. Problemerne skyldes nok at der ikke blev stillet krav om antikapitalistiske strukturreformer. Vi vil gerne magten, men ikke på bekostning af vores politik. Og det er også forkert at SF gør det på bekostning af deres politik. Vi skal pege på en SD regering og trække den længst muligt mod venstre. I Norge er Fremskridtspartiet gået stærkt frem – fordi det er den eneste reelle opposition til regeringen. Går SF i regering her, så får vi en meget stor opgave.

Finn Sørensen begrundede sine ændringsforslag: Der skal mere kød på hvad der skal til for at Enhedslisten kan overveje at gå i regering. Desuden mangler der en understregning af bevægelsernes nødvendighed.

Derefter diskussion, hvor der bl.a. fremkom følgende synspunkter:
- vi er interesseret i en regering der er uafhængig af de radikale
- vigtigt at vi forholder os til SFs regeringsdeltagelse
- for defensive krav, bedre med krav om sociale minimumsrettigheder
- hvad menes med fælles forpligtende grundlag mellem partier og bevægelser?
- vi kan ikke, men de nuværende forudsætninger, indgå i en regering
- vi kan kun være med i en regeringer der begynder at lave socialistiske forandringer
- det er ikke nødvendigvis nogen god ide at SF kommer i regering, men det må de selv finde ud af.
- Det er bedst for oppositionen, hvis SF er udenfor regering
- EL bør melde ud hvad vi mener grundlaget skal være for en ny regering, og trække SF med på de krav.
- Partiets deltagelse i bevægelsesarbejdet er den virkeligt centrale opgave, hvordan styrker vi bevægelserne i praksis

Forslag fra FU til 1. udkast til udtalelse på årsmødet i 2007 om Enhedslistens stilling til regeringsspørgsmålet (vedtagelse fra sidste HB-møde). (2.1) FU foreslår , at udtalelsen vedtages som udtalelse fra dette HB-møde, men at der kan arbejdes videre på dette grundlag med henblik på at nå frem til et forslag til årsmødet.

Ændringsforslag fra Finn Sørensen (2.2)

”FU arbejder videre med forslaget til politisk udtalelse til næste HB-møde”
23 for, 0 imod, 1 undlader
vedtaget

3. Irak - den aktuelle situation parlamentarisk og udenomsparlamentarisk
- Status på arbejdet i Nej til krig samt forslag til plan for den videre kampagneindsats (3.1), indledning ved Helge Bo Jensen.
- Politiske initiativer fra Enhedslisten, herunder diskussion af folketingsgruppens fredsplan. Indledning ved Rune Lund samt Jaleh Tavakoli

Derefter diskussion om folketingsgruppens fredsudspil, herunder FNs rolle, modstandens karakter og sammensætning. Desuden om Enhedslistens aktiviteter og indsats i anti-krigsbevægelsen samt om prioritering af ressourcerne og evt. sammenstød i f.t. den vedtagne globaliseringskampagne.

- Fred og forsoning frem for krig - Enhedslistens bud på, hvordan der skabes fred i Irak – fra folketingsgruppen (3.2)
- Mail fra Jaleh Tavakoli (3.3)
- Debatindlæg om Irak-fredsudspil fra EL’s folketingsgruppe v. Jette Kromann (3.4)
- ”Intern resolution om FN” vedtaget på årsmødet i 1995 (3.5, kun på papir!)
- Forslag fra Ulf V. Olsen. (3.6)

2. Ændringsforslag til FU’s forslag om antikrigsaktiviteter: ”Hvordan Enhedslisten kan bidrage til at skabe en stærk antikrigsbevægelse – foråret 2007” fra Søren Egge Rasmussen til forslaget om offentlige møder (sletning af ”målsætning”.. til og med ”denne debat”) Enstemmigt vedtaget

3. Forslag fra Ulf V. Olsen: Globaliseringskampagnen har klar første prioritet i forårssæsonen. Fokus skal være på Rostock. Andre politiske spørgsmål, bortset fra den ”permanente” velfærdskampagne, har sekundær prioritet.

Enhedslisten deltager i antikrigsaktiviteter i sær ifbm. med årsdagen for invasionen. Vi søger at gøre disse demonstrationer så politisk brede som muligt, dvs søger at inddrage hele oppositionen.

Enhedslisten fastholder sin årsmødevedtagne fordømmelse af reaktionære kræfter i Irak, uanset om det drejer sig om gamle Saddam-loyalister (Baathpartiet) eller islamiske fundamentalister (Sadr/SCIRI). Vi medvirker ikke til at give disses tilhængere og sympatisører en platform i forbindelse med demonstrationer og kampagnetiltag.
14 stemmer for, 1 imod, 5 undlader.

4. FU’s forslag: ”Hvordan Enhedslisten kan bidrage til at skabe en stærk antikrigsbevægelse – foråret 2007” (vedlagt) Enstemmigt vedtaget
5. Søren Søndergaard: vedtaget

4. Organisationens udvikling
Oplæg ved repr. for organisationsudvalget: Ingelise Bech Hansen, Thomas Bugge, Hans Jørgen Vad. De fremlagde de tre dele af organisationsudvalgets arbejde: A) Medlemsundersøgelsen, B) Analyse af de seneste 3 års afdelingsundersøgelser, C) udvalgsundersøgelsen. Se organisationsudvalgets papirer og forslag (4.1 og 4.2).
Derefter diskussion.

6. Forslag fra Finn Sørensen: ”Til førstkommende HB-møde fremlægger FU forslag til retningslinier for sekretærbistand til udvalgene” 6 for, 11 imod, 1 undlader, faldet

7. Forslag fra Baltser Andersen: ”HB anmoder organisationsudvalget om – på bais af de indhøstede analyse- og undersøgelsesresultater – at udarbejde et katalog/statuspapir over afdelingernes arbejde og aktivitet” 2 for, 12 imod.
faldet

HB konkluderede at organisationsundersøgelsen er grundlaget for det videre arbejde.

5. Økonomi, evt. ændringer til forslag til årsmødet om budget 2007 og 2008
Oplæg v. Thomas Eisler og Marianne Frederik.
- To forslag til budget fra FU/te (5.1).
- Budgetoversigt (de to forslag) (5.2)
- Mail fra Martin Mørck, Skive vedr. forslag om kontingentrefusion (5.3)
- Forslag fra FU om midlertidig ansættelse på landskontoret (FU-referatet fra d. 20/12).
- Udtalelse fra regionsbestyrelsen i Region Syd vedr. FU’s forslag (5.3 A)
- Udtalelse fra medlemsmøde i Tønder afdeling
- Forslag fra provinssekretariatet
- Henvendelse fra Søren Egge Rasmussen vedr. behandling af forslag fra årsmødet vedr. ansættelser (5.4 og 5.5 - de pågældende forslag)

8. Forslag fra Brian S. Nielsen og Ulf V. Olsen:
Fuldtids-sekretær stillingen (Ulfs afløser) besættes først fra 16/8 2007. Stillingen opslås imidlertid allerede nu, således at der bliver sat navn på den nye sekretær inden den gamle går af.
Halvtidssekretær Brian S. Nielsen opgraderes til en fuldtidsstilling i perioden 1/4 - 15/6 2007. Herefter overgår Brian S. Nielsen igen til en halvtidsstilling.
Såfremt Ulf V. Olsen måtte finde andet arbejde og fratræde inden 15/4 opgraderes Brian S. Nielsen til en fuldtidsstilling fra og med det tidspunkt Ulf V. Olsen ophører og frem til 15/6. 1 undlader resten for
vedtaget
Herfra behandlet søndag d. 7/1:

9. Forslag fra FU om en midlertidig ansættelse på landskontoret fra 1. februar til 1. juni Enstemmigt vedtaget

10. Forslag fra Søren Egge Rasmussen: ”FU’s forslag 1 og 2 behandles enkeltvis og ikke som en pakkeløsning.” 5 for, 6 imod, 5 undlader
faldet

11. FU’s forslag 1 (pakke med flere budgetændringer) (overfor forslag 12 og 13) 4 for (faldt)

12. FU’s forslag 2 (pakke med flere budgetændringer)
5 for

13. Forslag fra Bruno Jerup (pakke med flere budgetændringer: ÆF til FU1: 1) kontingent reguleres med samme sats som partilønnen, 2) indsamling 0 i 2007 og 900000 i 2008, 3) 10% reduktion i kontingentrefusionen)
6 for

14. (12) FU’s forslag 2 (pakke med flere budgetændringer) (overfor forslag 15)
(vedlagt med ændring som følge af vedtagelse af forslag 8, 9 og 16)
8 for
vedtaget

15. (13) Forslag fra Bruno Jerup (pakke med flere budgetændringer) 6 for faldet
16. Forslag fra Søren Egge Rasmussen. ” Indsamling til Alternativ sættes til 160.000 kr. i 2007 og 2008” 4 for, 2 imod, 7 undlader
vedtaget

6. Årsmødeforberedelse
- Forslag til årsmødedagsorden, dagsordenspunkter og tidsramme. (6.1 og 6.2 – der er et bilag med udkast til tidspunkter, der skal arbejdes videre med og ikke foreslås vedtaget nu). Søren Søndergaard indleder. FU orienterede om at årsmødet afholdes i Korsgadehallen på Nørrebro og at FU arbejder med at lave ny struktur for organiseringen af årsmødet. Forslaget til dagsordenspunkter indebærer at der laves demonstration i forbindelse med d. 4.5 (fredag) og at der ikke er et selvstændigt organisationspunkt, men at disse kommer op under de relevante punkter (beretning, arbejdsplan, vedtægter og lign.). Derefter diskussion om organisationsudvikling og om forslag fra sidst genfremsættes, om evt. at flytte arbejdsplan til fredag, om at det evt. er et problem at alle centrale politiske punkter ligger lørdag, om karakteren af EU-forslaget, om muligheden for mere gruppearbejde
- Oversigt som nævnt i forretningsordenen om rapport over status på årsmødebeslutninger, til orientering (6.3)
- oversigt over HB-beslutninger siden sidste årsmøde, til orientering (6.4)
- Forslag til tidsfrister vedr. HB-valg og urafstemning (6.5)

Vedr. forslag fra sidste årsmøde vedr. stillinger. HB diskuterede forslag til nye muligheder for stillinger bl.a. antiracistisk sekretær og deltidsansættelse i Århus. HB mener ikke det kan imødekommes med de økonomiske rammer vi har nu.

17. Forslag fra FU om dagsordenspunkter og tidsrammer for årsmødet (6.1) (vedlagt) vedtaget

18. HB-mødet 17.3 foreslås af hensyn til antikrigsdemo samme dag udskudt til 18.3 Vedtaget

19. Tidsfrister vedr. HB-valg og urafstemning (6.5) (vedlagt) Vedtaget
1 undlader, resten for

Forslag fra sidste årsmøde vedr. stillinger – bl.a. sekretær for antiracistisk udvalg og støtte til sekretær i Århus. 0 for, 12 imod, 3 undlader.

7. Sundhedspolitik
- Forslag til Sundhedspolitisk program for Enhedslisten – Sundhed og helhed (7.1)
- Ændringsforslag fra Falle Hjorth (7.2)

Oplæg ved Baltser Andersen: Det er et fælles ønske fra arbejdsgruppen, at vi får mulighed for at gennemskrive forslaget endnu engang. Oplæget består af flere dele: Principdelen, der fastlægger de overordnede retningslinjer. Desuden kampen for lighed og opgør med markedsgørelsen.
Derefter fremlagde Falle Hjorth sit ændringsforslag:
For de samme penge kan man sikkert objektivt set behandle bedre hvis alle kommer til det samme hospital. Det der optager folk mange steder er imidlertid kampen for deres lokale hospital. Vigtigt at det sundhedspolitiske program afspejler dette

Derefter diskussion om bl.a. forslagets status, hvem der fremsætter forslaget (som konsekvens af vedtagelsen om det videre arbejde bliver det udvalgets forslag), om manglende diskussion af mangel på personale, om opkvalificering af personale og flytning af arbejdsopgaver mellem personalegrupper, om at administrativt arbejde fylder meget, ønske om flere konkrete bud på bedre arbejdsmiljø, om rettigheder forbundet med behandling, om prioritering af forskning i alternativ behandling, om at vi skal stille samme kritiske krav overfor naturlægemidler som til de traditionelle. Der sættes spørgsmålstegn ved om forebyggelse betyder behov for færre hospitaler. Der blev refereret til spændende diskussioner i arbejdet med forslaget om langt dybere end spørgsmål om antal sygehuse og personale. Sundhed bliver tema til næste valg og vores folk kommer til at beskæftige sig meget med det i regionerne.

20. Videre arbejde med sundhedsprogram:
Fristen for hovedforslaget sættes til d. 5.2. Margit Kjeldgaard er ansvarlig i redaktionsgruppen som består af Margit Kjeldgaard, Pia Boisen, Pernille Jensen og Baltzer Andersen. Redaktionsgruppen clearer af med det store udvalg.
vedtaget

8. Nyvalg til FU

21. Efter Majbrit Berlaus og Søren Søndergaards udtræden af FU indtræder Søren Egge Rasmussen, hvorefter FU forsøger at lade nogle af møderne blive afholdt med hans deltagelse via webcam.
vedtaget

9. Foreliggende sager
Orientering fra FU, ved Inger V. Johansen: Situationen på landskontoret er stadig uafklaret, med pt. 2 sygemeldinger
- Alt EU relateret arbejde betales delvis via EU-midler. Den pulje vi har er ikke brugt endnu. Opfordring til at Europaudvalget og andre bruger debatten omkring servicedirektivet til at arrangere møder.
- Møder i European Left. Til næste møde er Enhedslisten blevet bedt om grundlagspapir på klimapolitik. Den sidste udformning af Servicedirektivet har betydet at flere venstrefløjsgrupperinger ikke i samme grad nærer forhåbninger til et socialt Europa. Bertinotti, formanden, påpegede i sin sidste tale at bl.a. Rifondazione Communistas erfaringer med regeringssamarbejde med SD var dårlige. SD er socialliberalt. Uenighed om hvem der kan være med i EL bl.a. om Respect fra England som PCF var modstander af p.g.a. deres holdning til islamistiske grupperinger. Det blev tilføjet i debatten at RC´s deltagelse i Prodi-regering som har betydet besværligheder ifht krigsmodstanden. Principper viger for materielle interesser. Der ligger en vigtig fremtidig diskussion her.
- FU har papir på vej om ro- og ordensværn i forlængelse af tidligere beslutninger. Vigtigt ifht vor deltagelse i G8/Rostock

Resultatet af undersøgelse af lokal budgetdeltagelse og holdninger til dette, fra Søren Egge Rasmussen og Margit Kjeldgaard (9.1). 9.1: Søren Egge Rasmussen: Undersøgelsens konklusion er, at man forbereder sig til budgetforhandling så taktik og krav ligger klart fra start. I Odense vil man nu nøjere definere byrådsgruppens kompetence i en budgetsituation. Det var ikke forudsigeligt, at vi var med i så mange budgetforlig. Konklusion: Undersøgelsen sendes ud i det kommunale nyhedsbrev og den søges formidlet via artikel i RGL.

Folketinget: Åge Skovrind har fået nyt job, hans stilling opslås til besættelse 1.3.

22. FU bemyndiges til at udpege person til ansættelsesudvalg. vedtaget

Velfærdsgruppen: Vil samle op på indsatsen ved at samle alle aktivister til et visionsseminar i slutningen af marts. Det foreslås at gruppen kommer med oplæg til debat i HB.

---
Bilag: Vedtagelse om
Hvordan Enhedslisten kan bidrage til at skabe en stærk antikrigsbevægelse - Foråret 2007

Aktiviteter
Enhedslisten prioriterer følgende 3 aktiviteter i foråret:

1. Offentlige møder lokalt
Enhedslistens lokalafdelinger opfordres til at arrangere om offentlige møder lokalt. Forslag til temaer: Irak-besættelsen og perspektiver/alternativer, Irak efter besættelsen, den danske indsats i Afghanistan (evt. med ”Den hemmelige krig” som indledning, eller ”Vejen til Guantanamo”), CIA-fly.
Forskellige mødetyper kan overvejes: a) Debatmøder med 2-3 politikere (gerne med deltagelse af politiske modstandere), b) Indledere som Flemming Jensen/Frank Grevil/Johan Kirkmann samt en enkelt politiker eller to, c) En repr. for en humanitær organisation som Amnesty, RCT og en enkelt politiker eller to. Husk repr. for Enhedslisten.

2. 17. marts, demonstrationer i Odense (kl. 12 fra Flakhaven) Århus (kl.?) og København (kl. 12 fra Den amerikanske ambassade)
Nej til krig tager initiativ, og satser på så stor bredde som muligt. Grundlag: Træk de danske tropper hjem (fra Irak) (den danske deltagelse i Afghanistan bør ikke være en del af grundlaget – kun som taler-tema). Vigtigt at vi får SD med.

3. Underskriftsindsamling (i regi af Kirkmann-initiativet)
Er i gang, men indsatsen bør styrkes.
Nej til krig og terror i Århus er på gaden ret stabilt engang om ugen. Der er hjemmesideindsamling i gang (der er nu ca. 500 elektroniske underskrifter i hus, tilsvarende ca. 500 fysisk). Se http://www.kirkmand-initiativet.dk/
Men indsatsen må styrkes, ikke mindst i København.
- Kendte EL-medlemmer opfordres til at deltage en dag
- Redaktionen opfordres til at bringe en artikel om sagen i RGL.
- EL-københavn opfordres til at være med til at organisere indsatsen

Andre aktiviteter, som Enhedslisten i et eller andet omfang bør deltage i :

• Konference i februar (evt. i regi af Kirkmann-initiativet og andre)

• Kampagne mod militariseringen?

• Kampagne rettet direkte mod det danske militærs rekrutteringsaktiviteter og annoncekampagner. Denne idé kræver bearbejdning og fremskaffelse af materiale, argumenter mv.

• Bruge Enhedslistens årsmøde til antikrigsmarkering (også i forbindelse med 4. maj)

• Evt. demo/manifestation i forbindelse med 1. eller 3. behandlingen af forlængelsen til maj/juni

• Endelig bør det overvejes hvordan Irak-sagen kan inddrages i den internationalistiske kampagne

Enhedsliste-materialer
Dels for at styrke Enhedslistens deltagelse i mobiliseringen, men også for at sikre synlighed for Enhedslisten i aktiviteterne er det vigtigt med selvstændige materialer:
• Folder/pjece (lidt grundigere, men med stor tilgængelighed), der kommer bredt rundt om en række deltemaer (som baggrunden for krigen, dræbte og sårede, tortur, modstanden mod besættelsen, hvad vil USA i mellemøsten, flygtningesituationen, de amerikanske og danske økonomiske omkostninger ved krigen, CIA-fly, Afghanistan og meget mere). Pjecen skal levere argumenter til aktivister og læserbrevsskribenter mv. Irak-udvalget vil gerne udarbejde tekstforslag. Deadline ca. 1. februar.
• Muligheden for at producere en plakat (f.eks. Fogh foran flammer, efter engelsk forlæg)
• Evt. løbeseddel til 17/3
• Vogn og særskilt EL-synlighed ved demoen i Kbh. d. 17/3 (særlig gruppe skal arbejde med dette).
• Store balloner med ”Tropperne hjem” og www.enhedslisten.dk/Ø
• EL-Fest om aftenen d. 17/3?

Økonomi
- støtte til Nej til krig (til 17/3), forslag 5.000 kr.
- ramme til EL-materialer mv. 25.000 kr.

Søndag, 7. januar 2007 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]