Gå til hovedindhold

Handlingsprogram for sundhedspolitik

 

 

Sundhed og helhed - ideer til handling 

Det følgende er ideer til handlinger, der i Folketinget, i regioner og kommuner vil fremme den linie, som er fastlagt i Principprogrammet.

Derfor er der i det følgende både forslag, der her og nu kan fremlægges og gennemføres i den enkelte kommune eller region, og forslag der kræver lovgivning eller ændrede statslige retningslinier, evt. fulgt af lokal eller regional implementering.

Handlingsplanen indeholder ligeledes både forslag, der kan gennemføres på kort sigt, og forslag der kræver væsentlige samfundsmæssige forandringer.


 

 

1. Et fælles sundhedsvæsen

Enhedslisten vil i folketinget arbejde for at alle klinikker og sygehuse, som udfører behandlinger med offentlig finansiering, overgår til offentligt eje,

Enhedslisten vil i kommuner og regioner arbejde for, at dele af den offentlige sundhedssektor, der i dag er udliciteret til private firmaer, (fx indenfor ambulancekørsel, rengøring, kostforplejning) indliciteres, så aktiviteterne foregår i offentligt regi.

I kommunerne vil Enhedslisten arbejde for, at kommunen indretter og driver bygninger for lokale sundhedscentre. Så længe dele af sundhedssektoren drives af private, kan både offentlige og private autoriserede sundhedstilbud være en del af sundhedscentret. Kommunen beslutter hvilke tilbud, der bør være i centret og står for fælles drift, telefonpasning mv. De private sundhedstilbud betaler en husleje, der dækker deres del af de samlede udgifter.


 

Så længe der tilbydes sundhedsbehandlinger i privat regi, skal disse kvalitetsovervåges, og der skal være klageadgang og mulighed for patienterstatning betalt af de private udbydere på mindst samme niveau som i den offentlige sektor.

Enhedslisten vil i folketinget arbejde for en autorisationsordning for alternative behandlere.


 

2. Sundhedsfremme og forebyggelse

 

En del af den sociale ulighed i sundhed skyldes brugerbetaling på medicin og en række behandlinger, fx hos fysioterapeuter o.l. I folketinget vil Enhedslisten arbejde på, at alle nødvendige sundhedsydelser bliver gratis. På kort sigt skal det i kommunerne sikres, at fx fysioterapi for kronisk syge ydes gratis.


 

Enhedslisten vil sætte fokus på sammenhængen mellem fysisk og psykisk helse. I den forbindelse skal mulighederne for offentlig betalt psykologhjælp udbygges via ændret lovgivning.


 

Enhedslisten vil i folketinget arbejde for afvikling af al brugerbetaling på tandlægebehandling og forebyggende tandundersøgelser for alle borgere. I første omgang foreslås gratis tandlægebehandling for ældre og paradentosepatienter.

Kommunernes forpligtelse til via sundhedsplejersker mv. at tage sig af børn og unges sundhed udvides, således der fx via ungdomsuddannelserne kan foregå struktureret sundhedsfremme for gruppen. Dette kræver ændret lovgivning og kommunal implementering.


 

Enhedslisten vil arbejde for et helhedsorienteret afgiftssystem på fødevarer, således at sunde fødevarer skal pålægges lavere afgifter end usunde fødevarer. Samtidigt ønsker vi at fremme den økologisk og socialt bæredygtige fødevareproduktion hvorfor disse produkter også skal gives en afgiftsrabat. Fødevarer, der både er sunde og lever op til kriterier om social bæredygtighed og økologi, skal helt afgiftsfritages. Usunde fødevarer som alkohol, slik osv. skal, hvad enten det drejer sig om økologisk fremstillede produkter eller ej, pålægges en merafgift. Enhedslisten vil i Folketinget arbejde for højere afgifter på tobak og alkohol.


 

Enhedslisten vil via forslag i kommunerne arbejde for, at der opstilles drikkefontæner på skoler, institutioner, togstationer, trafikknudepunkter og offentlige pladser.

Mange symptomer, især blandt ældre, skyldes anvendelsen af mange forskellige typer farmaceutiske præparater på én gang. Patienter, der er i fast medicinsk behandling, skal via deres praktiserende læge tilbydes muligheden for en kritisk gennemgang af medicinforbruget, herunder muligheden for at blive trappet ned af de forskellige præparater. Dette kræver lovgivning samt implementering i regionerne.

Enhedslisten vil i kommunerne arbejde for, at de kommunale tilbud om gratis afvænning af alkohol og stofmisbrug forbedres og udbygges med gratis tobaksafvænningstilbud.

Kommunernes ansvar for forebyggelse af kønssygdomme skal løbende evalueres. Kommunerne bør uddele gratis kondomer i de unges miljø for at begrænse kønssygdomme og uønskede graviditeter.


 

 

3. Sygehuspolitik

 

Stop for nedlæggelse af flere sygehuse.

 

Årsmødet opfordrer Enhedslistens repræsentanter til at modarbejde ethvert forslag om nedlæggelse af sygehuse, akutberedskaber eller fødesteder i Danmark.

Enhedslisten vil foreslå, at en uvildig undersøgelse skal belyse økonomien ved at genetablere nedlagte sygehuse og akutberedskaber og kan i forbindelse med finansloven foreslå, at der fremskaffes de nødvendige midler til at genetablere sygehuse og akutberedskaber inkl. skadestuer og fødsler, så der aldrig er mere end 30 km til nærmeste sygehus, samt at optaget på sundhedsuddannelserne øges mhp. at uddanne tilstrækkeligt personale. Især mangler der lægesekretærer, sygeplejersker, jordemødre og læger, ikke mindst speciallæger.

Der må ske en opprioritering af psykiatrien, herunder bedre sygehuskapacitet og bedre samarbejde med de somatiske afdelinger.

Der skal gives flere ressourcer til medicinske afdelinger. Patienterne ligger stadig på gangene.

Indenfor svangreomsorgen skal der ved lov afsættes økonomiske midler til ambulatorier for sårbare gravide.


 

 

4. Arbejdsmiljø

 

Enhedslisten vil i Folketinget arbejde for at pligten til at være tilsluttet bedriftssundhedstjenester over en kort årrække udbygges til at omfatte hele arbejdsmarkedet.

I folketinget vil Enhedslisten arbejde for at ansatte i små virksomheder med ned til 5 ansatte får ret til at vælge en sikkerhedsrepræsentant, og at ansatte i virksomheder med færre ansatte får ret til at vælge en regional sikkerhedsrepræsentant, som dækker flere virksomheder.

Enhedslisten vil i folketinget arbejde for, at arbejdsgivere til enhver tid har det objektive ansvar for at arbejdsmiljøloven overholdes i praksis. - Og vil arbejde for, at arbejdsgivere kan fratages retten til at drive virksomhed ved gentagne alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen samt i tilfælde af dødsulykker og andre alvorlige arbejdsulykker hvor arbejdsgiveren bærer skylden.

I regioner og kommuner vil Enhedslisten arbejde for, at udbygge rammerne for samarbejde mellem arbejdspladser, Arbejdstilsynscentre, arbejdsmedicinske klinikker, bedriftssundhedstjenester/arbejdsmiljørådgivere og universiteter.

Forebyggelse af nedslidning og stressrelaterede sygdomme kræver gode tekniske hjælpemidler, ordentlige bygningsindretninger og tilstrækkelig bemanding samt medarbejderindflydelse på planlægning og fordeling af arbejdet.  I kommuner og amter vil Enhedslisten arbejde for, at der afsættes økonomiske midler til denne forebyggelse på offentlige arbejdspladser.


 

 

5. Helhedsorienteret sundhedsfremme i kommunale og regionale institutioner

 

I kommunalbestyrelserne vil Enhedslisten arbejde for, at børn i daginstitutioner og skoler lærer om sund kost og helhedsorienteret sundhedsfremme ved at dyrke og tilberede sund mad, lære førstehjælp og dyrke motion som en naturlig del af hverdagen.

Enhedslisten vil i kommunerne stille forslag om, at alle børn i skolen skal bevæge sig mindst en time om dagen.

I kommunerne vil Enhedslisten arbejde for gratis og økologiske måltider i daginstitutioner og skoler. Alle sodavandsautomater samt salg af sukkerholdige læskedrikke og slik stoppes i skolekiosker, på SFO’ere og i fritidshjem og -klubber.

Spisesteder i kommunalt ejede sportsanlæg skal have et sundt og gerne økologisk udbud af mad og drikke.


 

 

6. Økologi og sundhedsfremmende fysisk planlægning i nærmiljøet

 

I kommunerne vil Enhedslisten arbejde for sunde bo- og levemiljøer, med grønne arealer og gode muligheder for idræts- og udeliv.

Forebyggelse af ensomhed er også sundhedsfremme – derfor vil Enhedslisten i kommunerne arbejde for hjælp til ensomme børn, fælles spiseordninger for ældre mv.

Alle offentlige arealer skal holdes fri for pesticider og kunstgødning.

I kommunerne vil Enhedslisten arbejde for, at landbrugsområder i bysamfundenes opland omdannes til økologiske gartnerier og frugtplantager, der forsyner lokalsamfundet. Byens våde køkkenaffald komposteres og bruges til at gøde den lokale økologiske produktionsjord i de dele af landet, hvor det er muligt.

Kommunerne skal gå i dialog med landmænd, gartnerier og lokale fødevareproducenter om i højere grad, at fremstille fødevarer, der understøtter befolkningens sundhed.

Enhedslisten vil i kommunerne arbejde for en fysisk planlægning, der begrænser biltrafikken, samt gør det muligt og naturligt at cykle til skole og arbejde under trygge vilkår.


 

 

7. Uddannelsessektoren og sundhed

 

Enhedslisten vil i Folketinget arbejde for at optaget hæves væsentligt på samtlige sundhedsuddannelser. På uddannelser hvor der er mangel på ansøgere, må såvel forholdene under praktikperioder, de fremtidige løn- og arbejdsvilkår, samt efter- og videreuddannelser forbedres.

Private og offentlige arbejdsgivere indenfor sundhedssektoren skal via lovgivning forpligtes til at sikre sundhedspersonalets deltagelse i godkendt efteruddannelse.

Efteruddannelsen for sundhedspersonale skal via lovgivning holdes fri af privat finansiering og sponsering.

Lægeuddannelsen skal indeholde kommunikationsmæssige uddannelseselementer og basal viden om sociale og kulturelle forholds betydning for sundhed og sygdom, ligesom forebyggelsesområdet og arbejdsmedicin i uddannelsen skal styrkes.

Sundhedsfremme og førstehjælp skal systematisk indgå i en række andre uddannelser som fx

pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelserne.

Ingeniør- og arkitektuddannelserne skal indeholde obligatorisk undervisning i miljø og arbejdsmiljø indenfor de dele af fagets praksis, der påvirker brugeres og ansattes arbejdsforhold eller helbred.


 

 

8. Forskning med visioner

 

Enhedslisten vil udarbejde en strategi for, hvordan kendskab til og forskning i, helhedsorienteret sundhedsfremme udbredes indenfor den offentlige sundhedssektor

Enhedslisten vil i Folketinget arbejde for øgede bevillinger til dokumentation af både naturlægemidlers og farmaceutiske produkters eventuelle bivirkninger og samspillet med anden medicin.

Der skal via lovgivning afsættes markante statslige midler til en offentlig forskningsplan inden for forebyggelse og behandling af store folkesygdomme, fx rygsygdomme og hjerte- og karsygdomme med vægt på behandlingsformer, der ikke involverer brug af farmaceutiske produkter.

Enhedslisten vil i regionerne arbejde for at ambulanceførernes uddannelsesniveau højnes og mulighederne for at medsende andet sundhedspersonale øges, så reel behandling af alvorligt syge og skadede kan startes før patienten ankommer til sygehuset.


 

 

9. Bedre økonomi, struktur og kvalitet i sundhedsbehandlingen

 

Enhedslisten vil i Folketinget foreslå, at staten påtager sig en væsentlig produktion af lægemidler, således at medicinalindustrien ikke alene kan bestemme udbud og priser.

I regionsrådene vil Enhedslisten arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår for sundhedspersonale, konkret i forbindelse med de årlige budgetlægninger og fornyelse af overenskomster.

Enhedslisten skal i regionerne arbejde for udvikling af modeller for arbejdstilrettelæggelse (fx mødeplaner), der tager udgangspunkt i personalets ønsker og ideer og som både fremmer arbejdsmiljøet og hæver kvaliteten i patientbehandlingen.

Enhedslisten vil i regionerne via sygehusplanlægningen sikre et godt og sammenhængende sundhedstilbud i alle egne af landet.

Enhedslisten vil i folketinget fortsat arbejde for, at regionsrådene kan få lov til at udskrive skat, for at skabe mulighed for at finansiere borgernes ønsker om bedre sundhedstilbud og gøre sig uafhængig af statens bevillinger og fattige kommunernes dårlige økonomi. En kommende regionsskat bør være progressiv og erstatte den nuværende finansiering via statslige og kommunale bidrag.

Enhedslisten vil på statsligt, regionalt og kommunalt niveau arbejde for at fremme et kvalitetsbegreb, der ikke bygger på kontrol eller mistillid, men i stedet på et veluddannet personales ønske om at levere et godt stykke arbejde.


 

 

10. Fødsler og død

 

Det er ikke en sygdom af føde et barn, men langt de fleste fødsler foregår på sygehuse. Enhedslisten skal gennem lovgivning sikre den fødende ret til tilstedeværelsen af en jordemoder under hele fødslen. På det regionale plan skal det sikres at der er reelle alternativer til fødsler på sygehuset, herunder hjemmefødsler, ligesom arbejdstilrettelæggelsen på det enkelte fødested skal tilrettelægges således at muligheden for at føde med en allerede kendt jordemoder fremmes.

I kommunerne og regionerne vil Enhedslisten arbejde for et styrket samarbejde, således at der er en sammenhængende og sundhedsmæssig forsvarlig sammenhæng mellem opholdet på sygehuset og den kommunale sundhedspleje ifht. spædbørn.

I regionerne vil Enhedslisten arbejde for at sikre bedre rammer for en værdig død. Det kan ske gennem udbygning af særskilte afdelinger på sygehusene, hospices og hjemmehospiceløsninger. Også på dette område skal samarbejdet mellem kommuner og regioner styrkes.


 

 

11. Folkelig mobilisering om sundhedspolitikken

 

Sundhedspolitikken kan ikke overlades til politikerne i kommunalbestyrelser, regioner og Folketing. Det er brugerne og de ansatte, der oplever, hvor skoen trykker. Og hvis kvaliteten i det gratis, offentlige sundhedssystem skal sikres - og ikke undermineres af privatisering og personalemangel – er det mobilisering af brugere og ansatte, der skal til.


 

Derfor vil Enhedslisten

 

-                    Være med til at mobilisere brugere og ansatte til modstand, når økonomisk trængte regioner truer med at underminere vigtige nærfunktioner ved at nedlægge skadestuer, fødeafdelinger og/eller nærhospitaler.

 

-                    Være med til at mobilisere de ansattes fagforeninger og folkelig opbakning til støtte for disse, for krav om ordentlige arbejdsforhold og personalenormeringer. Dette er afgørende for en ordentlig kvalitet i sundhedssystemet.

 

-                    Arbejde for at alle fagforeninger, med en mobilisering af medlemmerne i ryggen, går til kamp mod sundhedsskadeligt arbejdsmiljø – og også derudover blander sig i kampen om det sundhedssystem, som deres medlemmer skal leve med.

Sundhedspolitikken er en vigtig del af velfærden. Derfor er den også en vigtig del af den velfærdskamp, som dels skal føres parlamentarisk – men som kun kan vindes ved folkeligt engagement og folkelige mobiliseringer.


 

 

 

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 4.-6. maj 2007

Mandag, 4. juni 2007 - 13:05

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]