Gå til hovedindhold

Enhedslistens arbejdsplan 2012-2013

Perioden omkring folketingsvalget d. 15. september sidste år var en vild fed oplevelse. Enhedslisten gik bare frem og frem og folketingsgruppen tredobledes: Medlemmerne var aktive og på gaden som aldrig før. Og de nye medlemmer væltede bare ind. Det var helt vildt!

Men med sejre kommer udfordringer. Og valgsejren stiller da også Enhedslisten overfor en række udfordringer, som vi skal have diskuteret og løst.

Hvordan sikrer vi at alle de nye medlemmer bliver godt og aktivt integreret i partiest afdelinger? Hvordan sikrer vi balancen mellem den tredoblede folketingsgruppe og resten af partiet? Og hvordan sikrer vi den lokale hyperaktivitet i afdelinger, netværk og udvalg, der tilvejebragte de 12 mandater? Det er blandt andet disse spørgsmål, som denne arbejdsplan søger at svare på.

Styrk organisationen

En stor del af svaret på disse udfordringer ligger i styrkelsen af partiets basis; af medlemmernes muligheder for aktiv og kvalificeret deltagelse i politikudvikling, aktiviteter og bevægelsesarbejde. Derfor skal arbejdet med en styrkelse heraf også fortsættes i 2012/2013.

Det skal blandt andet ske igennem en intensivering af indsatsen i forhold til uddannelsestilbud til Enhedslistens medlemmer og lokalafdelinger. De organisatoriske uddannelsestilbud (organisations-værkstedet og lignende) skal fortsættes og udvides. Det samme gælder rejseholdets aktiviteter i forhold til introkurser for nye medlemmer. Og endelig skal uddannelsestilbuddene i 2012/2013 også udvides til det politiske område i samarbejde med udvalg, fagsekretærer og folketingsgruppen.

Et andet vigtigt aspekt af styrkelsen af Enhedslistens basis er dobbeltorganiseringen og de faglige netværk, og disse er også en prioritet i 2012/2013. Vi skal udvide antallet af levedygtige faglige netværk og styrke arbejdet i dem, der allerede er i gang.

RØD+GRØN er en vigtig kommunikationskanal til partiets medlemmer. Det er derfor vigtigt, at bladet fortsat udvikler sig, så medlemmerne bliver bedre orienteret om partiets arbejde og mulighederne for deltagelse heri.

For at sikre, at organisationsudviklingen bliver taget alvorligt i hele organisationen, skal der sættes særligt fokus på den på årsmødet i 2013 på samme måde som i 2006, hvor det var temaet for gruppe-arbejdet og der blev vedtaget papirer om organisationsudvikling, herunder en række konkrete initiativer. Diskussionen skal munde ud i et nyt papir med konkrete initiativer med afsæt i beslutningerne fra 2006.

HB igangsætter desuden arbejdet med en sproglig og juridisk gennemgang af vedtægterne, da der er foretaget mange forskellige rettelser igennem årene, uden at der altid er foretaget konsekvensrettelser alle steder i vedtægterne. F.eks. står der i nogle paragraffer Hovedbestyrelsen og i andre Bestyrelsen. HB nedsætter en arbejdsgruppe der har dette snævre mandat og derfor ikke skal komme med forslag til indholdsmæssige ændringer i vedtægterne.

Kampagner

Vi skal fortsat præge den aktuelle politiske debat. Det er kun blevet endnu mere vigtigt efter regeringsskiftet, for det er nu helt klart, at det er vores opgave at vise alternativet og trække regeringen mod venstre.

Derfor er det også vigtigt, at vi fortsætter med løbende aktuelle kampagner, der er skarpt formuleret i forhold til den aktuelle dagsorden. Og det er vigtigt, at vi hele tiden eksperimenterer med nye kommunikationskanaler og former for inddragelse af medlemmerne.

Centralt fra inspireres der til og faciliteres det, at vi løbende bruger muligheden for at lave mindre og hurtige kampagner i forhold til specifikke politiske sager.

Der tages tiltag, der sikrer at der løbende forefindes materiale, som man kan sende til afdelinger der efterspørger dette til uddeling.

Samtidig er det vigtigt, at Enhedslisten har en stærk, fælles kampagne, der dels præsenterer Enhedslistens politik udadtil og dels er mobiliserende og samlende for partiets medlemmer. I løbet af den kommende årsmødeperiode afvikler vi derfor en landsdækkende dagpenge- og jobkampagne under titlen "Bekæmp arbejdsløsheden - ikke de arbejdsløse". Kampagnen løber af stablen fra september 2012 til marts 2013, hvor regeringens midlertidige forlængelse af dagpengeperioden udløber.

Kampagnens overordnede krav er en forlængelse af dagpengeperioden samt kravet for flere reelle jobs. Der kan også arbejdes med efterlønnen, hetzen mod arbejdsløse, højere satser, rettigheder og optjening, aktiveringscirkusset, overarbejde, sænkning af arbejdstid mm. Derudover kan kampagnen bruges til at bringe forskellige dele af Enhedslistens politik på dagsordenen. Det kan f.eks. være opførelse af billige almene boliger, styrkelse af velfærdsområdet og grøn energi eller offentlig produktion.

Med kampagnen ønsker vi at sætte fokus på arbejdsløsheden og de arbejdsløses situation. Vi har desuden et ønske om at bringe diskussionen ind i fagbevægelsen i håb om, at der stilles krav til regeringen herfra. Samtidig skal kampagnen bruges til at mobilisere og aktivere Enhedslistens mange nye og gamle medlemmer.

Det præcise indhold af kampagnen skal udvikles blandt Enhedslistens medlemmer, blandt de fagligt aktive og i hovedbestyrelsen.

Herudover kommer der en afstemning omkring et eller flere EU-forbehold på et eller andet tidspunkt inden næste årsmøde. Det er vigtigt, at vi er klar til denne udfordring, hvor vi – i samarbejde med andre EU-modstandere skal stoppe udsalget af vores demokrati og suverænitet.

Herudover er der en række konkrete kampagner og udfordringer, som primært har relevans for dele af partiet. Det gælder fx skolestartskampagnen, som igen i 2012 arrangeres i samarbejde med SUF. Og det gælder kampagneaktiviteter/aktiviteter omkring de offentlige overenskomstforhandlinger i 2013.

Kommunalvalg

Forberedelsen af kommune- og regionsrådsvalget i 2013 er ekstremt vigtigt i forhold til at bevare og fortsætte partiets fremgang parlamentarisk, aktivitetsmæssigt og politisk. Og derfor er det også en stor prioritet fra nu af og frem.

Som tingene ser ud nu, har vi en unik mulighed for at slå igennem bredt i landets kommuner og regioner, og det skal selvfølgelig udnyttes. Men det kræver, at afdelinger, kandidater og aktivister er klar, og det kræver at forarbejdet er gjort.

Derfor skal kommunalvalgsgruppen også intensivere sine aktiviteter, og der skal indkaldes til seminarer, findes kandidater, udarbejdes programmer og meget mere. Det er bare med at komme i gang.

Nyt principprogram

En anden stor prioritet i den kommende periode er diskussion og udarbejdelse af et nyt principprogram. Der er sket rigtig meget siden vi vedtog det nuværende program. Både internt i Enhedslisten, men også eksternt, hvor kapitalismens krise bare tager til.

Diskussionen og vedtagelsen af et nyt principprogram skal vise os vejen fra kapitalismens krise og til socialismen. Og denne vej finder vi kun gennem en bred, oplyst og grundig diskussion, der involverer hele partiet frem mod vedtagelsen på årsmødet i 2014.

Programdiskussion

  1. Årsmødet 2012 beslutter at påbegynde udarbejdelse af nyt program.
  2. FU begynder at forberede arbejdet umiddelbart efter årsmødet.
  3. Hovedbestyrelsen afholder seminar /internat i september 2012 med programarbejdet som et hovedpunkt. HB nedsætter en gruppe, som udarbejder et debatoplæg om Enhedslistens principprogram. Det skal fremgå, hvordan og hvorfor gruppen foreslår indholdsmæssige og/eller formmæssige ændringer af det nuværende program.
  4. Redaktions og skrivegruppen forelægger det første programudkast på HB-mødet i februar 2013.
  5. Programudkastet drøftes på medlemsmøder og offentlige møder i foråret 2013
  6. Årsmødet 2013 diskuterer det fremlagte debatoplæg/programudkast. Det er ikke tanken at sætte forslaget til afstemning, men at drøfte det i en række arbejdsgrupper. Årsmødet tager stilling til den videre procedure.

De ovenstående aktiviteter skal sikre, at Enhedslisten fortsætter fremgangen på alle fronter. Og det er vitalt, at vi udnytter chancen for at tage dette kæmpe skridt på vejen mod et mere grønt og solidarisk samfund.

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2012 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]