Gå til hovedindhold

Arbejdsplan

Efter en forrygende valgkamp og et stærkt resultat af kommunal- og regionsrådsvalg vil vi være til stede i det politiske billede overalt i landet. Vi står vi med nye, spændende og store udfordringer og med et stærkere udgangspunkt. Det skal udnyttes til at få mere enhedsliste-politik igennem, danne nye alliancer, styrke græsrødderne og skabe en stærkere organisation.

Denne arbejdsplan indeholder vores vigtigste prioriteringer i 2014-2015. Der skal være plads til, at hovedbestyrelse, lokalafdelinger, udvalg m.fl. kan reagere på den politiske udvikling og de lokale forhold. Der skal også være plads til at komme med nye udspil og til at tage del i uforudsigelige politiske begivenheder, samt markere og tydeliggøre regeringens reformer.

Resultatet af valget til EU-parlamentet kendes lige om lidt. Efter valget vil der fortsat være et behov for at diskutere og arbejde videre med Enhedslistens EU-politik.

Et nyt principprogram er vedtaget på dette årsmøde, men der vil fortsat være behov for strukturerede partidebatter om væsentlige politikområder. Hovedbestyrelsen skal udarbejde en plan for delprogrammer om konkrete politikområder, der bør revideres eller udarbejdes.

Snarest efter årsmødet trykkes principprogrammet og udsendes til medlemmerne sammen med Rød+Grøn. Også de gældende delprogrammer trykkes og udsendes til alle medlemmer. 

Hele 2014 er jubilæumsår. Enhedslisten har været i gang i 25 år. Det skal i efteråret markeres med møder landet over, hvor det nye partiprogram præsenteres, samtidig med at der iværksættes en offensiv for at skaffe nye medlemmer, afsluttende med jubilæumsfester først i december måned, hvor det er 25 år siden Enhedslisten afholdt sit første landsmøde. 

Efter kommunal- og regionsrådsvalget

Som nævnt står vi i en helt ny situation efter valget og har muligheder for at føre en samlet politik.

Vi skal fortsætte det allerede påbegyndte arbejde med at sikre alle de (ny)valgte medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd den bedst mulige støtte til at klare arbejdet i de parlamentariske fora. Der skal være velfungerende baggrundsgrupper overalt, og der skal laves en organisering, der kan understøtte det politiske arbejde i og uden for de mange nye politiske platforme.

Hvordan organiseringen i forhold til dette skal se ud, skal først og fremmest tage udgangspunkt i lokale beslutninger. Men under alle omstændigheder vil det kræve en stor indsats fra landsorganisationens side blandt andet på det koordinerende plan.

Et af målene må være, at få det kommunal- og regionalpolitiske arbejde integreret i hele organisationen. Der skal arbejdes på et samspil mellem de politiske niveauer på kommunalt, regionalt og centralt plan. 

Med henblik på at sikre demokrati, gennemskuelighed og medlemsindflydelse skal der opbygges en formel struktur på det kommunal- og regionspolitiske område.

En af de store udfordringer vil være at undgå, at al energi i afdelinger mv. bliver bundet op på det kommunalpolitiske arbejde. Det er vigtigt, at de parlamentariske fora også bruges som platforme til at skabe mere bevægelse.

Organisationens udvikling

Parallelt med arbejdet med en organisering, der understøtter det kommunal- og regionspolitiske område, skal arbejdet med udvikling af organisationen i øvrigt fortsættes og intensiveres. Og det er et arbejde, der strækker sig over de næste par år. 

Der skal arbejdes med mange forskellige temaer med henblik på, at vi får en organisation, der er gearet til de mange medlemmer og til de politiske udfordringer, der også følger med at være et stort parti med mange nye politiske platforme. 

De landsdækkende politiske udvalg skal være reelt landsdækkende og politikudviklende og til støtte for denne udvikling skal der fortsat afholdes halvårlige landsdækkende udvalgstræf. Der skal også arbejdes med, at udvalgene kan være politikudviklende og sparre med og støtte vores folkevalgte i både kommuner, regioner og folketing.

Der skal oprettes og udvikles flere fagligt offensive landsdækkende netværk og også her skal der afholdes halvårlige netværkstræf.

Afdelingerne skal udvikles til at være selvstændige politiske centre og skal geares til at blive endnu bedre til at tage imod nye medlemmer. 

Vi er blevet et parti med mange medlemmer, med meget forskellige baggrunde og livsvilkår og det stiller endnu større krav til at arbejde med udvikling af demokrati og medlemsindflydelse, som er den bærende kraft i Enhedslisten.

De interne uddannelser og skoling i Enhedslisten er en vigtig forudsætning for at udvikle organisationen i den nævnte retning. Det gælder såvel Byg Op kurserne som politiske skolingskurser og udvalgs- og kontaktpersontræf. I de kommende år opprioriteres uddannelsesarbejdet, så flere får mulighed for at deltage i de interne uddannelser og i vores skoling. Ved at uddanne medlemmer fra lokalafdelingerne til ressourcepersoner styrkes afdelingernes og hele partiets politiske handlekraft.

I efteråret starter vi arbejdet med at udarbejde en egentlig klasseanalyse.

Kampagner og andre aktiviteter

Vi skal igen i år lave skolestartskampagne sammen med SUF, og det er vigtigt, at den også bliver tænkt ind i afdelingernes arbejdsplaner. 

Oven på regions- og kommunalvalget er der fortsat et stort arbejde for afdelingerne med at opbygge samarbejde med lokale organisationer og bevægelser med henblik på at skabe sammenhæng mellem det indenomsparlamentariske og det udenomsparlamentariske arbejde. Det samme gælder på landsplan mellem folketingsgruppe, landskontor, faglige netværk mv., hvor vi også skal blive bedre til at skabe sammenhæng mellem det indenomsparlamentariske og det udenomsparlamentariske arbejde. Fx ved at folketingsgruppen bruger sin platform til åbent at opfordre til protester, understøtte underskriftindsamlinger og appellere til fagbevægelsen på gulvplan.

Forårets kampagne med fokus på fattiggørelse og udstødning skal fortsættes, og de nyvalgte kommunalpolitikere skal i samarbejde lægge pres på kommunerne om at lave tiltag som forbedre levevilkårene for borgere ramt af de velfærdsafviklende reformer.

Hovedbestyrelsen skal frem til årsmøde 2015 udarbejde forslag til, hvordan Enhedslisten maksimalt kan støtte lejerne, og overveje om Enhedslisten skal profileres som lejernes parti.

Fagligt arbejde

Det er en hovedprioritering for vores fagligt ansatte at opbygge faglige netværk, så vi er forberedt, når der opstår faglige kampe og kan deltage aktivt i den lokale fagbevægelse og i en bredere faglig venstrefløj.

Der skal arbejdes systematisk med udvikling af Enhedslistens faglige arbejde for at skabe et stærkere fundament for medlemmernes indsats på arbejdspladserne og i de faglige organisationer. Det skal ske bl.a. gennem tydeliggørelse af vores mål og opgaver, den nyetablerede faglige grunduddannelse, udvikling af faglige netværk og en indsats for at styrke det faglige arbejde i afdelingerne. Et vigtigt fokus i arbejdet vil være at bidrage til udviklingen af en stærk faglig venstrefløj og modvirke tendenserne til splittelse mellem offentligt og privat ansatte.

Oven på fornyelsen af de privatansattes overenskomster skal der tages fat på forberedelserne af OK 15 forhandlingerne på det offentlige område. Det er en vigtig opgave at sikre den bedst mulige støtte og opbakning til de offentligt ansatte og inspirere og understøtte vores medlemmer på det offentlige område i deres arbejde.

Forandringer af arbejdsmarkedspolitikken og dagpengesystemet vil blive centrale politiske spørgsmål, og der skal arbejdes for at sikre en bred bevægelse for en solidarisk arbejdsmarkedspolitik og en ændring af dagpengereglerne.

Internationalt arbejde

I den kommende periode vil der være store EU tiltag som vil fremme liberalismen og kapitalens magt over samfundet, internationalt og i Danmark. Det er forhandlingerne med USA om en transatlantisk frihandelsaftale, det andet er bankunionen. Det bliver centrale opgaver for Enhedslisten at kæmpe imod disse – både i Folketinget, men ikke mindst gennem folkelig oplysning. Her vil vi arbejde tæt sammen med Folkebevægelsen mod EU.

Konflikter og modsætninger i verden vokser og dermed også behovet for international solidaritet. Det kan være med Færøerne i forhold til EU's overgreb på fiskerettigheder, i forhold til politiske fanger i Columbia, arbejderkampe i lavtløns-lande mm. 

Enhedslisten vil fremadrettet arbejde med at styrke sit internationale arbejde. Det vil bl.a. ske gennem vores arbejde i European Left, vores solidaritetsarbejde i DIPD og gennem det venstreorienterede samarbejde i Nordisk Råd. Derudover vil Enhedslisten fortsat prioritere at være til stede og støtte op om de sociale bevægelser, der i Europa kæmper mod nyliberalismen og nedskæringspolitikken. Vi vil prioritere, at der er en regelmæssig dækning af internationalt stof i Rød+Grøn.

Arbejdet vil fortsætte i Europapolitisk udvalg og Internationalt udvalg, og vi vil forsøge at overvinde den meget høje københavnerskævvridning ved også at lave internationale aktiviteter i provinsen, herunder gerne lokale internationale grupper, når der er basis for det. 

Delegeretkonference

Der gennemføres en delegeretkonference, der beslutter Enhedslistens politik på prostitutionsområdet.

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2014

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]