Gå til hovedindhold

Enhedslistens foreløbige aftryk på finansloven

Finanslovsforhandlingerne er langt fra færdige, men allerede nu har Enhedslisten fået flere ting igennem.

Forhandlingerne forventes at løbe indtil slutningen af ugen. Vi opdaterer løbende denne artikel med de resultater, Enhedslisten får forhandlet igennem.

Nedenfor kan du se de af Enhedslistens forslag, som regeringen indtil videre har imødekommet.

Forbedringer for de arbejdsløse 

Efter hårde forhandlinger er det lykkedes Enhedslisten at få massive indrømmelser for de arbejdsløse. Aftalen indeholder bl.a. en udvidet forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år og sikre, at ingen falder ud af dagpengesystemet i andet halvår af 2012. 

Enhedslisten har også fået flyttet 200 mio. kr. fra aktivering og kontrol over til bedre efteruddannelse for de arbejdsløse. Prisloftet over 6 ugers selvvalgt uddannelse afskaffes, så faglærte, ufaglærte og ledige med en forældet uddannelse  nu igen frit kan tage fx truckcertifikat og buskørekort. Samtidig får kontanthjælpsmodtagere indført retten til at holde 5 ugers ferie. 

Kulegravning af finanskrisen og bankernes ansvar

Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om at nedsætte en kommission til at foretage en kulegravning af årsagerne til finanskrisen. Det skal bl.a. undersøges hvilke rolle bankerne og boliglånene spillede i finanskrisen. En kulegravning af finanssektorens ansvar for finanskrisen var et centralt krav fra Enhedslisten. Samtidig er Enhedslisten og Regeringen blevet enige om at nedsætte en taskforce mod økonomisk kriminalitet. Taskforcen skal sikre en målrettet og koordineret efterforskning og strafforfølgning af sager på det finansielle område. 

Øget beskatning af de multinationale selskaber

Enhedslisten og regeringen er nu blevet enige om en skatteaftale, som bl.a. betyder en øget beskatning af de multinationale selskaber. Samtidig bliver loftet for indbetalinger til ratepensioner sænket fra 100.000 kroner til 55.000 kroner, en øget beskatning af aktier og reklametryksager, en afskaffelse af fradrag for formueforvaltning i pensionsordninger, og skattefriheden for private sundhedsforsikringer fjernes. Alt sammen tiltag som imødekommer Enhedslistens skattepolitik. 

Enhedslisten sikrer klassekvotient i gymnasierne og kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne

Efter massivt pres fra Enhedslisten er det lykkedes at få afsat 240 millioner til at sikre loft over klassekvotienterne på de gymnasielle uddannelser og løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Loftet over klassekvotienten er et såkaldt fleksibelt loft så der i gennemsnit højst må være 28 elever i stamklasserne på en årgang.

Der afsættes ligeledes 120 mio. til erhvervsuddannelsesområdet. Pengene skal blandt andet bruges på at reducere antallet af lærerfri timer og forhøje skolepraktikydelsen til hjemmeboende elever over 18 år så den stiger fra 3.633 kr. til 6.739 kr. 

Styrket indsats for bedre drikkevand 

Det har længe været en mærkesag for Enhedslisten at danskerne trygt skal kunne drikke det vand, der kommer ud af hanerne uden at behøve at være bange for farlige kemikalier. Derfor har det været et centralt krav, at der skulle igangsættes de nødvendige initiativer til drikkevandsbeskyttelse. Regeringen har imødekommet Enhedslistens krav og afsat 40 millioner til at sikre sprøjtefrie zoner omkring vandboringer. 

Indsats mod farlig kemi 

Enhedslisten har også sikret en styrkelse af indsatsen mod farlig kemi, hvor der afsætter 72 millioner kroner til at undersøge og vurdere en lang række skadelige stoffer med henblik på yderligere regulering samt til kortlægning af nanomaterialer. Enhedslisten har gang på gang fremsat lovforslag om at begrænse mængden af farlig kemi i legetøj, fødevarer, tekstiler mm. Derfor er det glædeligt at der endelig sker noget på området. Finanslovsaftalen på miljøområdet mellem regeringen og Enhedslisten indeholder også øgede midler til andre nye intiativer : 

  • Etablering af mere skov til at sikre bedre beskyttelse af grundvandet i nærheden af byer 18 mio. kr. i perioden 2012-2013.
  • Fremme af økologi: 66 mio. kr. i perioden 2012-2013.
  • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 16 mio. 2012-2015.
  • Dyrenes vagtcentral: 8 mio. 2012-2015.
  • Besparelsen på bevaringsarbejdet med husdyr og plantegenetiske ressourcer rulles tilbage: 3,2 mio. årligt. 

Enhedslisten sikrer energirenovering til lejeboliger

Enhedslisten og regeringen indfører en ny grøn støtteordning til energirenovering af boliger på 500 millioner årligt i 2013 og 2014. Det har været et krav fra Enhedslisten at støtteordningen også indbefatter lejere i alment og privat udlejningsbyggeri. 
 

Tandlægehjælp til 39 patientgrupper

Enhedslisten har nu indgået aftale med regeringen om, at 39 grupper med sjældne diagnoser får offentligt betalt tandbehandling for alle udgifter, der overstiger 1.725 kroner årligt. Det er en del af Enhedslistens langsigtede mål om, at gøre op med brugerbetalingen på tandbehandling.  

Epilepsihospitalet Filadelfia bliver reddet

Enhedslisten har fået opfyldt krav om, at specialsygehuset Filadelfia i Dianalund er sikret for de næste to år. Filadelfia er en selvejende institution med speciale i behandling af epilepsi.
Enhedslistens aftale med regeringen betyder, at der tilføres Filadelfia 25 mio. kr. i år og 15 mio. kr. næste år. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Filadelfia med regionerne, Sundhedsministeriet og de lægefaglige selskaber på området, som skal finde en permanent løsning for epilepsipatienterne.  

Regeringen giver olie-indrømmelse til Enhedslisten 

Efter et massivt pres fra Enhedslisten, igangsætter regeringen nu en undersøgelse af olieaftalen med Mærsk. Det har igennem en årerække været et centralt krav fra Enhedslisten, som også blev rejst under finanslovsforhandlingerne, at nordsøsaftalen skulle genforhandles. Enhedslisten forventer nu at regeringen får udarbejdet en plan for, hvordan en øget oliebeskatning kan sikre flere penge til næste års finanslov.  

Udlændingepolitiske lempelser

For Enhedslisten har det været afgørende, at der i den rets- og udlændningepolitiske aftale blev indskrevet tydelige deadlines for, hvornår asylansøgerne kan komme ud af centrerne, og for hvornår familiesammenføringsreglerne ændres. Regeringen har nu forpligtet sig til at ændre loven for familiesammenføring for børn i marts 2012. Og forpligtet sig til at udarbejde en samlet løsning for, hvordan asylansøgerne skal ud af centrerne sommeren 2012. Samtidig har de forpligtet sig til, at lovgivningen på disse områder skal laves sammen med Enhedslisten.

I aftalen blev der derudover aftalt, at sænkningen af den kriminelle lavalder bliver annulleret, at en række unødige overvågnings- og kontrolinitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet begrænses, en lempelse af knivloven og afskaffelse af den skærpede toldkontrol. 

Undersøgelse af lømmelpakken

I den rets- og udlændingepolitiske finanslovsaftale fik Enhedslisten gennemtrumfet en undersøgelse af lømmelpakken. Det har været et centralt krav fra Enhedslisten, at lømmelpakken skulle underkastes en kritisk undersøgelse, hvor det bl.a. skal undersøges, hvorvidt den udvidede brug af administrative anholdelser indskrænker forsamlingsfriheden. Det krav blev imødekommet af regeringen. 

Bekæmpelse af social dumping

Der bliver afsat 65 mio. kroner til at styrke SKATs, Arbejdstilsynets og Politiets indsats mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft herhjemme. Der bliver bedre kontrol af og bødestraf for ulovlig cabotagekørsel, hvor udenlandske vognmænd kører mere end tilladt inden for Danmarks grænser. Enhedslisten og Regeringen vil i samarbejde med arbejdsmarkedets parter se på andre tiltag på området, eksempelvis indførelsen af id-kort på byggepladser.

Sociale klausuler

I forhandlingerne på uddannelsesområdet har Enhedslisten indgået aftale med regeringen, DF, Venstre og De konservative. For Enhedslisten var det et centralt krav at indføre sociale klausuler og hæve antallet af skolepraktikpladser. Forliget betyder reelt, at virksomhederne bliver tvunget til at tage et større uddannelsespolitisk ansvar. Målet for Enhedslisten er at der på sigt skal laves en reel praktikplads garanti. Det forhandles til foråret 2012. 

Reklametryksagsafgift

Der gennemføres en skat på reklametryksager (med et årligt provenu på 400 mio. kr.), som fuldt ud anvendes til at kompensere lavindkomstgrupperne (årsindkomster under 212.000 kr.) for en del af de afgifter, der følger med finansloven. Afgiften på husstandsomdelte reklamer forventes også at gavne miljøet betydeligt, idet danskerne vil få færre ton papir i deres postkasser.

Forebyggelse på sundhedsområdet

Som led i sundhedsaftalen i forbindelse med finansloven tilbageføres 24 mio.kr til forebyggelsespuljen "Sygdomsbekæmpelse og sundhedsfremme". Puljen, som støtter organisationer og aktiviteter med henblik på forebyggelse, blev beskåret kraftigt at den forhenværende regering i foråret. Det er blandt andet fra denne pulje af organisationer som Stop AIDS, Sex & Samfund samt kampagner for forebyggelse af HIV/AIDS samt for en sundere livsstil finansieres helt eller delvist. 

 

Områder hvor regeringen imødekom Enhedslisten inden forhandlingerne

  • Afskaffelse af fattigdomsydelserne
  • Multinationale selskaber skal betale mere i skat
  • Afskaffelse af pointsystemer for familiesammenføring
  • Midlertidig løsning for dagpengemodtagerne (visse grupper)
  • En ambitiøs og forpligtende klimalov
Lørdag, 19. november 2011 - 14:04

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]