Gå til hovedindhold

Et idekatalog til Enhedslistens kursusvirksomhed

Vi har brug for at systematisere vores kursusvirksomhed:
- for hurtigere at integrere de mange nye medlemmer i diskussionerne og arbejdet – derfor er det også vigtigt at tilbuddet retter sig mod både nye og ”gamle” medlemmer.
- for at styrke medlemmernes og afdelingernes fælles grundlag for diskussioner og politikudvikling.
- for at de af os, der har været med i mange år, kan få genoplivet og aktualiseret de vigtigere, mere grundlæggende emner og diskussioner
- for at vi alle bliver bedre i stand til at handle politisk, individuelt og kollektivt, i den politiske virkelighed i Danmark i dag.

Rammerne for indsatsen
- Afdelingerne opfordres til at gennemføre et årligt grundkursusforløb – startende i efteråret 2006 - efter nedenstående retningslinier – såvel for nye som ”gamle” medlemmer. Meget gerne tilpasset lokale forhold.
- Afdelinger, der ikke har mod på at gennemføre deres eget kursusforløb, opfordres til at gå sammen med naboafdelinger og/eller gennemføre kursusforløb i deres region. Det er vigtigt at afstande og transporttid bliver så lille som muligt for de enkelte medlemmer.
- Disse afdelingsbaserede kursusforløb bør prioriteres højest. De årlige sommerlejre og temaseminarer mv. kan ses som et supplement hertil.
- Der arbejdes med organisering af kurser på nationalt plan

Grundkursusforløb
Nedenstående emner er HBs idéer til emner. Men det står naturligvis den enkelte afdeling frit for at udvikle sit helt eget forløb – og evt. nøjes med at plukke dele af nedenstående, evt. suppleret med yderligere emner. Vi foreslår at kursusforløbet planlægges som 6-9 aftenmøder/fyraftenmøder, f.eks. med et hvert 14. dag, gerne med tilmelding og evt. fællesspisning. Alternativet kan forløbet afvikles over 2-3 weekender.
HB-medlemmer, MF’ere, folketingskandidater og udvalgene opfordres til at levere navne (helst med tilsagn om at medvirke) på oplægsholdere. Landskontoret ajourfører i medlemskartoteket en liste over oplægsholdere, der stiller sig til rådighed for afdelingerne i denne sammenhæng.

1. Fra sans til samling – Enhedslistens historie
Stikord: Hvorfor blev Enhedslisten dannet, Enhedslisten kom i Folketinget ikke mindst p. g. a. sin EU-modstand. eksempler hvor Enhedslisten har sat dagsordenen, lys på magten, Nordsøen, de multinationale, økologi og miljø. Hvordan er Enhedslisten opbygget? Demokratiske principper i vores vedtægter.

2. De røde kommer – Enhedslistens social- og arbejdsmarkedspolitik
Stikord: De grundlæggende principper bag Enhedslistens socialpolitik: Universalprincippet og individualprincippet. Der er penge nok til en solidarisk velfærd baseret på rettigheder – ikke almisser. Enhedslistens faglige politik. Nogle positive eksempler på, hvor Enhedslisten har gjort en forskel: Det kunne f. eks. være arbejdsmiljø/bedriftssundhedstjeneste (under den tidligere regering) og barselsorlov. Derfor er vi imod udlicitering.

3. Mere grønt – Enhedslistens fødevare-, miljø- og trafikpolitik
Stikord: Principperne i vores miljøprogram. Derfor økologi over hele linien, det grønne bundfradrag – rammer overforbruget, ikke de økonomisk dårligst stillede. Derfor højst 10 kr. for en 2-zoners busbillet i storbyerne. Skal vi have grøn ”vækst” eller økonomisk vækst?

4. Marxisme 1: Marxismen – en revolutionær teori
Stikord: Marxismens oprindelse og bestanddele. Marxismen som redskab for samfundsforandring.

5. Marxisme 2: Klasser og stat
Stikord: Marxistisk klasseanalyse. Hvordan ser det danske klassesamfund ud? Den borgelige statsmagts rolle og funktion. Statens relative autonomi.

6. Enhedslisten og fagbevægelsen.
Stikord: Den faglige kamp og socialismen. Fagbevægelsen i dag - struktur og udfordringer, politiske modsætninger. Hvad er en god fagforening?

7. Respekt: Etnisk ligestilling og antiracisme
Stikord: Diskrimination i den danske lovgivning. Enhedslistens bud på integration. Assimilation eller integration. Kulturelle forskelle eller sociale problemer? Venstrefløjens politik i.f.t. indvandring. En (mere) åben verden? Hvordan bekæmpes racismen?

8. Frigørelse: Kvinde- og kønskamp
Stikord: Kvindekamp i dag. Ligestilling på arbejdsmarkedet (bl.a. ulighed i løn og anden indkomst) og i hjemmet, diskussion om orlovsordninger, kønskvotering. Diskussion om kriminalisering af prostitution – kvindeundertrykkelse, moral eller socialpolitik? Queerpolitik.

9. Socialisme og religion
Stikord: Marxismens syn på religion. Kan man være revolutionær og religiøs på samme tid?

10. En anden verden er mulig – Enhedslisten og internationalismen
Stikord: EU-modstand med perspektiver. Imperialismen i dag – og kampen mod imperialismen. Enhedslisten og oprørsbevægelser. Derfor nej til dansk deltagelse i Irak-krigen. En bevægelse går gennem verden – verdens sociale forum. Ulandsbistand - et bidrag til en bedre verden.

11. Det handler om demokrati – Enhedslisten og socialismen
Stikord: Venstrefløjen og de demokratiske rettigheder. Menneskerettigheder. Personlige og kollektive frihedsrettigheder. Mennesket før markedet, opgør med den private ejendomsret til produktionsmidlerne. Demokrati på arbejdspladsen, folkeafstemninger på lokalt niveau og ingen offentlige selskabskonstruktioner. Decentralisering og selvforvaltning.

Mere spændende møder.
Intet kan være mere kedeligt end at komme til et møde kl. 19.30 høre på et oplæg, diskutere lidt og så gå hjem igen.
En god oplægsholder kan selvfølgelig altid sætte lidt fut i det. Men egen oplevelse er nu altid en god ting. Derfor nedenstående forslag til krydderi på et grundkursusforløb. Hold et af møderne i møderækken i en helt anden ramme.

1. Sådan foregår det på Christiansborg – ta’ med til København. Provinsboere kunne arrangere et tur til København f. eks. en lørdag og med besøg på Christiansborg, hvor en af MF’erne kunne vise rundt og fortælle om arbejdet. Jeg tror, det vil kunne lade sig gøre at overtale en MF’er til at deltage i sådan et arrangement 1-2 gange om året – dvs. pt. 4-8 sådanne arrangementer på årsbasis.
2. Økologi i virkeligheden. Besøg i Hjortshøj hos Søren Egge. En ting er at høre om økologi og genbrug. Noget andet er at se det i virkeligheden og netop Hjorthøj egner sig godt som eksempel, fordi der samtidig med økologien er taget sociale hensyn.
3. Politik i praksis. Besøg på rådhuset eller amtet. Der hvor det er muligt er et besøg på rådhuset eller i amtet også en mulighed for at få et andet slags indblik i praktisk politik.
4. Ta’ med på demo. Der arrangeres vel et par gange om året busture til diverse demoer ude i Europa. Og man kunne overveje at lave et arrangement, hvor nye medlemmer fik særligt tilbud om at tage med på en sådan tur – f. eks. blev kontaktet direkte og spurgt.
5. Besøg en fagforening – se taburetterne og snak med dem, der sidder på dem.

HB har en ambition om at der udarbejdes en materialesamling om de enkelte emner, men for at det ikke skal forsinke processen yderligere foreslår vi at afdelingerne blot går i gang – og at de enkelte oplægsholdere bedes bidrage med materiale til de enkelte emner således at der hurtigt, og samtidig med starten på kursusvirksomheden) kan samles kompendier med relevant/nøje udvalgt materiale om de enkelte emner.

Vi vil indtrængende opfordre til at afdelingerne gennemfører en systematisk evaluering af det enkelte forløb, så vi alle kan lære af erfaringerne.

Gør det let forståeligt
Oplægsholdere og kursusarrangører bør være opmærksomme på at der er mange forskellige grunde til, at folk melder sig ind. Den eneste fællesnævner for de mange nye medlemmer er, at de synes Enhedslisten har en fornuftig politik.
Det er en blanding af folk med lang eller kort uddannelse – jf. medlemsundersøgelserne. Og der skal være plads til begge slags folk. Så det materiale der laves skal ikke kun være skrevet i et letforståeligt sprog men også, hvor det er muligt have en konkret indgangsvinkel eller udgangspunkt til at fortælle om vores politik.. Det er fordi, vi tror, at konkrete eksempler er nemmere at forholde sig til end generelle udsagn. Men et konkret udgangspunkt kan også sagtens bruges til at sige noget mere generelt.

Lørdag, 29. april 2006 - 0:00

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]