Gå til hovedindhold

Hovedbestyrelsens økonomiske beretning

Økonomigruppen mødes fortsat lørdag formiddag før hovedbestyrelses-møderne. Det er gruppens indtryk, at der er styr på tingene såvel regnskab som bogføring, så kalkulerne giver et retvisende billede af, i hvilket omfang budgetterne holder, så vi ved, om der skal foretages justeringer, større omprioriteringer osv. Økonomien har i det forløbne år fortsat været i en stabil og forudset gænge. Formuen er planlagt solid, og der er afsat midler til de kommende to valgkampe.

Driften udviser ikke de store overraskelser, men man skal være opmærksom på, at der har været ekstraordinære indtægter på ca. en halv million stammende fra dels en arv og dels tilbagebetaling af á conto-varme. Penge, som der ikke var og heller ikke fremover kan kalkuleres med. Det nye medlemssystem er finansieret af arven, men ville under alle omstændigheder skulle have været finansieret - arv eller ej. Det giver mening at se det sådan, da begge poster er engangsudgifter/-indtægter.

Enhedslisten har fået to nye revisorer, da den hidtidige revisor trak sig på sidste årsmøde. Det er altid godt med nye nysgerrige øjne på kontoplan, bogføring, bilagssystem og overholdelse af budgetterne i den forstand, at pengene bruges i overensstemmelse med de politiske beslutninger.

Større ansøgte beløb tager forretningsudvalget (FU) stilling til. Få ansøgninger afvises af økonomiske grunde, da aktivitetsniveauet ikke er så stort, som der er afsat midler til, så der er plads til at realisere ideer og initiativer. Mere principielle diskussioner tages i hovedbestyrelsen (HB).

HB har bl. a. diskuteret størrelse og finansiering af optopningen, vikarbudgettet, anbringelse af formuen og de faldende kontingentindtægter.

 

Optopning

To yderligere regioner (Hovedstaden og Nordjylland) har takket ja til optopning, da der kommer nye opgaver til regionssekretærerne, ligesom det i overensstemmelse med årsmødets ønske er besluttet at flytte yderligere timer ud til regionerne (de oprindelige 60 timer blev delvis fordelt på 4 regioner i stedet for 5, hvilket betød 15 timer i stedet for 12 til hver). HB har så besluttet at alle regioner herefter får 15 timer. HB har diskuteret, hvorledes de skulle finansieres, og det besluttedes, at pengene i 2018 og 2019 findes dels i driften, dels ved en mindre hensættelse til Rød Fond. HB skal under alle omstændigheder se på organiseringen af ressourcer og stillingsstruktur efter valget, og vil i den forbindelse se på muligheden for at tage optopningen fra lønmidlerne fra år 2020.

 

Vikarbudgettet

Denne post er svær at budgettere, da dens anvendelse helt afhænger af barsel, langtidssygemeldinger, vakancer mellem to ansættelser osv. Under alle omstændigheder er der sat så mange midler af, så den fraværende medarbejders arbejde ikke læsses over på de i forvejen ansatte. Posten har fået selvstændig titel i kontoplanen for at gøre budget og regnskab mere gennemskueligt.

 

Anbringelse af formuen

Vi er nu i en situation, hvor bankerne vil have betaling for at have vores penge stående. Ligeledes står hovedparten af vores penge i et enkelt pengeinstitut. Det er svært at gøre noget ved begge dele, som i øvrigt hænger sammen. Vores økonomiansvarlige løber rundt til det ene pengeinstitut efter det andet for at sprede formuen, så der ikke står mere end de 750.000, der dækkes, hvis banken går ned, i det samme pengeinstitut. Ingen vil have pengene. Formuens størrelse svinger over året og årene. Over året, fordi f. eks. stemmepengene udbetales på en gang i januar og over årene, fordi der spares op til valgkampe. Af samme årsag kan pengene heller ikke anbringes i f. eks. obligationer, da de skal være til rådighed. Der arbejdes på sagen. Bl a. er afdelingerne blevet bedt om at tømme deres mellemregningskonti og tage pengene hjem til deres egne konti.

 

Faldende medlemstal

Det vigende medlemstal betyder færre kontingentindtægter. Det er The Dark Horse, og vi har i første omgang valgt at antage, at medlemstallet nu lægger sig stabilt på de ca. 9.000. Det kan man ikke vide, og det beror også på politiske beslutninger om f. eks. en hvervekampagne. Det ser ud til, at det i et vist omfang er de sidst ankomne, der også siver ud igen. Så i stedet for at hverve nye overvejes det, hvordan man holder på dem, man har. Bedst nok begge dele. Det faldende medlemstal afspejler sandsynligvis også et faldende aktivitetsniveau (eller også er det omvendt!), hvilket igen giver ”overskud” på kontoen til aktiviteter.

Hvorvidt valgresultatet, som betyder lidt dårligere økonomi for afdelingerne, vil resultere i flere ansøgninger fra afdelingerne til aktiviteter, er svært at vurdere. Der burde være sat midler nok af til at imødekomme et behov.

 

Afsluttende bemærkninger

Alt i alt har økonomigruppen haft et nogenlunde stabilt fremmøde og et gnidningsfrit samarbejde med den økonomiansvarlige. Enhedslistens økonomi er konsolideret efter nogle tumultariske år. Det faldende medlemstal, to valgkampe og svagt aktivitetsniveau er organisationen økonomisk rustet til. Resten beror på de politiske beslutninger, der tages på årsmødet, i HB og FU.

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]