Gå til hovedindhold

Nu er organisationsanalysen færdig

Den organisationsanalyse, som årsmødet besluttede skulle laves, er nu færdig, og kan i sin fulde udstrækning læses på Enhedslistens hjemmeside.
Analysen består af tre dele, nemlig en afdelingsanalyse, en udvalgsanalyse og en telefonundersø-gelse blandt nye medlemmer. I det følgende bringer vi nogle af de vigtigste resultater af analysen.

Aktiviteten i afdelingerne
Enhedslistens har ca. 75 afdelinger med 50 medlemmer i gennemsnit. Det viser dog et mere diffe-rentieret billede, at de 10 mindste afdelinger kun har ca. 100 medlemmer tilsammen, at de 10 største omfatter ca. halvdelen af alle medlemmer og at 10 afdelinger har mellem 40 og 60 medlemmer (bygger på tal fra 2003-06).
Selv om medlemsaktiviteten i Enhedslisten er højere end i andre partier, er langt fra alle aktive – betydeligt under halvdelen. Det er ikke særligt præcist, da det er vanskeligt at fastslå et nøjagtigt aktivitetsmål. Et sammenligneligt mål er dog den generelle deltagelse i afdelingsmøder samt delta-gelsen i top-10 afstemningerne af vores folketingskandidater, som har en høj prioritet hos mange medlemmer.
I 2003 og 2004 (der er få tal for 2005) deltog 18 % i gennemsnit i møderne. Tallet for top-ti i sam-me periode er ikke over 25 %. Disse tal er naturligvis mindre end det samlede antal medlemmer, som går til møder, da nogle altid kommer, og nogle kun kommer lejlighedsvist. Men folk, som sjæl-dent kommer til møder, indgår generelt ikke i så meget arbejde. Så derfor er det et mål for akti-viteten, og det mest præcise mål for ændringer i denne.

Små og store afdelinger
Der er stor forskel på fremmødet i små afdelinger og storby-afdelingerne, hvor aktivitetsniveauet i procent er størst i de mindre afdelinger/mindre byer, medens den er mindst i de store afde-linger/storbyerne. I de største afdelinger med over 100 medlemmer svinger fremmødeprocenten omkring 10 % med en typisk mødestørrelse på 15. I de 10 mindste afdelinger er det omkring 40 %. En mødestørrelse på omkring 5 typisk for mange små og mindre afdelinger.
Enhedslistens har haft et medlemsboom – især ved Folketingsvalget i 2005. Medlemsvæksten fordeler sig i det store og hele jævnt på afdelingerne med en vækst på 50-100 %. Nogle mindre afdelinger har en vækst langt over 100 %, og et par halvstore under 30 %. Medlemsvæksten har ført til en stigende mødedeltagelse – 30-60 % er ganske almindelig. Men ikke så stor som medlemsvæksten, så gennemsnittet er faldet lidt.
Stort set alle afdelinger holder møder, og det typiske er månedligt. Kun få og små afdelinger kon-takter ikke nye medlemmer.
En gennemsnitlig mødedeltagelse på 18 % (måske lavere for 2005) viser ikke, hvor stor en del af medlemmerne, der kommer til møder, da mange ikke kommer hver gang. Men det afspejler dog, hvor mange der kommer regelmæssigt. Og nok også, hvor mange der indgår i en regelmæssig aktivitet. Det er næppe urimeligt at tallet ligger mellem 25 og 33 % for at holde os til runde tal.

Situationen i udvalgene
Udvalgsundersøgelsen bygger på spørgeskemaer, mødedeltagelse og samtaler med 10-12 ud-valg. Nogle er nedlagt andre har ikke reageret.
Udvalgene mødes typisk månedligt, nogle få kun kvartalsvist. Det typiske fremmøde er på 8-12, hvor Studenternetværket skiller sig ud med et meget større fremmøde, og IU med op til 25. Udval-gene er via mail og adresse-lister tilknyttet en større personkreds, omkring 30, som løbende infor-meres.
I vedtægternes § 10 defineres udvalgene som landsdækkende, politik-udviklende (ifht. FTG og HB) og aktivistiske i forhold til kampe og bevægelser. Generelt er udvalgene utilfredse med FTGs og HBs inddragelse af dem, som i bedste fald virker tilfældig. Omkring aktivismen falder det i øjnene, at kun få udvalg nævner det som deres arbejdsområde.

Udvalgenes sammensætning
Det mest iøjnefaldende er, at udvalgene ikke er landsdækkende, men i det daglige nærmest fungerer som københavnske emnegrupper. Dernæst er aldersprofilen iøjnefaldende. Bortset fra Studenternetværket er folk typisk mellem 45 og 60. I enkelte er der dog begyndt at komme folk på 25-35.
Næsten alle udvalg svarer, at de ikke har gjort noget for at inddrage nye medlemmer, og i det sidste år er højst 14-17 nye blevet aktiveret i udvalgenes arbejde. Det skyldes formentlig også at udvalgenes møder kun opreklameres internt på mail-lister osv.

Landsdækkende udvalg
Når udvalgene ikke er landsdækkende, skyldes det næppe uvilje, men at vi i Enhedslisten mangler de aktivitetsmæssige forudsætninger for dette pt., dvs. en koordinering af landsdækkende em-negruppe-aktivitet og udadvendt bevægelsesarbejde.
Det skal understreges for at undgå en skæv debat om, at udvalg skal nedlægges, fordi de ikke lever op til det og det kriterium. Det ville være helt forkert, og med den begrundelse kunne man sik-kert også nedlægge en del afdelinger. Men det er relevant at diskutere, hvornår et udvalg kan påberåbe sig en landsdækkende status, ret til at blive hørt af HB og FTG og sekretærbistand.
De nye medlemmer
Det sidste er en telefonundersøgelse blandt nye medlemmer for at kortlægge deres bevæggrunde for indmeldelse og indtryk af Enhedslisten.
Folks grund til at melde sig ind samles bedst under overskriften, at nu er det nok. Aldersmæssigt er det en bredt sammensat gruppe, langt overvejende almindelige lønmodtagere, studerende, pensionister mv. Det er interessant, at mange kender medlemmer i forvejen, så vi rekrutterer i høj grad fra vores eget miljø.

Deltagelse i aktiviteter
Det er lidt under halvdelen, som melder sig ind for at være aktive. De fleste gør det for at støtte økonomisk og moralsk og for at få informationer og argumenter. Halvdelen af de nye har deltaget i aktiviteter i bred forstand, hvor fx også demonstrationer tæller med. Tallet siger ikke noget om re-gelmæssig aktivitet, men blandt dem, som har mødt os i aktivitet, er tilfredsheden med de nuvæ-rende aktiviteter stor.
På spørgsmålet om hindringer for aktivitet peger de allerfleste på private begrænsninger: Tid, energi, uddannelse, lang transport, børn, sygdom mv. Kun en enkelt nævner politisk aktivitet uden-for Enhedslisten.
Vores medier opfattes generelt som relevante for alle nye medlemmer, hvor Rød-Grønne Linjer er topscorer, og viser sig som et vigtigt bindeled til passive medlemmer. Generelt viser undersø-gelsen, at de nye opfatter os som et åbent parti.

Konklusion
Den samlede undersøgelse viser, at det er et mindretal i Enhedslisten, som er aktive - måske fra en fjerdedel til en tredjedel. Billedet blandt de nye er ikke kvalitativt anderledes. Omkring halvdelen vil som udgangspunkt være aktive, og har været i berøring med aktivitet. Omsættes det til regelmæssig aktivitet, bliver proportionen væsentlig mindre.
Omkring udvalgene kan der påpeges en klar mangel på opreklamering, så en større åbenhed fra udvalgene kan nok øge aktiviteten noget. Fra afdelingernes side kan man formentlig også øge ak-tiviteten med en metodisk og mere udfarende indsats ifht. nye og ikke-aktive (der kommer forslag om det til årsmødet).
Men vi kan næppe kvalitativt ændre, at en meget stor del af Enhedslistens medlemmer ikke selv ønsker at være aktive i de nuværende aktiviteter. Det tjener heller ikke noget formål at beklage det. Men vi kan naturligvis forsøge at ændre det. Samtidig skal vi glæde os over dem, der er aktive og de mange ikke aktive, som bakker op om aktiviteterne.

Onsdag, 21. marts 2007 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]