Gå til hovedindhold

Forslag til forretningsorden for årsmøde 2018

1. Dirigenter
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder årsmødets forhandlinger.

2. Stemme- og mandatudvalg
Årsmødet vælger et udvalg, som tæller stemmer op.

3.A Kandidatudvalg FT
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpeger alle storkredse en repræsentant. Opstillede til FT urafstemningens top 20 kan ikke vælges til kandidatudvalg.

3.B Kandidatudvalg EP
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpeger alle regioner en repræsentant. Opstillede til EP urafstemningen top 4 kan ikke vælges til kandidatudvalg.

4. Redaktionsgruppe
Årsmødet vælger en redaktionsgruppe vedr. evt. aktuelle politiske udtalelser. Gruppen har til opgave før og under årsmødets behandling at indarbejde forslag, der er af sproglig karakter, samt sikre at udtalelserne bliver sammenhængende.

5. Regnegruppe
Forud for årsmødet nedsætter Forretningsudvalget en regnegruppe, der har til opgave at beregne evt. økonomiske konsekvenser af de fremsatte forslag.

6. God stil på årsmødet

 • Tal pænt
 • Lyt og anerkend forskelligheder
 • Personangreb frabedes, politisk argumentation tilrådes
 • Der opfordres til at deltagerne holder en god tone med saglige argumenter og afholder sig fra tilråb
 • Giv talerstolsdebuttanter din fulde opmærksomhed
 •  

7. Taletid og talerliste
Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet.
Hovedbestyrelsen, folketingsmedlemmer, vedtægtsnævnet eller Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter har desuden taleret.
Dirigenterne kan i særlige tilfælde tildele gæster taleret.
Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 3 minutter, ved andengangsindlæg 2 minutter.
Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra.
Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten.
Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødvendigt (dog kan taletiden aldrig sættes til mindre end 1 minut).
Dirigenterne kan desuden tildele oplægsholdere, indledere og gæstetalere længere taletid.
Der føres to talerlister: Kvinder føres på den ene, mænd på den anden. Så vidt muligt vælges talerne på skift fra de to lister. Dirigenterne kan holde en af de to lister længere åben, hvis fordelingen på de to lister er skæv.
Hvis de to lister er meget ulige, har dirigenterne mulighed for at tildele taletiden, så begge bliver repræsenteret gennem hele debatten. F.eks. med to mænd for hver kvinde.
Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskrænke taletiden.
Der kan gives tilladelse til korte bemærkninger uden for talerlisten.

8. Afstemninger og valg
Ved årsmødets start fremlægger sekretariatet en indstilling om, hvem der er valgt som delegerede i overensstemmelse med vedtægternes retningslinjer for valg af delegerede. I tvivlstilfælde afgør forsamlingen – alle der betragter sig som delegerede – sagen ved almindeligt flertal.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtagen afstemninger om vedtægtsændringer.
Der stemmes som udgangspunkt ved håndsoprækning.
Dirigenterne skønner om et forslag er vedtaget eller forkastet.
Hvis dirigenterne skønner det er nødvendigt, stemmes ved elektronisk afstemning. Eller hvis de vurderer, at det er en vigtig afstemning, hvor det vil være væsentligt at have optalt stemmerne.
Hvis der kræves optælling fra delegerede og dirigenterne er uenige heri, kan dirigenterne iværksætte en procedureafstemning om, hvorvidt der skal være optælling.

9. Kandidatlister
Kandidatudvalgene udarbejder et forslag til kandidatlister til Folketinget og Europaparlamentet.
Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (for FT med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. suppleanter).
Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Man kan kun stemme en gang pr. runde.
Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig.
Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig.
Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to kandidatlister med størst opbakning.
Kandidatudvalgene præsenterer sin lister lørdag kl. 9.10.
Der er mulighed for at stille en alternativ kandidatlister, det skal gøres senest lørdag kl. 22.00.
Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stiller af en alternativ kandidatliste 2 minutter søndag, inden afstemningen, til at fremlægge den alternative kandidatliste.

10. Videooptagelse
Årsmødets debatter optages på video.

11. Tidsfrister
12. januar kl. 12.00: Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.
18. januar kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om folketingskandidater og europaparlamentskandidater.
26. februar - 8. marts: I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg.
8. marts kl. 8 - 15. marts kl. 12: Elektronisk vejledende urafstemning om folketingskandidater og europaparlamentskandidater for alle Enhedslistens medlemmer

 • 9. marts kl. 12:
  • Frist for ændringsforslag til hovedforslag, indkomne forslag, og vedtægtsændringer.
  • Frist for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne revisorer.
  • Frist for opstilling til hovedbestyrelse.
  • Frist for beretninger fra udvalg og netværk.
  • Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter. Tilmelding foregår via web-kartoteket.
  •  
 • 20. april kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til dagsorden og forretningsorden.
 • 28. april kl. 9.00: Frist for at opretholde, at ændringsforslag, som er ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning. Frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske udtalelser (som udleveres ved indskrivning). Ændringsforslag indleveres ved infoboden.
 • 28. april kl. 21.00: Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til Folketinget og Europaparlamentet). Kandidatudvalgets forslag præsenteres lørdag kl. 9.10.

 

Forslag til dirigenter:

Ulf Olsen Odense, Ali Abassi Ballerup, Susanne Flydtkjær Aalborg, Aage Skovrind Roskilde, Marianne Frederik Amager Øst, Mathilde Vinther Indre Nørrebro

Forslag til stemningsguider

Mai Villadsen Brønshøj-Husum og Rasmus Vestergaard Madsen Århus

HB´s repræsentanter i FT-kandidatudvalget

Lasse Olsen Aalborg og Trine Simmel Valby

HB´s repræsentanter til EP-kandidatudvalget

Anne Overgaard Jørgensen Ydre Nørrebro og Rosa Lund Blågård

Redaktionsgruppe

Gunna Starck Indre By og Daniel Panduro Frederiksberg

Regnegruppe

Merete Pedersen og Gunna Starck

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]