Gå til hovedindhold

Enhedslisten klar til valg i kommuner og regioner

Enhedslisten er klar til kommune- regionsrådsvalget, og vi gå til valg på fem temaer: Velfærd, sundhed og forebyggelse, beskæftigelse, klima og miljø, og demokrati.

Vi vil have mere velfærd. Region og kommuner skaber eller administrerer en meget stor del af de offentlige velfærdsydelser og udgør samtidig en meget stor del af den samlede offentlige sektor. Enhedslisten og dens repræsentanter i kommunalbestyrelser og regionsråd arbejder for at udbygge og forbedre ydelserne fra regioner og kommuner til gavn for borgerne. Enhedslisten og dens repræsentanter i kommunalbestyrelser og regionsråd arbejder for at gøre regioner og kommuner til aktive medspillere for at udvikle denne del af samfundsøkonomien, så der kan skabes øget beskæftigelse. De sidste mange års nedskæringer i kommunerne og regionerne har skabt et skrigende behov for genopretning af velfærden. Enhedslisten går derfor til kamp mod nedskæringspolitikken. Vi vil have en bedre folkeskole og bedre daginstitutioner, klubber, fritidshjem og SFO’er. Enhedslisten er derfor mod besparelser på børneområdet og mod forringelse af arbejdsforhold og arbejdstiden for lærere og pædagogisk personale. Enhedslisten arbejder for, at lønstigninger til de ansatte gives nedefra og op, dvs. større stigninger til de lavest lønnede medarbejdere end til de højest lønnede chefer.

Vi vil have sundhed og forebyggelse. Enhedslisten mener, at det samlede sundhedsvæsen skal arbejde ud fra en målsætning om lighed i sundhed - vi vil arbejde for, at adgangen til sundhed og behandling bliver lige for alle. Vi vil have forebyggelse i lokalsamfund og på arbejdspladserne. Kommuner og regioner skal sammen med fagbevægelse og arbejdsgivere skabe en ny bedriftssundhedstjeneste. Vi vil arbejde for at dette kan tilbydes af et offentligt sundhedsvæsen - der er for alle. Vi ser derfor det regionale sundhedsvæsen - hospitaler og psykiatri - og det kommunale sundhedstilbud i sammenhæng. Vi ønsker, at kommuner og regioner skaber et sammenhængende sundhedsvæsen i tæt samarbejde om at tilbyde befolkningen og den enkelte borger nødvendig forebyggelse, behandling og pleje. Det betyder, at kommunerne skal udbygge og specialisere hjemmesygeplejen, så den i langt højere grad kan understøtte moderne behandlingsformer og det hurtigere udskrivningstempo. Det kræver, at kommuner og regioner får større råderum i beslutninger, og at regionerne får ret til selv at udskrive skatter.

Vi vil have flere i beskæftigelse i kommunerne og regionerne. Nedlæggelsen af 30.000 fuldtidsstillinger i kommunerne siden 2010 har skabt øget arbejdsløshed og pres på velfærden. Enhedslisten vil ophæve anlægsloftet og give kommuner og regioner friere muligheder for at gennemføre renoveringer af deres bygninger. Enhedslisten vil have udliciterede og privatiserede opgaver og arbejdspladser tilbage i kommunerne - både for at sikre lokale arbejdspladser og løn og arbejdsforhold efter overenskomster.
De mange steder, hvor kommunen udnytter løntilskuds- eller aktiveringsordninger, skal der i stedet oprettes almindelige stillinger.

Vi vil have bedre klima og miljø. Kommunerne og regionerne skal være frontløbere i den grønne omstilling til bæredygtighed, blandt andet gennem investeringer i klimarenovering, anvendelse af vedvarende energi, omlægning til økologi og mere natur. Enhedslisten vil arbejde for at indkøb af varer og tjenester til kommuner og regioner foretages under hensyn til miljø og mennesker, uanset om produktionen foregår i Danmark eller i udlandet.

Som meget store kollektive forbrugere af alt fra legetøj i daginstitutioner, over arbejdstøj og linned i hospitaler til elektronisk udstyr til medarbejderne, bærer kommuner og regioner et medansvar for miljøskader og udbytning af fattige fabriks- og minearbejdere i udlandet. Vi accepterer ikke, at offentlige kriterier for indkøb alene skal være den laveste pris.

Vi vil have meget mere demokrati. Vi går imod den tendens til centralisering og fastlåsning af den kommunale økonomi, som senest budgetloven – dikteret af EU’s finanspagt – er udtryk for. Vi ønsker kommunalt selvstyre – også på det økonomiske område. Og vi vil udvide inddragelsen af borgere, brugere og ansatte i institutioner og i lokalområder. Et flertal af vælgerne i et skoledistrikt skal have vetoret mod lukning af en skole i distriktet.

Vi vil styrke borgernes retssikkerhed. Under kommunernes voldsomme nedskæringer er det gået hårdt ud over borgernes retssikkerhed, hvor kommunernes grønthøster særligt har ramt borgere med handicap. Vi vil sætte fokus på, at mennesker med handicaps ret til at vælge bolig, blive inkluderet i skoler, daginstitutioner, arbejdsmarkedet, demokratiet, samfundet og at få den hjælp, de har behov for, er menneskerettigheder skåret ud i pap i FN’s handicapkonvention, og at det skal efterleves.

Enhedslisten er klar til at blive en afgørende politisk kraft i kommuner og regioner. Det vores målsætning, at Enhedslisten skal være at finde rundt om i hele landet. Vi er klar til at løfte den opgave, det er at være et bredt, mangfoldigt og landsdækkende socialistisk parti. Derfor styrker vi i den kommende periode vores lokale arbejde, de lokale organisationer og partiets landsdækkende koordinering af det regional- og kommunalpolitiske arbejde.

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2013

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]