Sæt klimaet på dagsordenen

Klimaet fylder meget lidt i valgkampen. Men verdens klimaproblemer er alt for alvorlige til, at vi kan tillade os at ignorere dem i den politiske debat. Derfor vil Enhedslisten have meget mere fokus på klimapolitikken.

I denne regeringsperiode var vi med til at afsætte mere end 52 milliarder til grønne tiltag. Her kan du læse om vores mange resultater og grønne hovedkrav vil en kommende rød regering.

Maria Reumert Gjerding
Folketingskandidat
Johanne Schmidt-Nielsen
Politisk ordfører

Grøn omstilling i fællesskab

Det haster med at skabe et bæredygtigt samfund. Landbrugsjorden er udpint. Vores omgivelser er fyldt med skadelige kemikalier, og klimakrisen skyller ind over os. Vi forbruger mere, end jorden kan holde til. Vi skal i fællesskab gennemføre en omfattende grøn omstilling. Vi skal gøre op med ideen om evig vækst og finde nye måder at producere og forbruge på. På den måde kan vi også skabe grønne arbejdspladser.

Vi skal turde være visionære og gå foran. Vi har kun en klode. Lad os passe på den sammen.

 • Investeringer i grøn teknologi, genbrug af ressourcer og omlægning til 100 % vedvarende energi.
 • Alt landbrug skal gøres 100 % økologisk: Det skåner naturen, giver bedre dyrevelfærd og sunde fødevarer.
 • Stop for brug af fossile brændsler og stop for boringer efter skifergas. Lad os passe på vores klima og vores drikkevand.
 • Energirenovering af vores boliger, hospitaler og skoler. Det skaber også arbejdspladser.
 • Udbygning af den kollektive trafik og satsning på lokal grøn omstilling.

Produktion og forbrug

Grøn omstillingsfond

200 millioner i tilskud til virksomheder, der omlægger produktionen til at genbruge flere ressourcer og støtte deleøkonomi.

Landbrug

Biodiversitetsgårde

10 millioner i tilskud for landbrug, der understøtter naturens diversitet og mangfoldigheden i landbruget.

Energi

Grøn investeringsfond

2 milliarder til billige lån for grønne investeringsprojekter i virksomheder, boliger og offentlige institutioner.

Transport

Togfond

Hurtigere landdækkende kørsel og kortere rejsetider på flere regionalstrækninger samt elektrificering af størstedelen af jernbanenettet.

Produktion og forbrug

Hvis vi skal gøre op med verdens overforbrug og udtømning af jordens ressourcer, kræver det, at vi tænker helt anderledes. Vi bliver nødt til at producere langt mindre ressourcekrævende. Det kan vi gøre ved at fjerne spild i produktionen og genbruge materialer i langt højere grad. For eksempel plastik og metaller i vores mobiltelefon, bomulden i vores tøj og træet fra vores kommode. Ressourcekredsløbene skal lukkes, så alt genanvendes, intet går til spilde, og der ikke længere er noget, der hedder affald. Det er det, der kaldes cirkulær økonomi.

Her er nogle af de vigtigste resultater, Enhedslisten har opnået inden for bæredygtig produktion og forbrug.

 • 200 millioner til grøn omstillingsfond

  Enhedslisten har fået afsat 200 mio. kroner til en grøn omstillingsfond, der giver tilskud til virksomheder, som vil omlægge til mere bæredygtig produktion. Fonden støtter tiltag inden for cirkulær økonomi og deleøkonomi, hvor vi i langt højere grad genbruger og deles om ressourcer. Læs mere

 • 30 millioner til grønne ildsjæle

  Den grønne ildsjælepulje støtter initiativer og idéer til at nedbringe vores forbrug uden at sænke vores levestandard. Puljen har støttet en bred vifte af deleøkonomiske initiativer for eksempel tøjbiblioteker og byttemarkeder, men også opstart af urban gardening, genanvendelse af tekstiler fra tøj samt istandsættelse, reparation og videresalg af brugte møbler. Læs mere

 • Grønt iværksætterhus

  Enhedslisten har fået etableret et grønt iværksætterhus på DTU/Risø. Iværksætterhuset skaber et miljø med faglig sparring og rådgivning for at understøtte iværksættere, der har idéer til produkter eller forretningsmodeller til fremme for cirkulær økonomi. Læs mere

 • 350 millioner til grønne omstillingslån

  Den grønne omstillingsfond suppleres med grønne omstillingslån på i alt 350 mio. kroner. Lånene kan bruges af virksomheder til at omlægge produktionen hen imod ressourcekredsløb og cirkulær økonomi eller udvikle nye forretningsmodeller inden for eksempelvis deleøkonomi. Læs mere

 • 48 millioner til styrket indsats mod kemikalier

  Enhedslisten har fået afsat 48 mio. til indsamling af viden om de mest anvendte og skadelige kemikalier i vores hverdag med henblik på at få dem forbudt og udfaset af produktionen. Udover at være farlige for sundheden gør forureningen fra kemikalier det også vanskeligt at genanvende materialer.

 • Datingsite for virksomheder

  Dette online-mødested skal reducere ressourcespild ved at parre virksomheder, der kan deles om ressourcer. Et affalds- eller spildprodukt i en virksomhed kan ofte bruges i produktionen et andet sted, og dette initiativ giver virksomhederne langt bedre mulighed for at mødes og dele. Læs mere

Landbrug

Enhedslisten vil omlægge landbruget til en produktion, der kan eksistere i samspil med naturen og ikke i modsætning til den. Vi arbejder for omlægning af landbrugsproduktionen til 100 % økologi og for et landbrug, der understøtter en natur rig på biodiversitet. Derudover arbejder vi for at fremme en højere grad af selvforsyning med fødevarer.

Her er nogle af de vigtigste resultater, Enhedslisten har opnået inden for bæredygtigt landbrug.

 • 10 millioner til biodiversitetsgårde

  Med finansloven for 2015 fik Enhedslisten afsat en fireårig bevilling til såkaldte biodiversitetsgårde. Formålet med gårdene er at understøtte naturens vilde mangfoldighed og fremme biodiversiteten i selve landbruget. Dette sker i form af høj diversitet i dyrkede plantesorter samt opdræt af oprindelige danske husdyrracer. Læs mere

 • 855 millioner til økologisk omstilling af landbruget

  Ved finanslovsaftalerne har Enhedslisten prioriteret midler til økologi hver eneste gang. Vi har fået gennemført adskillige initiativer fra omstilling af offentlige køkkener, produktudvikling og eksportfremme af økologiske produkter. Seneste har Enhedslisten indgået aftale med regeringen om landdistriktsmidlerne for 2016-2018, hvor vi afsatte 855 millioner kroner til økologi. Læs mere

 • 15 millioner til økologiske iværksættere

  I disse år taber Danmark traditionelle landbrugsarbejdspladser til udlandet på grund af lavere lønninger. Derfor skal vi skabe nye typer af arbejdspladser højere i værdikæden, hvor vi forarbejder fødevarerne frem for at eksportere levende eller halve svin. Enhedslisten prioriterer støtte til økologiske iværksættere inden for fødevareforarbejdning, produktudvikling og nye forretningsmodeller. Læs mere

 • 17 millioner til lokal afsætning af fødevarer

  Enhedslisten arbejder for en højere grad af national selvforsyning med fødevarer og har derfor etableret en pulje, der skal fremme lokal afsætning af fødevarer. Projekterne drives af blandt andet iværksættervirksomheder, borgere, byer og kommuner. Læs mere

Energi

Hele verden skal i løbet af de kommende årtier omstille sig fra fossile brændsler til et system baseret på vedvarende energi. Danmark har i mange år gået forrest i den grønne omstilling af energisystemet med det resultat, at omverdenen kigger til os, når de skal i gang med den svære opgave at omstille energisystemet.

For Enhedslisten er det vigtigt, at Danmark bevarer sin position som foregangsland. Ved at være førende inden for de områder, hvor resten af verden står over for store investeringer, skal vi skabe fremtidens arbejdspladser og bidrage til en globalt bæredygtig energiproduktion.

Her er nogle af de vigtigste resultater, Enhedslisten har opnået inden for bæredygtig energi.

 • 2 milliarder til Danmarks Grønne Investeringsfond

  Med en statsgaranti i ryggen vil den grønne investeringsfond kunne tilbyde billige lån til grønne investeringsprojekter. Det indebærer investeringer i energirenoveringer og vedvarende energianlæg for private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige institutioner. Fonden er ved at blive iværksat. Læs mere

 • 5 millioner til integrerede solceller i nye bygninger

  Solceller vil over hele verden blive en central del af fremtidens energiforsyning. Enhedslisten har sikret en pulje, der skal fremme bygningsintegrerede solceller, så cellerne fremover kan blive et integreret element i byggekomponenter, og energiproduktion bliver en integreret del af tag og facade. Læs mere

 • 55 millioner til varmepumper i energisystemet

  Med finansloven for 2015 fik Enhedslisten startet et pilotprojekt om installering af varmepumper. Varmepumper i varmeværker skal indgå i fremtidens fleksible energisystem for at udnytte den store vindmøllestrøm. Læs mere

 • 60 millioner til fremme af geotermi

  Flere kilometer under Danmark ligger varme vandførende lag, der kan bruges som gratis fjernvarme. Men startomkostningerne er meget store. Med finansloven for 2015 fik Enhedslisten etableret starten på en statslig forsikringsordning, som sikrer kommunernes nye geotermiske anlæg og reducerer risikoen ved udbygning. Læs mere

Transport

Enhedslisten arbejder løbende for at gøre den kollektive trafik bedre og billigere samt forbedre forholdene for cyklister. Danmark skal være foregangsland på klimaområdet ved at omstille samtlige sektorer, der bidrager til udledningen af drivhusgasser. Transportområdet er klimaindsatsens smertensbarn, og sektorens andel i CO2-udledningen stiger stødt. Enhedslisten ønsker at reducere især den daglige bilpendling omkring de større byer, hvor det er muligt at etablere et effektivt og billigt kollektivt trafiktilbud. Samtidig skal den øvrige bilpark omlægges til el og brint så hurtigt som muligt.

Her er nogle af de vigtigste resultater, Enhedslisten har opnået inden for grøn transport.

 • Togfond

  Enhedslisten har længe ønsket et massivt løft for togtrafikken, og med aftalen om togfonden i 2013 lykkedes det at forhandle et stort resultat hjem. Via en øget beskatning af olieindtægterne fra Nordsøen skaffes 28,5 mia. kroner til en hurtigere landdækkende kørsel og kortere rejsetider på de fleste regionalstrækninger: Der bliver desuden plads til en opgradering af mulighederne for transport af jernbanegods samt elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet.

  Læs mere

 • Ny 10-årig DSB-kontrakt

  Senest har vi igen forbedret tog-servicen med hurtigere og bedre forbindelser med en ny 10-års kontrakt for DSB. Det betyder 10 procent flere tog og 25 procent flere siddepladser. Der bliver desuden bedre forhold for passagerer med handicap. Og så sikrer aftalen DSB mod at blive privatiseret de næste 10 år.

  Læs mere

 • Letbaner i de største byer

  Enhedslisten har gået forrest i arbejdet for at udbygge letbaner. Der er siden folketingsvalget i 2011 skaffet statslig medfinansiering til letbaner i de 4 største byer, og flere linjer er på vej.

  Læs mere

 • 180 millioner til bedre forhold for offentlig transport og cyklister

  Enhedslisten har sikret midler til en lang række forbedringer for cyklister og brugere af offentlig transport. Blandt andet øget tilgængelighed på stationer for passagerer med handicap, erstatning af dieselbusser med elbusser i bytrafikken, forbedring af bussernes fremkommelighed og dermed kortere køretider samt 180 mio. kr. til supercykelstier og cykelparkering. Vi har skaffet 67 dobbeltdækkervogne til regionaltrafikken og midler til køb af el-lokomotiver samt fået indført lavere billetpriser på udvalgte tidspunkter og for unge.

For at sikre en bæredygtig grøn omstilling må vi tænke i nye måder at genbruge ressourcer og dele produkter med hinanden. Se et eksempel her:

Del videoen på Facebook og hjælp os med at sprede budskabet

Del på facebook

Johanne og Maria besøger det inspirerende Thorshøjgaard

Del videoen på Facebook og hjælp os med at sprede budskabet

Del på facebook

Pernille og Maria besøger det miljøvenlige trykkeri KLS

I front med grøn omstilling

Enhedslisten arbejder hver dag for et grønnere samfund. Når vi indgår aftaler med regeringen, har vi hver gang prioriteret den grønne omstilling.

Vi tror ikke, at midlertidige løsninger og lovmæssig regulering løser problemet alene. Enhedslisten ønsker en grundlæggende omstilling af hele den måde, vi forbruger ressourcer på. Derfor understøtter vi mennesker, organisationer, landmænd og virksomheder, der har gode idéer, og som brænder for at tage fat på den store og vigtige opgave at omstille vores samfund, så vi ikke driver rovdrift på klodens ressourcer.

Planeten slides op

Det haster med at gøre en aktiv indsats for at skabe et bæredygtigt samfund. Klimaforandringer, forurening og ressourceudtømning er alle resultater af, at den vækstfokuserende udvikling i de rige lande tærer på planetens ressourcer. Det er ret enkelt. Vi forbruger simpelthen mere, end jordens økologiske systemer kan genskabe. Som verdenssamfund bruger vi omtrent, hvad det vil kræve halvanden planet at understøtte. Hvis alle lande indrettede deres forbrug som i Danmark, vil det kræve omkring fire jordkloder at genskabe tilpas mange ressourcer. Når vi kun har en enkelt planet til rådighed, betyder det, at den langsomt slides ned og gradvist bliver i dårligere stand til at tilfredsstille fremtidige generationers behov og forventninger om at leve et godt liv.

Hvis der også skal være en jordklode til vores børn og børnebørn, er det vores generation, der skal tage ansvar. Vi skal gennemføre en omfattende grøn omstilling af vores økonomi, så den kan trives inden for de grænser, der sættes af naturen, miljøet og klimaet. Og så skal vi finde helt nye måder at producere og forbruge.


Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. Med cirkulær økonomi åbnes muligheden for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan indgå i produktionen igen.

Cirkulær økonomi er enten genanvendelse af materialer eller affaldsforebyggelse gennem produkter, der kan repareres eller opgraderes. Det handler også om nytænkende forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Eller man kan lease produkter i stedet for at sælge dem for at få mest ud af produkterne og deres ressourceforbrug. Dette er vigtigt for at skabe et samfund, hvor vi ikke opbruger jordens ressourcer. Kilde: Miljøministeriet

Deleøkonomi

Deleøkonomi er et økonomisk system, hvor vi i fællesskab ejer og deles om ressourcerne. Det står i modsætning til den traditionelle økonomiske tænkning, hvor en vare produceres af en sælger og forbruges af køber. På den måde kan vi forbruge med langt færre ressourcer.

Deleøkonomi giver almindelige mennesker mulighed for at eje goder i fællesskaber eller leje og bytte ting med og af hinanden udenom de traditionelle kommercielle aktører. De goder, der egner sig til deling, er dem, hvor det ikke er afgørende at eje men at have adgang til produkterne, når vi har behov for dem. Eksempler på deleøkonomiske initiativer er delebilsordninger, byttemarkeder samt tøj-, legetøjs- og værktøjsbiblioteker.

Virksomheder kan også spille en rolle i deleøkonomien ved at udvikle nye forretningsmodeller, hvor produkter ikke sælges men udlejes. Virksomheder bevarer ejerskabet til produktet og har dermed en interesse i at producere holdbare produkter, der kan udlejes mange gange. For Enhedslisten er deleøkonomi en af grundpillerne i den grønne omstilling.


Tre grønne krav til en rød regering

I denne valgperiode har vi gennemført et utal af mindre eller større deltiltag med puljer, der kan fremme den grønne dagsorden og gøde jorden for videre grøn omstilling. Nu skal vi helt ind i maskinrummet. Se her, hvad Enhedslisten vil arbejde for med en kommende regering.

Grøn omstilling 2.0

Tilbage i 90’erne satte Enhedslisten den vedvarende energi på den politiske dagsorden i samarbejde med grønne organisationer. Dengang var det en niche. Men med energiaftalen fra 2012 blev det mainstream.

Også det økologiske landbrug har vi kæmpet for konsekvent siden 90’erne. Inden for økologien får udviklingen mere trægt, men vi står på vippen til et større gennembrud. For at udbrede det økologiske landbrug endnu mere, kræver det en ændring af lovgivningen og de store støtteordninger, som allerede nu postes ind i landbruget. Også her kræver det tæt samarbejde med grønne organisationer, som ønsker den grønne omstilling.

Den største udfordring er omstillingen af hele ressourceforbruget i produktionssektoren. Her er vi kun lige startet. Men tiden arbejder for mere og mere cirkulær økonomi, så processen kan vise sig at gå hurtigere end i de andre sektorer.

De fire sidste år har vist vejen. Nu skal vi i gang med den grundlæggende grønne omstilling af vores samfund. Her har Enhedslisten tre grønne krav til en kommende rød regering

Bæredygtighedskommission

I første omgang skal vi have nedsat en bæredygtighedskommission med følgende formål:

 • Belyse mulige scenarier for, hvordan omstillingen til en cirkulær økonomi kan gennemføres inden for centrale forsynings- og forbrugsområder såsom energiforsyning og -forbrug, transportområdet, boligområdet, fødevareforsyning og -forbrug samt forsyning med og forbrug af produkter som elektronik og tekstiler.
 • Analysere, hvilke tekniske, sociale, organisatoriske og institutionelle forandringer, der kan fremme omstillingen til en cirkulær økonomi, dels knyttet til centrale forsynings- og forbrugsområder, dels på tværs af områderne (f.eks. arbejdsmarkedsforhold, uddannelse, regionalpolitik og skattepolitik).
 • Fastsætte udvalgte makroindikatorer i form af ressourceindikatorer og miljøeffektindikatorer, der gør det muligt at følge udviklingen både på kort og lang sigt.
 • Undersøge økonomiske og beskæftigelses- og velfærdsmæssige potentialer ved en grøn omstilling og fremkomme med forslag til virkemidler – herunder økonomiske – der effektivt kan fremme omstillingen til en cirkulær økonomi.

Gentænke afgifterne

Vi skal omlægge de grønne afgifter, så de spiller positivt med i den grønne omstilling, og vi skal afvikle af statens afhængighed af provenuet. Det sker ikke fra den ene dag til den anden, men politikerne skal sende et klart signal om, hvordan vi ønsker at indrette vores afgifter, så de forskellige brancher kan gå i gang med at omstille sig. Når vi så med afsæt i bæredygtighedskommissionen har formuleret den langsigtede strategi for grøn omstilling, skal vi begynde grundlæggende at omlægge afgifterne.

Samtidig skal vi også i langt højere grad bruge afgifter til at adfærdsregulere industrien. Vi skal indføre afgifter på de skadelige stoffer og materialer for derigennem at tilskynde industrien til at producere bedre produkter af højere sundheds- og miljømæssig karakter. Eksempelvis skal der indføres afgifter på skadelige kemikalier og hormonforstyrrende stoffer, så vi kan sikre en udfasning af farlige stoffer.

Målrette erhvervsstøtten til grøn omstilling

I dag gives milliarder af kroner i erhvervsstøtte. Mange af milliarderne fordeles i blinde uden et grønt sigte. Det skal vi grundlæggende ændre. Eksempelvis gives milliarder i landbrugsstøtte til den konventionelle landbrugsproduktion, som har enorme miljø- og dyrevelfærdsmæssige omkostninger. Når vi prioriterer vores erhvervsstøtte, skal de virksomheder og brancher, som bidrager til den grønne omstilling, tilgodeses, imens erhvervsstøtten skal udfases for de virksomheder, som ikke tager ansvar og aktivt bidrager til den grønne omstilling.