Gå til hovedindhold

Fem skridt til mere ligestilling

Enhedslisten har netop fremlagt et udspil til at bekæmpe en række af samfundets største problemer med ligestilling mellem kønnene. På en lang række områder, hvor der formelt set er ligestilling, er uligheden stadig til at få øje på.

På arbejdsmarkedet er der stadig ikke lige løn. Fag med overtal af kvinder sakker bagud i lønstatistikkerne. De nuværende barselsregler skævvrider forholdet mellem kønnene på arbejdspladsen såvel som i hjemmet. Vi lever stadig i et samfund med sexisme, vold mod kvinder og kvindehandel. Det vil Enhedslisten gøre endnu mere ved. Derfor har vi netop fremlagt et udspil på fem punkter, der skal hjælpe med at løse nogle af de vigtigste ligestillingsproblemer, som stadig præger vores samfund.

De fem punkter er:

  • Ligelønspulje ved de næste offentlige overenskomstforhandlinger
  • Øremærket barsel til mænd
  • Forstærket indsats mod vold mod kvinder
  • Forebyggelse af seksuel vold igennem styrkelse af seksualundervisning
  • Stærkere indsats mod kvindehandel

1. Ligelønspulje

Enhedslistens foreslår, at der til næste overenskomstforhandling på det offentlige område afsættes en milliard til en særlig ligelønslønpulje udover de planlagte lønmidler. Midlerne skal målrettes de ti procent af de offentligt ansatte, der har den laveste løn – dvs. at omkring 75.000 ansatte bliver tilgodeset.
Er sådant lønløft vil i sær tilgodese nogle af de faggrupper, der har mange kvinder som fx pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Dermed vil puljen bidrage til at mindske lønforskellene mellem mænd og kvinder.
Det vil skønsmæssigt give en stigning i bruttolønnen på ca. 13.300 kr. om året, svarende til en månedlig stigning på ca. 1150 kr. i overenskomstperioden – udover den almindelige lønstigning.
Udmøntningen af midlerne skal ske gennem forhandling mellem arbejdsmarkedets parter, men med den binding at forhandlingsresultatet skal afspejle intentionen om et markant løft i bunden. Puljen fordeles mellem stat, kommuner og regioner efter en nærmere aftalt model.

2. Øremærket barsel til mænd

Enhedslisten foreslår, at 12 uger ud af de 52 ugers barselsorlov sikres til faren eller medmoderen. I tilfælde, hvor der kun er en forælder til barnet, sikres denne forælder ret til fuld barselsorlov.
Enhedslisten foreslår desuden, at barselslovgivningen gennemskrives, så den i højere grad bliver kønsneutral efter svensk forbillede.

3. Forebyg seksuel vold

I forbindelse med forhandlingerne om gymnasiereform vil Enhedslisten arbejde for, at der skal være seksualundervisning på ungdomsuddannelserne.
Samtidig foreslår vi, at undervisning i formidling om køn og seksualitet indgår i læreruddannelsen, så folkeskolelærere er bedre rustet til at tale med og undervise børn og unge i køn og seksualitet på samme måde som pædagoger, der allerede i dag får undervisning i disse temaer.
Enhedslisten vil i forbindelse med forårets forhandlinger om forebyggelsespuljen, som blev afsat på finansloven for 2015, arbejde for, at forebyggelsespulje for Seksuel Sundhed hæves med 10 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. fra 2016, og at der samtidig indgås en partnerskabsaftale om seksuel sundhed og forebyggelse mellem de offentlige myndigheder med ansvar for seksualoplysning og de organisationer fra civilsamfundet, som i dag spiller en nøglerolle i at udvikle seksualundervisning.

4. Rettigheder til voldsramte kvinder

Ofre for partnervold skal have en ret til efterværn i Serviceloven. Efterværn er hjælp til at fastholde et liv uden for et voldeligt forhold, efter at en kvinde flytter fra kvindekrisecenter og skal etablere en ny tilværelse. Risikoen for at ende tilbage i et voldeligt forhold er stor, hvis ikke der er støtte.
Ofre for partnervold skal have ret til ambulant behandling og rådgivning i Serviceloven. I dag er det stort set kun muligt at få hjælp ved at flytte på krisecenter, men behovet for behandling og rådgivning er langt større.
Ofre for partnervold skal have mulighed for udslusningsbolig eller anden boliganvisning. I dag er ventetiden på akutlisten i nogle kommuner op til halvandet år. Der skal findes hurtigere løsninger for at undgå tilbagevenden til et voldeligt forhold.

5. Stærkere indsats mod kvindehandel

Handlede mennesker skal ikke fængsles, men i stedet placeres i et safe house, dvs. en form for krisecenter. Det sker allerede i enkelte kommuner i landet, og Enhedslisten mener, at denne model skal være landsdækkende og lovpligtig. Samtidig foreslår Enhedslisten, at alt relevant personale systematisk uddannes i at identificere ofre for menneskehandel, eksempelvis sundhedspersonale, arbejdstilsynet og gadeplansmedarbejdere fra socialforvaltningerne.
Ofre for menneskehandel skal have udvidet deres såkaldte refleksionsperiode fra 120 dage til 6 måneder. Men ikke alle handlede personer ønsker eller kan returnere til hjemlandet. Identificerede ofre for menneskehandel bør derfor få mulighed for at få tildelt opholdstilladelse i Danmark, hvis de ønsker det.
Der nedsættes en national task force, som målrettet kan arbejde for at fange de bagmænd, der tjener penge på at handle med mennesker. Samtidig foreslår Enhedslisten, at Danmark bidrager økonomisk til den særlige internationale Task Force under Østersøsamarbejdet, hvor ambassadeansatte, politi og andre aktører udveksler erfaringer og samarbejder på tværs af grænser.

Lørdag, 7. marts 2015 - 17:07

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
christians[email protected]