Gå til hovedindhold

Notat: Regeringens forslag om salg af almene boliger

Regeringens forslag til en forsøgsordning med salg af almene boliger bliver i øjeblikket behandlet i Folketinget. Forslaget er en grim omgang lovsjask, der efterlader mange uløste problemer og spørgsmål.
Enhedslisten har kæmpet med næb og kløer for at afsløre hullerne og hele det ideologiske korstog mod lejerne og de organisationer, der varetager lejernes interesser. Men regerin-gen har jo flertal sammen med Dansk Folkeparti, der igen stiller op som villigt stemme-kvæg.

Det er vigtigt, at kampen mod regeringens forslag fortsætter, og jo flere, der deltager, jo bedre.

Nedenfor er lovforslaget gennemgået. Sidste halvdel er vores kommentarer til forslaget.

Enhedslistens boligsekretær modtager gerne forslag, læserbreve eller lignende:
[email protected]

Notat om salg af almene boliger

Lovforslaget fremstår en anelse modereret i forhold til det oprindelige udspil.
 En kommune kan sammen med enten boligorganisationen eller boligafdelingen be-slutte at deltage i forsøget med salg af almene boliger. Er kommunen og afdelingen enige, behøver de ikke boligorganisationens tilslutning.
 Én gang årligt i løbet af den tre-årige forsøgsperiode kan beboerne købe deres lejlig-hed.
 Ledige lejligheder kan sælges til andre end beboere. Har afdelingen besluttet sig for salg behøver en ledig lejlighed ikke forsøgt genudlejet efter ventelisten. Køberen skal betale hele summen, dvs. at der ikke ydes 30 pct. lån fra Landsbyggefonden.
 Afdelingen skal være mindst 15 år, inden der kan sælges lejligheder.
 Ved det første salg skal prisen fastsættes af 2 valuarer. Derefter kun 1. Kommunen sender vurderingen i udbud og fastlægger honoraret.
 Der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 30 pct. af prisen fra Landsbyggefonden. Lånet skal tilbagebetales ved salg, eller hvis ejeren lejer sin lejlighed ud.
 En afdeling kan beslutte ikke at sælge, men denne beslutning kan til enhver tid omgø-res, hvorimod det modsatte ikke er tilfældet. Bordet fanger, når salg er vedtaget.
 Der sælges kun familieboliger.
 Der udarbejdes normalvedtægter.
 Der etableres en ejerforening, der kan bestå at én ejerlejlighed, der igen kan bestå af samtlige tilbageværende lejere (altså evt. mange lejemål), og de øvrige ejerlejligheder, der er frasolgt.
 Boligorganisationen står for salget. Der udarbejdes fordelingstal for de enkelte lejemål, der sælges, og fordelingstal for de tilbageværende samt fordelingstal for fællesarealer. Alle fællesarealer og –faciliteter skal fremover kunne benyttes af både ejere og lejere. Ved salg af række huse eller fritliggende huse etableres en grundejerforening.
 5% af nettoprovenuet ved salg (dog min 3.000 kr. – max. 10.000 kr.) indbetales til ejer- eller grundejerforeningen.
 Nettoprovenuet indbetales til en særskilt fond under Landsbyggefonden. Provenufon-dens midler kan bruges til nybyggeri eller renovering/modernisering/genopretning i ek-sisterende afdelinger.
 Udbetalinger fra Provenufonden/Landsbyggefonden gøres afhængig af, om afdelin-ger/selskaber har tilsluttet sig forsøgsordningen med salg af boliger.
 Boligselskabernes Landsforening har forbeholdt sig ret til senere at anlægge retssag vedr. ejerforholdet, jf. grundlovens § 73. Men indtil videre afventer foreningen, om der opstår uenigheder mellem kommune og boligorganisation. Skulle en kommune aftale salg med en boligafdeling, og skulle boligorganisationen være uenig, har BL varslet, at foreningen vil gå med i en sådan retssag.
 Regeringen vurderer, at der i forsøgsperiodens 3 år vil blive solgt omkring 5.000 alme-ne familieboliger. Den foreslåede finansieringsform, den skønnede prisfastsættelse og de anslåede omkostninger vil betyde, at der som minimum vil kunne opføres 30 nye familieboliger for hver gang, der sælges 100 familieboliger som ejerlejligheder.

Kommentarer til forslagene
 Selve forslaget er så kompliceret, at især fondskonstruktionen, støtteberegningerne og konsekvenserne på længere sigt – både økonomiske og demokratiske – er helt uover-skuelige.
 Det faktiske provenu og trækningsmulighederne for kommunen ser ud til at blive så små og vilkårene så vanskelige, at det må være begrænset, hvor meget nybyggeri, der reelt kommer op at stå.
 Samtidig viser beregninger fra Boligselskabernes Landsforening, at det er staten, der er den store vinder med hele 74%.
 Lovudkastet slører en evt. senere retssag om ejendomsforholdene ved den sindrige fondskonstruktion.
 Selve beregningsgrundlaget for salget virker løst og har ikke taget højde for boligmar-kedets eskalerende priser.
 Problemerne omkring beboerdemokratiet er ikke løst. Lejernes rettigheder overfor eje-re, lejernes »uændrede vilkår« er ikke klart belyst.
 Salg i afdelinger med underskud kan få uoverskuelige konsekvenser.
 Udgifterne til salg bliver sandsynligvis større end der skønnes i lovforslaget.
 Administrationen af ordningerne bliver dyre for boligselskaber, for kommuner og for Landsbyggefonden.
 Den fremtidige udvendige vedligeholdelse kan bliver overordentlig vanskelig for både ejere og boligafdeling.
 Forholdene omkring de forskellige fonde i selskaberne er ikke afklaret.
 Rabatter, belønninger og rettigheder til dem, der makker ret og deltager i regeringens boligcasino om de almene boliger.

4. marts 2004/Marianne Bach

Torsdag, 4. marts 2004 - 0:00

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]