Gå til hovedindhold

Kend din ret - når du søger hjælp hos kommunen

Det er helt naturligt, at man som borger kan have svært ved at gennemskue ens rettigheder, muligheder og forpligtelser indenfor det sociale system, da der ofte er tale om en kompliceret lovgivning.

Denne folder beskriver dine vigtigste rettigheder og hvad du kan stille af krav til kommunens sagsbehandling.

I forhold til din retssikkerhed er der især tre love, der er aktuelle. Det er Lov om retssikkerhed og administration (LRA), Forvaltningsloven (FVL) og Lov om offentlighed i forvaltningen (LOF).

Formålet med retssikkerhedsloven (LRA) er at styrke din retssikkerhed som borger i det sociale system, ligesom den stiller en række krav til, hvordan den offentlige forvaltning skal behandle sociale sager. De rettigheder, der er sikret med denne lov gælder uanset om din sag bliver behandlet ved kommunen eller amtet. Der gælder de samme rettigheder selvom det er et privat firma der udfører opgaven for kommunen. Forvaltningsloven (FVL) gælder for alle dele af den offentlige forvaltning og bruges, når der træffes afgørelser. Offentlighedsloven (LOF) gælder også for hele den offentlige forvaltning og skal altid bruges.

Når du søger hjælp Kommunen og amtet skal så hurtigt som muligt behandle din ansøgning om hjælp og beslutte om de kan give hjælp og i så fald hvilken. Kommunen og amtet skal fastsætte en frist for hvor lang tid der må gå inden de træffer en afgørelse og du har ret til at vide, hvad denne frist er. Kan forvaltningen ikke overholde fristen skal du have skriftligt besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse. (LRA paragraf 3) En ansøgning behøver i øvrigt ikke at være skriftlig. Det kan dog være en fordel, fordi du på den måde ved hvad du har søgt og med hvilken begrundelse.

Borgerens medvirken Forvaltningen skal tilrettelægge behandlingen af din sag, så du har mulighed for at medvirke. (LRA paragraf 4) Meningen er, at skabe et samarbejde mellem dig og forvaltningen. Hvis du ikke selv har mulighed for at medvirke, skal forvaltningen hjælpe dig blandt andet ved at oplyse om muligheden for at lade en anden repræsentere dig.

Helhedsvurdering Forvaltningen skal undersøge alle de muligheder der er for at hjælpe dig. I den forbindelse skal de også rådgive og vejlede dig samt undersøge om du kan få hjælp hos en anden myndighed eller efter en anden lovgivning. (LRA paragraf 5) Det vil sige, at hvis du ikke bliver bevilget den hjælp du har søgt, skal socialrådgiveren undersøge, om der er andre muligheder for at afhjælpe dine behov. Desuden skal forvaltningen så tidligt som muligt i forløbet tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af din situation og dine behov på længere sigt. (LRA paragraf 6)

Oplysninger i sagen Det er forvaltningens ansvar at skaffe de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en afgørelse. (LRA paragraf 10) Dog må de ikke indhente flere oplysninger end nødvendigt. (FVL paragraf 32) Det er frivilligt om du vil give de relevante oplysninger samt eventuelt lade dig undersøge eller behandle. Dog er du forpligtet til at fortælle om ændringer, der kan have betydning for dine forhold ligesom du ikke må vildlede forvaltningen ved at fortie oplysninger. (LRA paragraf 11) Det er dog generelt en god ide at medvirke til at give relevante oplysninger, da forvaltningen træffer deres afgørelse ud fra de oplysninger de har, med mindre de kan indhente disse uden samtykke. (LRA paragraf 11 b)

Forvaltningens oplysningspligt Forvaltningen har også en oplysningspligt overfor dig. De skal informere om deres adgang til at indhente oplysninger med og uden samtykke samt hvilke ændringer der har betydning for din sag. Endvidere skal de informere dig om i hvilke tilfælde de kan kræve en ydelse tilbagebetalt og hvornår de kan rejse sag om socialt bedrageri.(LRA paragraf 12). Forvaltningen kan ikke stoppe en ydelse før du er informeret om disse ting.

Forvaltningens vejledningspligtForvaltningen er også forpligtiget til at yde vejledning og bistand indenfor sit sagsområde. (FVL paragraf 7) Det vil sige, at kommunen skal oplyse dig om dine rettigheder og muligheder.

Bisidder og repræsentation Du har som udgangspunkt ret til at tage en anden person, en bisidder, med til et møde hos forvaltningen. Du kan også lade en anden person repræsentere dig ved mødet. Dog kan forvaltningen kræve, at du skal være personligt tilstede, hvis det har betydning for afgørelsen af sagen. (FVL paragraf 8)

Aktindsigt Du kan altid søge om aktindsigt i din egen sag. (LOF paragraf 4 + FVL paragraf 9) Du har som hovedregel ret til at se alle dokumenterne i din sag - det gælder papirer, journaler, registre og lignende. (LOF paragraf 5). Når du søger om aktindsigt, skal forvaltningen indenfor 10 dage forholde sig til om de kan imødekomme din ansøgning eller ej. Hvis du ikke får svar indenfor 10 dage, skal du have at vide hvorfor samt hvornår du kan få svar. (FVL paragraf 16, stk. 2) Hvis forvaltningen afslår din ansøgning om aktindsigt, kan du klage over afgørelsen.

Tilladelse til at hente oplysninger hos andre Når du søger om hjælp, må forvaltningen som hovedregel ikke hente oplysninger om dine private forhold fra andre dele af forvaltningen eller hos andre myndigheder, med mindre du har givet samtykke til det. (FVL paragraf 29)

Tavshedspligt Din socialrådgiver har tavshedspligt. Vedkommende må som hovedregel ikke videregive fortrolige oplysninger om dine forhold, med mindre der er en særlig grund til det. (FVL paragraf 27 og straffelovens paragraf 152) En særlig grund kan være, hvis der er tale om misrøgt af børn. Socialrådgiveren må dog godt udtale sig, når blot vedkommende ikke afslører fortrolige og private oplysninger samt din identitet.

Partshøring Hvis der er nogle oplysninger i din sag, som kan være til ugunst for dig skal forvaltningen gøre dig bekendt med oplysningerne inden de træffer en afgørelse. Du har altså ret til at kommentere oplysningerne. (FVL paragraf 19) Desuden kan du på ethvert tidspunkt i sagen forlange, at forvaltningen skal vente med at træffe deres afgørelse til du er kommet med en udtalelse. (FVL paragraf 21)

Begrundelse Du har krav på, at forvaltningen giver en begrundelse for deres afgørelse, med mindre du får medhold (FVL paragraf 22) I begrundelsen skal socialrådgiveren henvise til de retsregler de har truffet beslutningen på. Hvis den beror på skøn, skal de skrive hvilke hovedhensyn der har været bestemmende. (FVL paragraf 24). Nogle gange giver forvaltningen en begrundelse mundtlig, men hvis de ikke giver dig medhold kan du kræve, at få den på skrift. (FVL paragraf 23) Hvis du ønsker at anke afgørelsen, er det en god ide altid at bede om at få en skriftlig begrundet afgørelse. Sammen med afgørelsen, skal der følge en vejledning til hvordan du kan klage over afgørelsen, frister for anken samt hvor du skal sende klagen til. (FVL paragraf 25)

Klage over afgørelser Du har ret til at klage over forvaltningens afgørelse senest fire uger efter du har modtaget den. (LRA paragraf 67) Klagen skal du aflevere til den myndighed, der har truffet afgørelsen, fordi de har pligt til at genvurdere den inden den sendes videre til det sociale nævn. (LRA paragraf 66 stk.1) Den myndighed du klager over har pligt til at sende din klage videre, medmindre de ændrer afgørelsen og giver dig medhold denne gang. Når de sender din klage til klageinstansen skriver de deres begrundelse for afgørelsen - derfor er det også en god ide, at du skriver hvorfor du klager over forvaltningens afgørelse - her kan du have god brug for begrundelsen.

Enkeltydelser Udover at få hjælp til forsørgelse kan du også søge om hjælp til en række enkeltydelser, for eksempel hjælp til tandlægeregning, fysioterapeut, medicin med mere. Spørg din socialrådgiver efter et ansøgningsskema, så du er sikker på, at du giver de oplysninger kommunen har brug for.

Skriftlighed Når du henvender dig til kommunen for at søge om hjælp eller når du vil klage over en afgørelse er det nok blot at sige det til socialrådgiveren. Men det er altid en god ide, at supplere din mundtlige henvendelse med et brev, ligesom det er en god ide altid at bede socialrådgiveren om at give dig svar på skrift. På den måde er både du og socialrådgiveren sikker på hvad der er blevet sagt og hvad der er blevet aftalt.

Før din egen journal Når du taler med din socialrådgiver har hun pligt til at skrive alt ned, der har betydning for afgørelsen af din sag. (LOF paragraf 6) Hun fører løbende en journal om alt der har relevans. Selvom den i langt de fleste tilfælde er dækkende og du altid kan se den, så er det en god ide, hvis du også selv fører din egen journal. Din egen journal hjælper dig til at huske hvad der er blevet sagt og gjort.

Hvis du vil vide mere... ...om Enhedslistens socialpolitik, så gå ind på

http://www.enhedslisten.dk

Du kan finde de love vi har henvist til samt alle andre i sin fulde tekst ved at klikke ind på http://www.retsinfo.dk

SR Bistand er en åben rådgivning af advokater og socialrådgivere som yder gratis og anonym rådgivning. Deres hjemmeside er http://www.sr-bistand.dk

Er du arbejdsledig kan du kontakte Landsorganisationen af Arbejdsledige på http://www.ladk.dk

De pågældende organisationer og hjemmesider er selv ansvarlige for den vejledning, de måtte give.

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]