Gå til hovedindhold

Skattepolitik for ejerboliger

Enhedslisten arbejder for et retfærdigt samfund, hvor alle, uanset indkomst og status, har mulighed for at bo sundt og godt i et område, hvor de gerne vil bo. Enhedslisten arbejder for lighed og for en sund samfundsøkonomi. Enhedslisten arbejder for at fremme fælleseje af jord, fællesejede non-profit boliger og fælles demokratiske beslutninger.

De eksisterende forhold og ordninger for beskatning af ejerboliger understøtter på en række punkter ikke disse mål. Rentefradrag, skattestop, tvangsprivatisering af kommunale boliger, nye låneformer og skattefri salgsgevinster har givet gratis penge til mange. Samtidig har finanssektoren tjent rigtig mange penge på at belåne og omlægge lån på ejerboliger.

Alt dette har skævvredet samfundet til stor ulempe for lejerne og de økonomisk dårligst stillede og for samfundsøkonomien. Derfor er der brug for en række opstramninger og omprioriteringer. Det er ikke en naturlov, at man nødvendigvis skal kunne tjene penge på at bo i en ejerbolig. Det er heller ikke holdbart, hvilket allerede ses nu.

Enhedslisten vil udarbejde en socialt retfærdig skattepolitik vedrørende ejerboliger efter disse ideelle grundprincipper:

A. Selve det at bo skal ikke beskattes.

B. Til gengæld skal det ikke være muligt at score en arbejdsfri gevinst ved at bo.

C. For ejerboliger betales leje til samfundet for den jord, som boligen beslaglægger (jord er samfundets, men kan mod leje udlånes til landbrug, erhverv eller boligformål).

Det betyder:

D. Den eksisterende grundskyld bevares for ejerboliger og reguleres i takt med værdistigningen (jo mere attraktiv jord man har rådighed over, jo mere skal man betale).

E. Arbejdsfri gevinster på det at eje jord og ejendom skal beskattes med en skat af salgsgevinsten når den realiseres. Skatten beregnes af salgsprisen minus købsprisen og fraregnet egentlige, dokumenterbare forbedringer af ejendommen. Der tages hensyn til inflation. Skatten skal mindst svare til den maksimale personskat og den forfalder også i det omfang en gevinst belånes med henblik på forbrug. Der ydes ikke fradrag ved tab på eje af jord og ejendom. Skatten kan indefryses i forbindelse med køb af en ny ejendom, men forfalder, når ejeren forlader ejendomsmarkedet eller belåner en gevinst.

F. Indtil en sådan beskatning af værdistigningen er indført, udfases skattestoppet for ejendomsværdiskatten.

G. Når salgsgevinstskatten er indført, udfases ejendomsværdiskatten.

H. Rentefradrag på eksisterende boliglån fastholdes efter de gældende regler (gradvist faldende fradragsværdi), men renter på nye lån giver ikke rentefradrag. Afdragsfrie lån, flekslån, SDO-lån og andre tilsvarende lånetyper udfases.

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2012 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]